یِکیـ نیسـ بِهِمـ بِگِعـ آخِعـ کَسیو دآریـ کِعـ وَقتیعـ رَفتیعـ کُمآ بیآد عَز پُشتِـ شیشِعـ نِگآتـ کُنِعـ بِگِعـ بَرگَرد؟ :) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

یِکیـ نیسـ بِهِمـ بِگِعـ آخِعـ کَسیو دآریـ کِعـ وَقتیعـ رَفتیعـ کُمآ بیآد عَز پُشتِـ شیشِعـ نِگآتـ کُنِعـ بِگِعـ بَرگَرد؟ :) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۱۳ بهمن 1396
10K
بیآید قَبولـ کُنیمـ اَگِعـ تَرسـ عَز نآقِصـ شُدَنـ نَبود تآ حآلآعـ صَدبآر خودکُشیـ کَردِعـ بودیمـ :)

بیآید قَبولـ کُنیمـ اَگِعـ تَرسـ عَز نآقِصـ شُدَنـ نَبود تآ حآلآعـ صَدبآر خودکُشیـ کَردِعـ بودیمـ :)

۱۳ بهمن 1396
10K
حِسِـ مَنـ بِعـ اَطرآفَمـ یِعـ حِسِـ خُنثیـ یِعـ چیزیعـ بِینِ اِحسآسـ وَ بیـ اِحسآسیـ ... مِثِهـ آبِـ وِلَرمـ کِعـ نَعـ دآغِـ ، نَعـ سَرد ... مِثِهـ مَزِهـ یِـ مَلَسـ کِعـ نَعـ تُرشِـ ، نَعـ شیرینـ ...

حِسِـ مَنـ بِعـ اَطرآفَمـ یِعـ حِسِـ خُنثیـ یِعـ چیزیعـ بِینِ اِحسآسـ وَ بیـ اِحسآسیـ ... مِثِهـ آبِـ وِلَرمـ کِعـ نَعـ دآغِـ ، نَعـ سَرد ... مِثِهـ مَزِهـ یِـ مَلَسـ کِعـ نَعـ تُرشِـ ، نَعـ شیرینـ ... مِثِهـ سآعَتِـ ۵ صُبحـ کِعـ نَعـ تآریکِـ ، نَعـ روشَنـ ... مِثِعـ اَلآنِـ خودَمـ ...

۶ بهمن 1396
6K
بِعـ مآمآنَمـ حَقـ میدَمـ مُطمَعِنَنـ مَنَمـ اَگِعـ یِعـ دُختَر دآشدَمـ کِعـ صُبحـ تآ شَبـ خودِشُـ تو اُتآقِشـ حَبسـ میکَرد وَ بِجُز تَختِشـُ گوشیشُـ هَندزفِریشـ بِعـ چیزیعـ اَهَمیَتـ نِمیدآد ، دِقـ میکَردَمـ :) #مَِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

بِعـ مآمآنَمـ حَقـ میدَمـ مُطمَعِنَنـ مَنَمـ اَگِعـ یِعـ دُختَر دآشدَمـ کِعـ صُبحـ تآ شَبـ خودِشُـ تو اُتآقِشـ حَبسـ میکَرد وَ بِجُز تَختِشـُ گوشیشُـ هَندزفِریشـ بِعـ چیزیعـ اَهَمیَتـ نِمیدآد ، دِقـ میکَردَمـ :) #مَِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

۲ بهمن 1396
5K
طُ خوبیـ ؟ نَعـ خوبـ نیسدَمـ ، مَنـ عَز خوبـ بودَنـ خِیلیعـ دورَمـ ! :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

طُ خوبیـ ؟ نَعـ خوبـ نیسدَمـ ، مَنـ عَز خوبـ بودَنـ خِیلیعـ دورَمـ ! :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۱۵ دی 1396
12K
عَز یِع جآییـ بِعـ بَعد نَعـ کَسیـ بآهآتِعـ نَعـ کَسیـ حآلـ دآرِعـ پآ بِعـ پآتـ بیآد خودِتیو خودِتـ :) #مَُِرَِدَعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

عَز یِع جآییـ بِعـ بَعد نَعـ کَسیـ بآهآتِعـ نَعـ کَسیـ حآلـ دآرِعـ پآ بِعـ پآتـ بیآد خودِتیو خودِتـ :) #مَُِرَِدَعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

۱۵ دی 1396
9K
موهآیِـ بُلَند وآسِعـ پِرَنسِسایِعـ بآبآسـ نَـ مآ لَشآیِعـ آسو پآسـ :) #مَُِرَِدَِعـَِ_‌مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

موهآیِـ بُلَند وآسِعـ پِرَنسِسایِعـ بآبآسـ نَـ مآ لَشآیِعـ آسو پآسـ :) #مَُِرَِدَِعـَِ_‌مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۲ دی 1396
10K
تَلآشـ وآسِعـ تآزِعـ نَفَسـ هآسـ مآ نِشَستیمـ بِگآعـ رَفتَنِمونـ رو تَمآشآعـ میکُنیمـ :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

تَلآشـ وآسِعـ تآزِعـ نَفَسـ هآسـ مآ نِشَستیمـ بِگآعـ رَفتَنِمونـ رو تَمآشآعـ میکُنیمـ :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۱ دی 1396
12K
زِندِگیعـ خِیلیعـ خَستِعـ کُنَندِعـ تَر عَز اونیِعـ کِعـ فِکرِشو میکَردَمـ :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

زِندِگیعـ خِیلیعـ خَستِعـ کُنَندِعـ تَر عَز اونیِعـ کِعـ فِکرِشو میکَردَمـ :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۲۴ آذر 1396
13K
لَعنَتـ بِهـ تَنهآییو تَنهآییو تَنهآییعـ لَعنَتـ بِهـ اینـ سیگآرهآیِ کِنتـِ نَعنآییـ لَعنَتـ بِهـ هَر کیـ غِیرِعـ مَنـ بآبـِ دِلِـ طُ بود بِهـ فَندَکیـ کِهـ کآدویِعـ نآقآبِلِعـ طُ بود :) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

لَعنَتـ بِهـ تَنهآییو تَنهآییو تَنهآییعـ لَعنَتـ بِهـ اینـ سیگآرهآیِ کِنتـِ نَعنآییـ لَعنَتـ بِهـ هَر کیـ غِیرِعـ مَنـ بآبـِ دِلِـ طُ بود بِهـ فَندَکیـ کِهـ کآدویِعـ نآقآبِلِعـ طُ بود :) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

۲۴ آذر 1396
18K
دَرِعـ اُتآقـ قُفلـ چِرآغَمـ خآموشـ مَنَمـ خودَمـُ میزَنَمـ بِعـ خوآبـ فَقَد یِعـ دَقیقِعـ بَغَلَمـ کُنـ خُدآعـ :) 💫 #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرکـَِ :)

دَرِعـ اُتآقـ قُفلـ چِرآغَمـ خآموشـ مَنَمـ خودَمـُ میزَنَمـ بِعـ خوآبـ فَقَد یِعـ دَقیقِعـ بَغَلَمـ کُنـ خُدآعـ :) 💫 #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرکـَِ :)

۲۰ آذر 1396
13K
وَقدیـ نآرآحَتیعـ سیگآر بِکِشـ شآیَد حآلِتو خوبـ نَکُنِعـ وَلیعـ بآعِثـ میشِعـ زودتَر بِمیریعـ :) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

وَقدیـ نآرآحَتیعـ سیگآر بِکِشـ شآیَد حآلِتو خوبـ نَکُنِعـ وَلیعـ بآعِثـ میشِعـ زودتَر بِمیریعـ :) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۱۹ آذر 1396
17K
خوبـ بودَنَمـ بآعِثـ شُد حآلَمـ بَد بِشِعـ شآیَد اَگِعـ بَد شَمـ حآلَمـ خوبـ شِعـ :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

خوبـ بودَنَمـ بآعِثـ شُد حآلَمـ بَد بِشِعـ شآیَد اَگِعـ بَد شَمـ حآلَمـ خوبـ شِعـ :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

۱۰ آذر 1396
15K
مَصَلَنـ فَردآعـ بیآنـ بیدآرَمـ کُنَنـ بِبینَنـ بَدَنَمـ سَردِعـ :) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

مَصَلَنـ فَردآعـ بیآنـ بیدآرَمـ کُنَنـ بِبینَنـ بَدَنَمـ سَردِعـ :) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

۹ آذر 1396
16K
#دورآنـ_نوزآدیـ 😻 💜 #me #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

#دورآنـ_نوزآدیـ 😻 💜 #me #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۸ آذر 1396
19K
فِکـ کُنَمـ مآ یِعـ جآ دیگِعـ مُردیمـ ... اینجآمـ جَهَنَمِعـ ... :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

فِکـ کُنَمـ مآ یِعـ جآ دیگِعـ مُردیمـ ... اینجآمـ جَهَنَمِعـ ... :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۵ آذر 1396
15K
وَقتیـ سیگآر میکِشَمـ طُ دود میبینیعـ مَنـ خآطِرِعـ :) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

وَقتیـ سیگآر میکِشَمـ طُ دود میبینیعـ مَنـ خآطِرِعـ :) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۲۸ آبان 1396
17K
خودکُشیـ مِرگِعـ قَشَنگیـ کِعـ بِهِشـ دِلـ بَستَمـ دَستِـ کَمـ هردو سِعـ شَبـ سیر بِعـ فِکرَشـ هَسدَمـ :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

خودکُشیـ مِرگِعـ قَشَنگیـ کِعـ بِهِشـ دِلـ بَستَمـ دَستِـ کَمـ هردو سِعـ شَبـ سیر بِعـ فِکرَشـ هَسدَمـ :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

۲۳ آبان 1396
19K
۱۹ آبان 1396
21K
+دِلَمـ تَنگِشِعـ _خُبـ بِهِشـ زَنگـ بِزَنـ +زیرِعـ خآکـ آنتِنـ نِمیدِعـ رِفیقـ ... #دآدآشیمـ #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرکـَِ :)

+دِلَمـ تَنگِشِعـ _خُبـ بِهِشـ زَنگـ بِزَنـ +زیرِعـ خآکـ آنتِنـ نِمیدِعـ رِفیقـ ... #دآدآشیمـ #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرکـَِ :)

۱۶ آبان 1396
19K