آیه

aye...

سختی ولی سنجیدنت را
دوست دارم
فلسفه ای،فهمیدنت را
دوست دارم

آرامشی،مثل هوای بعدباران
حس خوش بوییدنت را
دوست دارم

مغرور وسنگینی ولی با
لحن شیرین
من را"شما"نامیدنت را
دوست دارم

بیشتر  بیشتر