آیه

aye...

"باران"
میراث خانوادگی ما بود
کوچک که بودم…
از سقف خانه ی ما میچکید
بزرگ که شدم.
از چشمانم

#طبیعت_زیبا #گل_زیبا #تصویر_پس_زمینه ،

#طبیعت_زیبا #گل_زیبا #تصویر_پس_زمینه ،

8 ساعت پیش
1K
#طبیعت_زیبا #تصویر_پس_زمینه ،

#طبیعت_زیبا #تصویر_پس_زمینه ،

8 ساعت پیش
1K
8 ساعت پیش
2K
#طبیعت_زیبا #تصویر_پس_زمینه ،

#طبیعت_زیبا #تصویر_پس_زمینه ،

8 ساعت پیش
1K
#خاطرات_زیبا #نوستالژی #گل_زیبا #تصویر_پس_زمینه ،

#خاطرات_زیبا #نوستالژی #گل_زیبا #تصویر_پس_زمینه ،

8 ساعت پیش
2K
8 ساعت پیش
2K
#خاطرات_زیبا #نوستالژی #گل_زیبا #تصویر_پس_زمینه ،

#خاطرات_زیبا #نوستالژی #گل_زیبا #تصویر_پس_زمینه ،

8 ساعت پیش
2K
#طبیعت_زیبا #گل_زیبا #تصویر_پس_زمینه ،

#طبیعت_زیبا #گل_زیبا #تصویر_پس_زمینه ،

8 ساعت پیش
1K
#طبیعت_زیبا #تصویر_پس_زمینه ،

#طبیعت_زیبا #تصویر_پس_زمینه ،

8 ساعت پیش
1K
8 ساعت پیش
631
8 ساعت پیش
531
8 ساعت پیش
641
8 ساعت پیش
653
8 ساعت پیش
651
8 ساعت پیش
492
8 ساعت پیش
494
8 ساعت پیش
642
8 ساعت پیش
2K
7 ساعت پیش
683
7 ساعت پیش
689