ناشناس بهم پی ام بده و حرف دلتوبزن⬇ https://t.me/Nashenaslibot?start=420548884

ناشناس بهم پی ام بده و حرف دلتوبزن⬇ https://t.me/Nashenaslibot?...

۳ هفته پیش
3K
_ میدونیعـ کُجآشـ سَختِهـ ؟ :/ +اونجآعـ کِعـ میگَنـ نآرآحَتـ شُدیعـ ؟ :/ _ بآ اینـ کِعـ دآریعـ اَشکـ میریزیعـ بآ دَستآیِعـ لَرزونـ تآیپـ میکُنیعـ نَـ مُهِمـ نیسد :) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

_ میدونیعـ کُجآشـ سَختِهـ ؟ :/ +اونجآعـ کِعـ میگَنـ نآرآحَتـ شُدیعـ ؟ :/ _ بآ اینـ کِعـ دآریعـ اَشکـ میریزیعـ بآ دَستآیِعـ لَرزونـ تآیپـ میکُنیعـ نَـ مُهِمـ نیسد :) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۲۵ مهر 1396
24K
مَنـ دیگِعـ نِمیتونَمـ بِعـ اینـ زِندِگیـ کِعـ هَر روزِشـ تُخمیـ تَر عَز دیروزِشِعـ اِدآمِعـ بِدَمـ :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

مَنـ دیگِعـ نِمیتونَمـ بِعـ اینـ زِندِگیـ کِعـ هَر روزِشـ تُخمیـ تَر عَز دیروزِشِعـ اِدآمِعـ بِدَمـ :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۲۰ مهر 1396
22K
چیزیـ نیسد خوبـ میشَمـ جُملِعـ ایِعـ کِعـ اینـ روزآعـ اِستِفآدَشـ وآسِعـ مَنـ عَز سَلآمـ هَمـ بیشتَر شُدِعـ ... :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

چیزیـ نیسد خوبـ میشَمـ جُملِعـ ایِعـ کِعـ اینـ روزآعـ اِستِفآدَشـ وآسِعـ مَنـ عَز سَلآمـ هَمـ بیشتَر شُدِعـ ... :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

۲۰ مهر 1396
23K
اَشکـ 💦 حَرفآییِعـ کِعـ 💫 قَلبـ نِمیتونِعـ بِزَنِعـ 💜 :) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

اَشکـ 💦 حَرفآییِعـ کِعـ 💫 قَلبـ نِمیتونِعـ بِزَنِعـ 💜 :) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۱۷ مهر 1396
18K
سیــــــگٰآر?? کِشیدَن رٰآ تَرڪ کَردِه اَم🚭 ایـن رُوزهٰآ فَقَط اَز✖ ️زندِگے✖ ️میکِشــم به اُمید روزے ڪ این زٍندِگے رٰآ هَم تَرک کُنَم :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

سیــــــگٰآر?? کِشیدَن رٰآ تَرڪ کَردِه اَم🚭 ایـن رُوزهٰآ فَقَط اَز✖ ️زندِگے✖ ️میکِشــم به اُمید روزے ڪ این زٍندِگے رٰآ هَم تَرک کُنَم :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

۱۵ مهر 1396
18K
اِنگآر تَمومِعـ اِحسآسَمو بآ یِعـ سُرَنگـ عَز بَدَنَمـ بیرونـ کِشیدَنـ وَ اَندآختَنـ تو سَطلِعـ عآشغآلـ :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

اِنگآر تَمومِعـ اِحسآسَمو بآ یِعـ سُرَنگـ عَز بَدَنَمـ بیرونـ کِشیدَنـ وَ اَندآختَنـ تو سَطلِعـ عآشغآلـ :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

۱۳ مهر 1396
21K
مَنـ گِریِعـ میکُنَمـ وَلیـ هیچکَسـ نیسد بَغَلَمـ کُنِعـ :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

مَنـ گِریِعـ میکُنَمـ وَلیـ هیچکَسـ نیسد بَغَلَمـ کُنِعـ :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۲ مهر 1396
28K
+ دِلَمـ میخوآد تو دَریآ بِمیرَمـ 💦 - چِرآعـ ؟ 💫 + دوسـ نَدآرَمـ خآکـ شَمـ مِثِعـ رویآهآمـ دوسـ دآرَمـ غَرقـ شَمـ مِثِعـ تَمومِعـ آرِزوهآمـ :) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

+ دِلَمـ میخوآد تو دَریآ بِمیرَمـ 💦 - چِرآعـ ؟ 💫 + دوسـ نَدآرَمـ خآکـ شَمـ مِثِعـ رویآهآمـ دوسـ دآرَمـ غَرقـ شَمـ مِثِعـ تَمومِعـ آرِزوهآمـ :) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

۲۹ شهریور 1396
22K
مُتِنَفِرَمـ اَز وَقتآییـ کِعـ هِیـ خودِتُـ نِگَهـ میدآریـ کِعـ اَشکآتـ نَریزِعـ وَلیـ دو بَرآبَر اَشکآتـ اَز چِشمآتـ میآد :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

مُتِنَفِرَمـ اَز وَقتآییـ کِعـ هِیـ خودِتُـ نِگَهـ میدآریـ کِعـ اَشکآتـ نَریزِعـ وَلیـ دو بَرآبَر اَشکآتـ اَز چِشمآتـ میآد :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

۲۹ شهریور 1396
25K
#me 💜 #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

#me 💜 #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۲۸ شهریور 1396
34K
لَبآشـ میخَندید وَلیـ چِشآشـ دآد میزَد کِعـ مَنـ حآلَمـ خوبـ نیسد :) بَعدهآ اَز هَمِعـ مُتِنَفِر شُد :))) #مَُِرَِدَِعَِـ_‌مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

لَبآشـ میخَندید وَلیـ چِشآشـ دآد میزَد کِعـ مَنـ حآلَمـ خوبـ نیسد :) بَعدهآ اَز هَمِعـ مُتِنَفِر شُد :))) #مَُِرَِدَِعَِـ_‌مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۲۲ شهریور 1396
28K
اَز یِعـ جآییـ بِعـ بَعد هِیـ بِعـ زِندِگیتـ نِگآهـ میکُنیو بِعـ خودِتـ میگیـ یَنیـ جِدَنـ مَنـ تَنهآییـ اِنقَد بِهِشـ گَند زَدَمـ ؟ #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

اَز یِعـ جآییـ بِعـ بَعد هِیـ بِعـ زِندِگیتـ نِگآهـ میکُنیو بِعـ خودِتـ میگیـ یَنیـ جِدَنـ مَنـ تَنهآییـ اِنقَد بِهِشـ گَند زَدَمـ ؟ #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

۲۱ شهریور 1396
26K
بَردآشتَمِشـ اَندآختَمِشـ تو یِعـ شیشِعـ دَرِشـُ سِفتـ بَستَمـ جیغـ میزَد میگُفتـ نَکُنـ مِنـ اِحسآسِتَمـ :} #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

بَردآشتَمِشـ اَندآختَمِشـ تو یِعـ شیشِعـ دَرِشـُ سِفتـ بَستَمـ جیغـ میزَد میگُفتـ نَکُنـ مِنـ اِحسآسِتَمـ :} #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

۱۱ شهریور 1396
24K
هیچکَسـ هیچوَقطـ نَفَهمید چیـ تو دِلَمـ میگذَرِعـ چونـ هَمَشـ خَندیدَمـ :) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

هیچکَسـ هیچوَقطـ نَفَهمید چیـ تو دِلَمـ میگذَرِعـ چونـ هَمَشـ خَندیدَمـ :) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

۹ شهریور 1396
27K
عَفسُردِعـ هآ بیمآر نیستَنـ اونآ اینـ زِندِگیو بِهتَر فَهمیدَنـ ... :) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

عَفسُردِعـ هآ بیمآر نیستَنـ اونآ اینـ زِندِگیو بِهتَر فَهمیدَنـ ... :) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۴ شهریور 1396
26K
خودکُشیـ مَرگِعـ قَشَنگے کِعـ بِعـ عآنـ دِلـ بَستَمـ دَستِعـ کَمـ هَر دو سِعـ شَبـ سیر بِعـ فِکرَشـ هَسدَمـ :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکَـ :)

خودکُشیـ مَرگِعـ قَشَنگے کِعـ بِعـ عآنـ دِلـ بَستَمـ دَستِعـ کَمـ هَر دو سِعـ شَبـ سیر بِعـ فِکرَشـ هَسدَمـ :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکَـ :)

۳ شهریور 1396
26K
یِعـ لَحظَسـ :) فِکـ کُنـ بِرَمـ یِعـ جآیِعـ بآلآ :)) بآلآ بآلآ اونـ بآلآیِعـ بآلآ :)) چِشآعـ بَستِعـ :) جیــــــــــغـ :) بـــــــــــومـ :) فِکرِشُـ بُکُنـ یِعـ لَحظِعـ :)) چِقَد خوبِع :)) فِکـ کُنـ دیگِعـ نبآشَمـ ...

یِعـ لَحظَسـ :) فِکـ کُنـ بِرَمـ یِعـ جآیِعـ بآلآ :)) بآلآ بآلآ اونـ بآلآیِعـ بآلآ :)) چِشآعـ بَستِعـ :) جیــــــــــغـ :) بـــــــــــومـ :) فِکرِشُـ بُکُنـ یِعـ لَحظِعـ :)) چِقَد خوبِع :)) فِکـ کُنـ دیگِعـ نبآشَمـ :))) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۳ شهریور 1396
26K
آخَر یِعـ شَبـ اینـ گِریِعـ هآ کورَمـ میکُنِعـ :) #مَُِرَِدَِعَِـ_‌مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

آخَر یِعـ شَبـ اینـ گِریِعـ هآ کورَمـ میکُنِعـ :) #مَُِرَِدَِعَِـ_‌مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

۳۱ مرداد 1396
27K
مآمآنَمـ اَزَمـ پُرسید : بآ موهآیِعـ خیسـ خوآبیدیـ ؟؟؟ بِعـ زَمینـ زُلـ زَدَمـ گُفتَمـ چِطور ؟؟؟ × گُفتـ آخِعـ بآلِشتِتـ خیسـ بود × گُفتَمـ ... آهآ !!! #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

مآمآنَمـ اَزَمـ پُرسید : بآ موهآیِعـ خیسـ خوآبیدیـ ؟؟؟ بِعـ زَمینـ زُلـ زَدَمـ گُفتَمـ چِطور ؟؟؟ × گُفتـ آخِعـ بآلِشتِتـ خیسـ بود × گُفتَمـ ... آهآ !!! #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۲۲ مرداد 1396
28K