آیه

aye...


✾لاحول ولا قوة الا بالله
بگیر دستے را
ڪہ جز تـو امـیدے ندارد


بیشتر  بیشتر