آیه

aye...

"باران"
میراث خانوادگی ما بود
کوچک که بودم…
از سقف خانه ی ما میچکید
بزرگ که شدم.
از چشمانم

بیشتر  بیشتر