مَُِرَِدَِعَِـ مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

azita....

دَُِخَِتَِرَِکَِیَِـ ۱۵ سَِآَِلَِعَِـ ،بَِیَِنَِـ اَِنَِبَِوَِهَِیَِـ اَِزَِ دَِرَِدَِهَِآَِ =) دَِفَِنَِـ شَِدَِعَِـ اَِسَِتـَِ :)

پآندآ فَقَد یِعـ حِیوونـ نیسـ یِعـ سَبکِعـ زِندِگیِعـ یِعـ سَبکِعـ خَستِعـ 🐼 I am panda #مَُِرَِدَِعـَِ مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

پآندآ فَقَد یِعـ حِیوونـ نیسـ یِعـ سَبکِعـ زِندِگیِعـ یِعـ سَبکِعـ خَستِعـ 🐼 I am panda #مَُِرَِدَِعـَِ مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

3 روز پیش
3K
مآمآنـ دُختَرِتـ ... شَبآ دیوونِعـ میشِعـ ! اَز خوآبـ میپَرِعـُ هِقـ هِقـِ گِریَشو خَفِعـ میکُنِعـ :) دیوونَستـ :) #مَُِرَِدَِعـَِ مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

مآمآنـ دُختَرِتـ ... شَبآ دیوونِعـ میشِعـ ! اَز خوآبـ میپَرِعـُ هِقـ هِقـِ گِریَشو خَفِعـ میکُنِعـ :) دیوونَستـ :) #مَُِرَِدَِعـَِ مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

5 روز پیش
3K
یِعـ دُختَرِعـ شِیطونـ 👯 یِهوییـ شُد یِعـ دُختَرِ عـــآرومـ ^ ^ بآ یِعـ قَلبـِ دآغونـ :) 💔 #مَُِرَِدَِعـَِ مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

یِعـ دُختَرِعـ شِیطونـ 👯 یِهوییـ شُد یِعـ دُختَرِ عـــآرومـ ^ ^ بآ یِعـ قَلبـِ دآغونـ :) 💔 #مَُِرَِدَِعـَِ مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

1 هفته پیش
16K
Sorry mom But your little girl just wants to

Sorry mom But your little girl just wants to " DlE " #مَُِرَِدَِعـَِ مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

1 هفته پیش
8K
عَجَبـ #خوآبیـ بود :) مَنـ بودَمـ #وَسَطِ _ آسفآلتـِ _ خونیـ ، دآشتَمـ جونـ میدآدَمـ :) #مَُِرَِدَِعـَِ مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

عَجَبـ #خوآبیـ بود :) مَنـ بودَمـ #وَسَطِ _ آسفآلتـِ _ خونیـ ، دآشتَمـ جونـ میدآدَمـ :) #مَُِرَِدَِعـَِ مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

اسفند 1395
10K
مَثَلَاََ عِنقَد حآلِتـ بَد بآشِعـ کِعـ هَوَسـِ پَروآز کُنیـ :) اونَمـ عَز طَبَقِعـ دَهُمـ :) #مَُِرَِدَِعـَِ مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

مَثَلَاََ عِنقَد حآلِتـ بَد بآشِعـ کِعـ هَوَسـِ پَروآز کُنیـ :) اونَمـ عَز طَبَقِعـ دَهُمـ :) #مَُِرَِدَِعـَِ مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

اسفند 1395
15K
+ عآرِزوتـ چیِعـ ؟ 🍃 🍀 _ آرِزوییـ نَعآرَمـ :) 🎈 + یَنیـ چیـ ؟ :/ 👻 _ خِیلیـ وَقتِعـ یآد گِرِفتَمـ آرِزو نَکُنَمـ 👅 + مَگِعـ میشِعـ ؟! 🙊 _ مَنـ عآدَتـ کَردَمـ کِعـ ...

+ عآرِزوتـ چیِعـ ؟ 🍃 🍀 _ آرِزوییـ نَعآرَمـ :) 🎈 + یَنیـ چیـ ؟ :/ 👻 _ خِیلیـ وَقتِعـ یآد گِرِفتَمـ آرِزو نَکُنَمـ 👅 + مَگِعـ میشِعـ ؟! 🙊 _ مَنـ عآدَتـ کَردَمـ کِعـ بِعـ آرِزوهآمـ نَرِسَمـ !!! 💔 #مَُِرَِدَِعَِـ مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

اسفند 1395
15K
حِسـِ آدَمِـ زِندِع ایـ رو دآرَمـ کِعـ تو قَبرِعـ وَلیـ هَرچیـ دآد میزَنِعـ کَسیـ صِدآشو نِمیشنَوِعـ :) #مَُِرَِدَِعَِـ مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

حِسـِ آدَمِـ زِندِع ایـ رو دآرَمـ کِعـ تو قَبرِعـ وَلیـ هَرچیـ دآد میزَنِعـ کَسیـ صِدآشو نِمیشنَوِعـ :) #مَُِرَِدَِعَِـ مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

اسفند 1395
18K
اَز وِرژِنـِ جَدیدَمـ خوشَمـ میآد ❌ ✔ شُدَمـ یِعـ دُختَرِ مَنطِقیـ ⬇ ✔ رُکـ ⬇ ✔ عَصَبیـ ⬇ ✔ خُشکـ ⬇ ✔ اَز زَمینـ و زَمآنـ مُتِنَفِر ⬇ ✔ بِعـ کَسیَمـ کآر نَدآرَمـ ⬇ زِندِگیـ ...

اَز وِرژِنـِ جَدیدَمـ خوشَمـ میآد ❌ ✔ شُدَمـ یِعـ دُختَرِ مَنطِقیـ ⬇ ✔ رُکـ ⬇ ✔ عَصَبیـ ⬇ ✔ خُشکـ ⬇ ✔ اَز زَمینـ و زَمآنـ مُتِنَفِر ⬇ ✔ بِعـ کَسیَمـ کآر نَدآرَمـ ⬇ زِندِگیـ ⬅ عَوَضَمـ ➡ کَرد ⬇ وَلیـ خوشحآلَمـ کِعـ ⬅ عَوَضیـــــــمـ ➡ نَکَرد ... !!! #مَُِرَِدَِعـَِ ...

اسفند 1395
23K