آیه

aye...

در شڪار معرفت

با عشق پیمان بستہ‌ایم

درمیان عاشقان

ما عاشق دل خستہ‌ایم !

درجواب بی وفائے

مهربانے ڪرده‌ایم !

مهربانے را بہ رسمِ

معرفت طِے ڪرده‌ایم !

#شهدا

#شهدا

۳ هفته پیش
4K
#برج_ایفل

#برج_ایفل

۳ هفته پیش
4K
#برج_ساعت

#برج_ساعت

۳ هفته پیش
4K
#مذهبی

#مذهبی

۳ هفته پیش
4K
#برج_خلیفه

#برج_خلیفه

۳ هفته پیش
5K
#طبیعت

#طبیعت

۳ هفته پیش
5K
#عید_سعید_فطر_مبارک

#عید_سعید_فطر_مبارک

۳ هفته پیش
3K
#موتور_سیکلت

#موتور_سیکلت

۳ هفته پیش
2K
#موتور_سیکلت

#موتور_سیکلت

۳ هفته پیش
3K
#موتور_سیکلت

#موتور_سیکلت

۳ هفته پیش
3K
#موتور_سیکلت

#موتور_سیکلت

۳ هفته پیش
4K
#موتور_سیکلت

#موتور_سیکلت

۳ هفته پیش
4K
#موتور_سیکلت

#موتور_سیکلت

۳ هفته پیش
4K
#کودکان

#کودکان

۳ هفته پیش
4K
#کودکان

#کودکان

۳ هفته پیش
4K
#کودکان

#کودکان

۳ هفته پیش
4K
#کودکان

#کودکان

۳ هفته پیش
4K
#کودکان

#کودکان

۳ هفته پیش
5K
#کودکان

#کودکان

۳ هفته پیش
5K
#کودکان

#کودکان

۳ هفته پیش
5K