آیه

aye...

در شڪار معرفت

با عشق پیمان بستہ‌ایم

درمیان عاشقان

ما عاشق دل خستہ‌ایم !

درجواب بی وفائے

مهربانے ڪرده‌ایم !

مهربانے را بہ رسمِ

معرفت طِے ڪرده‌ایم !

بیشتر  بیشتر