۷ روز پیش
3K
۷ روز پیش
2K
۷ روز پیش
3K
۷ روز پیش
2K
۷ روز پیش
2K
۷ روز پیش
2K
دیوانگی ما به کسی ربط ندار

دیوانگی ما به کسی ربط ندار

۱ هفته پیش
2K
حضرت حافظ

حضرت حافظ

۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
1K
۱ هفته پیش
1K
حافظ علیه رحمه

حافظ علیه رحمه

۱ هفته پیش
2K
اگر در زندگی وعمرم تنها یک چیز را آموخته باشم وتنها به یک حقیقت وتجربه رسیده باشم آن یک حقیقت وتجربه چیزی نیست جز خوب بودن وخوبی کردن و نسبت به همه مهربان بودن و ...

اگر در زندگی وعمرم تنها یک چیز را آموخته باشم وتنها به یک حقیقت وتجربه رسیده باشم آن یک حقیقت وتجربه چیزی نیست جز خوب بودن وخوبی کردن و نسبت به همه مهربان بودن و درحق هم خوب بودن است.این قطار زندگیستو ماهمه ره گذریم،پس نمی ارزد،که از این دلخوری ...

۱ هفته پیش
10K
جان مولا شعرشو،برعمق فاجعه زده

جان مولا شعرشو،برعمق فاجعه زده

۱ هفته پیش
3K
دووم دووم پرفکت

دووم دووم پرفکت

۱ هفته پیش
3K
محشر،توپ،عالی جناب خیام

محشر،توپ،عالی جناب خیام

۱ هفته پیش
3K
الحق که چنین است

الحق که چنین است

۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K