ݥَُِڔَِڌَِعَِـ_ݥَُِٺَِحَِڔَِڪَِ :)

azita....

ڌَُِخَِٺَِڔَِڪَِےَِ ۱۵ ݭَِآَِݪَِعَِ ٻَِيَِݧَِ ،اَِݧَِٻَِؤَِهَِےَِ اَِڗَِ ڌَِڔَِڌَِهَِآَِ :] ڌَِفَِݧَِ ۺَِڌَِعَِ اَِݭَِٺَِ :)
#ݥَِآَِيـَِ_ݧَِيَِڪَِوَِٺَِيَِݧَِـ_ݥَِهَِڌَِيَِݥـَِ

هَمِعـ چیز اَز [۱۵] سآلـ پیشـ [۳۰] خُردآد سآعَتِعـ [۱۱] شَبـ تو یِعـ شَبِعـ پُرسِتآرِعـ شُروعـ شُد !!! زَمآنیـ کِعـ مَنـ جَوآبـِ [بَلِهـ] بِعـ خُدآ دآدَمـ :) #وَلیـ_کآشـ_نِمیدآدَمـ :) #تَوَلُدَمـ_مُبآرکـ :/ #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

هَمِعـ چیز اَز [۱۵] سآلـ پیشـ [۳۰] خُردآد سآعَتِعـ [۱۱] شَبـ تو یِعـ شَبِعـ پُرسِتآرِعـ شُروعـ شُد !!! زَمآنیـ کِعـ مَنـ جَوآبـِ [بَلِهـ] بِعـ خُدآ دآدَمـ :) #وَلیـ_کآشـ_نِمیدآدَمـ :) #تَوَلُدَمـ_مُبآرکـ :/ #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

7 روز پیش
6K
مَثَلَنـ جَوآبـ آزمآیِشـ بیآد ( سَرَطآنـ + ) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

مَثَلَنـ جَوآبـ آزمآیِشـ بیآد ( سَرَطآنـ + ) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

1 هفته پیش
4K
دودیـ کِعـ از سیگآر میرِعـ بآلآ { 🚭 } هَمونـ اَشکآییِعـ کِعـ { 💦 } ریختِعـ نَشُدِعـ :) { 💔 } #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

دودیـ کِعـ از سیگآر میرِعـ بآلآ { 🚭 } هَمونـ اَشکآییِعـ کِعـ { 💦 } ریختِعـ نَشُدِعـ :) { 💔 } #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

1 هفته پیش
4K
_بِشینـ تو اُتآقِعـ تآریکِتـ :) _دَرُ هَمـ قُفلـ کُنـ :) _چَندتآ قُرصِعـ تِرآمآدولـ تو عآبـ حَلـ کُنـ :) _کُلِعـ لیوآنو یِعـ نَفَسـ سَر بِکِشـ :) _چَندتآ نَفَسِعـ عَمیقـ :) _هَمِعـ جآ یِعـ دَفعـِ سیآهـ تَر ...

_بِشینـ تو اُتآقِعـ تآریکِتـ :) _دَرُ هَمـ قُفلـ کُنـ :) _چَندتآ قُرصِعـ تِرآمآدولـ تو عآبـ حَلـ کُنـ :) _کُلِعـ لیوآنو یِعـ نَفَسـ سَر بِکِشـ :) _چَندتآ نَفَسِعـ عَمیقـ :) _هَمِعـ جآ یِعـ دَفعـِ سیآهـ تَر شُد :) _یِعـ دَفعـِ یِعـ نورِعـ سِفید :) _پآیآنـ :) 💜 #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکـَِـ :)

۲۵ اردیبهشت 1396
17K
#مَتینِعـمونـ👶 اِلهیـ فَدآشـ بِشَمـ مَنـ نیـ نیمونـ سِعـ مآهـ دیگِعـ بِعـ دُنیآ میآد 👶 🍼 مَتینِعـ خآلِعـ لُطفَنـ زودتَر بیآ مآ مُنتَظِریمـ 💜 💜 💜 #matin #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

#مَتینِعـمونـ👶 اِلهیـ فَدآشـ بِشَمـ مَنـ نیـ نیمونـ سِعـ مآهـ دیگِعـ بِعـ دُنیآ میآد 👶 🍼 مَتینِعـ خآلِعـ لُطفَنـ زودتَر بیآ مآ مُنتَظِریمـ 💜 💜 💜 #matin #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۲۱ اردیبهشت 1396
19K
مَثَلَنـ اونقَد عَمیقـ بِخوآبَمـ کِعـ فَردآ هَمِعـ بآلآ سَرَمـ گِریِعـ کُنَنـ :) 💔 #جیـ_عِنـ #مَُِرَِدَِعـ_َِمَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

مَثَلَنـ اونقَد عَمیقـ بِخوآبَمـ کِعـ فَردآ هَمِعـ بآلآ سَرَمـ گِریِعـ کُنَنـ :) 💔 #جیـ_عِنـ #مَُِرَِدَِعـ_َِمَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۱۴ اردیبهشت 1396
18K
مَثَلَنـ عِنقَد حآلِتـ بَد بآشِعـ کِعـ هَوَسِعـ پَروآز کُنیـ :) اونَمـ اَز طَبَقِعـ دَهُمـ =) 💜 🍃 #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

مَثَلَنـ عِنقَد حآلِتـ بَد بآشِعـ کِعـ هَوَسِعـ پَروآز کُنیـ :) اونَمـ اَز طَبَقِعـ دَهُمـ =) 💜 🍃 #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

۱۲ اردیبهشت 1396
19K
پآندآ فَقَد یِعـ حِیوونـ نیسـ یِعـ سَبکِعـ زِندِگیِعـ یِعـ سَبکِعـ خَستِعـ 🐼 I am panda #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

پآندآ فَقَد یِعـ حِیوونـ نیسـ یِعـ سَبکِعـ زِندِگیِعـ یِعـ سَبکِعـ خَستِعـ 🐼 I am panda #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

۳ اردیبهشت 1396
21K
یِعـ دُختَرِعـ شِیطونـ 👯 یِهوییـ شُد یِعـ دُختَرِ عـــآرومـ ^ ^ بآ یِعـ قَلبـِ دآغونـ :) 💔 #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

یِعـ دُختَرِعـ شِیطونـ 👯 یِهوییـ شُد یِعـ دُختَرِ عـــآرومـ ^ ^ بآ یِعـ قَلبـِ دآغونـ :) 💔 #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

۲۴ فروردین 1396
30K
Sorry mom But your little girl just wants to

Sorry mom But your little girl just wants to " DlE " #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۲۴ فروردین 1396
21K
عَجَبـ #خوآبیـ بود :) مَنـ بودَمـ #وَسَطِ _ آسفآلتـِ _ خونیـ ، دآشتَمـ جونـ میدآدَمـ :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

عَجَبـ #خوآبیـ بود :) مَنـ بودَمـ #وَسَطِ _ آسفآلتـِ _ خونیـ ، دآشتَمـ جونـ میدآدَمـ :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۲۶ اسفند 1395
22K
+ عآرِزوتـ چیِعـ ؟ 🍃 🍀 _ آرِزوییـ نَعآرَمـ :) 🎈 + یَنیـ چیـ ؟ :/ 👻 _ خِیلیـ وَقتِعـ یآد گِرِفتَمـ آرِزو نَکُنَمـ 👅 + مَگِعـ میشِعـ ؟! 🙊 _ مَنـ عآدَتـ کَردَمـ کِعـ ...

+ عآرِزوتـ چیِعـ ؟ 🍃 🍀 _ آرِزوییـ نَعآرَمـ :) 🎈 + یَنیـ چیـ ؟ :/ 👻 _ خِیلیـ وَقتِعـ یآد گِرِفتَمـ آرِزو نَکُنَمـ 👅 + مَگِعـ میشِعـ ؟! 🙊 _ مَنـ عآدَتـ کَردَمـ کِعـ بِعـ آرِزوهآمـ نَرِسَمـ !!! 💔 #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۱۷ اسفند 1395
27K
حِسـِ آدَمِـ زِندِع ایـ رو دآرَمـ کِعـ تو قَبرِعـ وَلیـ هَرچیـ دآد میزَنِعـ کَسیـ صِدآشو نِمیشنَوِعـ :) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

حِسـِ آدَمِـ زِندِع ایـ رو دآرَمـ کِعـ تو قَبرِعـ وَلیـ هَرچیـ دآد میزَنِعـ کَسیـ صِدآشو نِمیشنَوِعـ :) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

۱۴ اسفند 1395
31K
اَز وِرژِنـِ جَدیدَمـ خوشَمـ میآد ❌ ✔ شُدَمـ یِعـ دُختَرِ مَنطِقیـ ⬇ ✔ رُکـ ⬇ ✔ عَصَبیـ ⬇ ✔ خُشکـ ⬇ ✔ اَز زَمینـ و زَمآنـ مُتِنَفِر ⬇ ✔ بِعـ کَسیَمـ کآر نَدآرَمـ ⬇ زِندِگیـ ...

اَز وِرژِنـِ جَدیدَمـ خوشَمـ میآد ❌ ✔ شُدَمـ یِعـ دُختَرِ مَنطِقیـ ⬇ ✔ رُکـ ⬇ ✔ عَصَبیـ ⬇ ✔ خُشکـ ⬇ ✔ اَز زَمینـ و زَمآنـ مُتِنَفِر ⬇ ✔ بِعـ کَسیَمـ کآر نَدآرَمـ ⬇ زِندِگیـ ⬅ عَوَضَمـ ➡ کَرد ⬇ وَلیـ خوشحآلَمـ کِعـ ⬅ عَوَضیـــــــمـ ➡ نَکَرد ... !!! #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ ...

۱۲ اسفند 1395
37K