آیه

aye...


" خداوندا"
آرامم کن همان گونه که دریا را
پس ازهرطوفانی آرام میکنی

راهنمایم باش که دراین چرخ وفلک
روزگار بدجورسرگیجه گرفتم

ایمانم راقوی کن
که تو را درتنهای ام گم نکنم

" خداوندا "
من فراموش کارم اگر گاهی
یا لحظه ای فراموشت کردم
توهیچ وقت فراموشم نکن

" خداوندا "
رهایم مکن حتی اگرهمه رهایم کردن

" خدایا دوستت دارم "

بیشتر  بیشتر