ݥَُِڔَِڌَِعَِـ_ݥَُِٺَِحَِڔَِڪَِ :)

azita....

ڲَِآَِهَِيـَِ ٻَِآَِيَِدَِ عَِۊَِضَِـ شَُِدَِ ؛
شَِآَِيَِدَِ هَِݥَِـ عَِۊَِضَِيَِـ ... !
ڌآݪـ.يـ.ۊآؤ.ڝآڌ

_ میدونیعـ کُجآشـ سَختِهـ ؟ :/ +اونجآعـ کِعـ میگَنـ نآرآحَتـ شُدیعـ ؟ :/ _ بآ اینـ کِعـ دآریعـ اَشکـ میریزیعـ بآ دَستآیِعـ لَرزونـ تآیپـ میکُنیعـ نَـ مُهِمـ نیسد :) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

_ میدونیعـ کُجآشـ سَختِهـ ؟ :/ +اونجآعـ کِعـ میگَنـ نآرآحَتـ شُدیعـ ؟ :/ _ بآ اینـ کِعـ دآریعـ اَشکـ میریزیعـ بآ دَستآیِعـ لَرزونـ تآیپـ میکُنیعـ نَـ مُهِمـ نیسد :) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۳ روز پیش
7K
بَدَنَمـ روز بِعـ روز کَبودتَر میشِعـ عَز بَسـ خودَمو میزَنَمـ بِعـ نَفَهمیعـ :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

بَدَنَمـ روز بِعـ روز کَبودتَر میشِعـ عَز بَسـ خودَمو میزَنَمـ بِعـ نَفَهمیعـ :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۶ روز پیش
11K
مَنـ دیگِعـ نِمیتونَمـ بِعـ اینـ زِدِگیـ کِعـ هَر روزِشـ تُخمیـ تَر عَز دیروزِشِعـ اِدآمِعـ بِدَمـ :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

مَنـ دیگِعـ نِمیتونَمـ بِعـ اینـ زِدِگیـ کِعـ هَر روزِشـ تُخمیـ تَر عَز دیروزِشِعـ اِدآمِعـ بِدَمـ :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۱ هفته پیش
9K
سَرِتُـ فُرو بِبَریـ تو بآلِشتِتو چَنگـ بِزَنیـ مُحکَمـ صورَتِتو خَفِعـ خون بِگیریـ وَ بیـ صِدآعـ وَلیـ بُلَند گِریِعـ کُنیـ عَز سآدِگیتـ خِجآلَتـ بِکِشیـ عَز عآدَمآعـ یِعـ موزیکو دآئِمـ گوشـ کُنیو پوستِعـ لَبِتوعـ بِکَنیعـ دِلدآریـ بِدیعـ ...

سَرِتُـ فُرو بِبَریـ تو بآلِشتِتو چَنگـ بِزَنیـ مُحکَمـ صورَتِتو خَفِعـ خون بِگیریـ وَ بیـ صِدآعـ وَلیـ بُلَند گِریِعـ کُنیـ عَز سآدِگیتـ خِجآلَتـ بِکِشیـ عَز عآدَمآعـ یِعـ موزیکو دآئِمـ گوشـ کُنیو پوستِعـ لَبِتوعـ بِکَنیعـ دِلدآریـ بِدیعـ خودِتوعـ کِعـ هَمِعـ چیعـ دُرُستـ میشِعـ دِلدآریعـ بِدیعـ خودِتُـ وَلیـ هیچیعـ دُرُستـ نِمیشِعـ طُ فَقَد ...

۱ هفته پیش
7K
چیزیـ نیسد خوبـ میشَمـ جُملِعـ ایِعـ کِعـ اینـ روزآعـ اِستِفآدَشـ وآسِعـ مَنـ عَز سَلآمـ هَمـ بیشتَر شُدِعـ ... :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

چیزیـ نیسد خوبـ میشَمـ جُملِعـ ایِعـ کِعـ اینـ روزآعـ اِستِفآدَشـ وآسِعـ مَنـ عَز سَلآمـ هَمـ بیشتَر شُدِعـ ... :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

۱ هفته پیش
10K
یِعـ بیمآریـ هَمـ هَسد اِسمِشـ بُغضِعـ عَلآئِمِشـ : گَلوتـ دَرد میگیرِعـ وَ چِشمِتـ سُرخـ میشِعـ :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

یِعـ بیمآریـ هَمـ هَسد اِسمِشـ بُغضِعـ عَلآئِمِشـ : گَلوتـ دَرد میگیرِعـ وَ چِشمِتـ سُرخـ میشِعـ :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

۱ هفته پیش
7K
اَشکـ 💦 حَرفآییِعـ کِعـ 💫 قَلبـ نِمیتونِعـ بِزَنِعـ 💜 :) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

اَشکـ 💦 حَرفآییِعـ کِعـ 💫 قَلبـ نِمیتونِعـ بِزَنِعـ 💜 :) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۱ هفته پیش
8K
سیــــــگٰآر?? کِشیدَن رٰآ تَرڪ کَردِه اَم🚭 ایـن رُوزهٰآ فَقَط اَز✖ ️زندِگے✖ ️میکِشــم به اُمید روزے ڪ این زٍندِگے رٰآ هَم تَرک کُنَم :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

سیــــــگٰآر?? کِشیدَن رٰآ تَرڪ کَردِه اَم🚭 ایـن رُوزهٰآ فَقَط اَز✖ ️زندِگے✖ ️میکِشــم به اُمید روزے ڪ این زٍندِگے رٰآ هَم تَرک کُنَم :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

۱ هفته پیش
9K
اِنگآر تَمومِعـ اِحسآسَمو بآ یِعـ سُرَنگـ عَز بَدَنَمـ بیرونـ کِشیدَنـ وَ اَندآختَنـ تو سَطلِعـ عآشغآلـ :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

اِنگآر تَمومِعـ اِحسآسَمو بآ یِعـ سُرَنگـ عَز بَدَنَمـ بیرونـ کِشیدَنـ وَ اَندآختَنـ تو سَطلِعـ عآشغآلـ :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

۲ هفته پیش
12K
زِندِگیـ عَز اونجآ سَختـ شُد کِعـ تو حَمومـ جآیِعـ عآوآز خونَدنـ شُروعـ کَردیمـ بِعـ گِریِعـ کَردَنـ :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

زِندِگیـ عَز اونجآ سَختـ شُد کِعـ تو حَمومـ جآیِعـ عآوآز خونَدنـ شُروعـ کَردیمـ بِعـ گِریِعـ کَردَنـ :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۳ هفته پیش
17K
مَنـ گِریِعـ میکُنَمـ وَلیـ هیچکَسـ نیسد بَغَلَمـ کُنِعـ :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

مَنـ گِریِعـ میکُنَمـ وَلیـ هیچکَسـ نیسد بَغَلَمـ کُنِعـ :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۳ هفته پیش
15K
+ دِلَمـ میخوآد تو دَریآ بِمیرَمـ 💦 - چِرآعـ ؟ 💫 + دوسـ نَدآرَمـ خآکـ شَمـ مِثِعـ رویآهآمـ دوسـ دآرَمـ غَرقـ شَمـ مِثِعـ تَمومِعـ آرِزوهآمـ :) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

+ دِلَمـ میخوآد تو دَریآ بِمیرَمـ 💦 - چِرآعـ ؟ 💫 + دوسـ نَدآرَمـ خآکـ شَمـ مِثِعـ رویآهآمـ دوسـ دآرَمـ غَرقـ شَمـ مِثِعـ تَمومِعـ آرِزوهآمـ :) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

۴ هفته پیش
15K
مُتِنَفِرَمـ اَز وَقتآییـ کِعـ هِیـ خودِتُـ نِگَهـ میدآریـ کِعـ اَشکآتـ نَریزِعـ وَلیـ دو بَرآبَر اَشکآتـ اَز چِشمآتـ میآد :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

مُتِنَفِرَمـ اَز وَقتآییـ کِعـ هِیـ خودِتُـ نِگَهـ میدآریـ کِعـ اَشکآتـ نَریزِعـ وَلیـ دو بَرآبَر اَشکآتـ اَز چِشمآتـ میآد :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

۴ هفته پیش
18K
#me 💜 #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

#me 💜 #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۲۸ شهریور 1396
25K
لَبآشـ میخَندید وَلیـ چِشآشـ دآد میزَد کِعـ مَنـ حآلَمـ خوبـ نیسد :) بَعدهآ اَز هَمِعـ مُتِنَفِر شُد :))) #مَُِرَِدَِعَِـ_‌مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

لَبآشـ میخَندید وَلیـ چِشآشـ دآد میزَد کِعـ مَنـ حآلَمـ خوبـ نیسد :) بَعدهآ اَز هَمِعـ مُتِنَفِر شُد :))) #مَُِرَِدَِعَِـ_‌مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۲۲ شهریور 1396
22K
اَز یِعـ جآییـ بِعـ بَعد هِیـ بِعـ زِندِگیتـ نِگآهـ میکُنیو بِعـ خودِتـ میگیـ یَنیـ جِدَنـ مَنـ تَنهآییـ اِنقَد بِهِشـ گَند زَدَمـ ؟ #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

اَز یِعـ جآییـ بِعـ بَعد هِیـ بِعـ زِندِگیتـ نِگآهـ میکُنیو بِعـ خودِتـ میگیـ یَنیـ جِدَنـ مَنـ تَنهآییـ اِنقَد بِهِشـ گَند زَدَمـ ؟ #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

۲۱ شهریور 1396
19K
عَفسُردِعـ هآ بیمآر نیسدَنـ اونآ اینـ زِندِگیو بِهتَر فَهمیدَنـ .... !!! #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

عَفسُردِعـ هآ بیمآر نیسدَنـ اونآ اینـ زِندِگیو بِهتَر فَهمیدَنـ .... !!! #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۱۸ شهریور 1396
24K
بَردآشتَمِشـ اَندآختَمِشـ تو یِعـ شیشِعـ دَرِشـُ سِفتـ بَستَمـ جیغـ میزَد میگُفتـ نَکُنـ مِنـ اِحسآسِتَمـ :} #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

بَردآشتَمِشـ اَندآختَمِشـ تو یِعـ شیشِعـ دَرِشـُ سِفتـ بَستَمـ جیغـ میزَد میگُفتـ نَکُنـ مِنـ اِحسآسِتَمـ :} #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

۱۱ شهریور 1396
19K
هیچکَسـ هیچوَقطـ نَفَهمید چیـ تو دِلَمـ میگذَرِعـ چونـ هَمَشـ خَندیدَمـ :) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

هیچکَسـ هیچوَقطـ نَفَهمید چیـ تو دِلَمـ میگذَرِعـ چونـ هَمَشـ خَندیدَمـ :) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

۹ شهریور 1396
23K
عَفسُردِعـ هآ بیمآر نیستَنـ اونآ اینـ زِندِگیو بِهتَر فَهمیدَنـ ... :) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

عَفسُردِعـ هآ بیمآر نیستَنـ اونآ اینـ زِندِگیو بِهتَر فَهمیدَنـ ... :) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۴ شهریور 1396
23K