بَِیَِ اَِعَِصَِآَِبَِ

azita....

نَِسَِلَِ مَِآ زَِنَِدَِگَِیَِ نَِمَِیَِکَِنَِعَِ ... فَِقَِطَِ اَِکَِسَِیَِژَِنَِ حَِرَِوَِمَِ مَِیَِکَِنَِعَِ :)
my king ➡ mahdim

اینم سفره هفت سین ما عیدتون مبارک بچه ها 👏👏👏 #هفت سین #نوروز #azita....

اینم سفره هفت سین ما عیدتون مبارک بچه ها 👏👏👏 #هفت سین #نوروز #azita....

6 روز پیش
2K
عَجَب #خوآبی بود :) مَن بودَم #وَسَطِ _ آسفآلتِ _ خونی ، دآشتَم جون میدآدَم :) #azita....

عَجَب #خوآبی بود :) مَن بودَم #وَسَطِ _ آسفآلتِ _ خونی ، دآشتَم جون میدآدَم :) #azita....

1 هفته پیش
4K
مَثَلَاََ عِنقَد حآلِت بَد بآشِع کِع هَوَسِ پَروآز کُنی :) اونَم عَز طَبَقِع دَهُم :) #azita....

مَثَلَاََ عِنقَد حآلِت بَد بآشِع کِع هَوَسِ پَروآز کُنی :) اونَم عَز طَبَقِع دَهُم :) #azita....

2 هفته پیش
10K
+ عآرِزوت چیِع ؟ 🍃 🍀 _ آرِزویی نَعآرَم :) 🎈 + یَنی چی ؟ :/ 👻 _ خِیلی وَقتِع یآد گِرِفتَم آرِزو نَکُنَم 👅 + مَگِع میشِع ؟! 🙊 _ مَن عآدَت کَردَم کِع ...

+ عآرِزوت چیِع ؟ 🍃 🍀 _ آرِزویی نَعآرَم :) 🎈 + یَنی چی ؟ :/ 👻 _ خِیلی وَقتِع یآد گِرِفتَم آرِزو نَکُنَم 👅 + مَگِع میشِع ؟! 🙊 _ مَن عآدَت کَردَم کِع بِع آرِزوهآم نَرِسَم !!! 💔 #azita....

2 هفته پیش
9K
حِسِ آدَمِ زِندِع ای رو دآرَم کِع تو قَبرِع وَلی هَرچی دآد میزَنِع کَسی صِدآشو نِمیشنَوِع :) #azita....

حِسِ آدَمِ زِندِع ای رو دآرَم کِع تو قَبرِع وَلی هَرچی دآد میزَنِع کَسی صِدآشو نِمیشنَوِع :) #azita....

3 هفته پیش
13K
اَز وِرژِنِ جَدیدَم خوشَم میآد ❌ ✔ شُدَم یِع دُختَرِ مَنطِقی ⬇ ✔ رُک ⬇ ✔ عَصَبی ⬇ ✔ خُشک ⬇ ✔ اَز زَمین و زَمآن مُتِنَفِر ⬇ ✔ بِع کَسیَم کآر نَدآرَم ⬇ زِندِگی ...

اَز وِرژِنِ جَدیدَم خوشَم میآد ❌ ✔ شُدَم یِع دُختَرِ مَنطِقی ⬇ ✔ رُک ⬇ ✔ عَصَبی ⬇ ✔ خُشک ⬇ ✔ اَز زَمین و زَمآن مُتِنَفِر ⬇ ✔ بِع کَسیَم کآر نَدآرَم ⬇ زِندِگی ⬅ عَوَضَم ➡ کَرد ⬇ وَلی خوشحآلَم کِع ⬅ عَوَضیم ➡ نَکَرد ... !!! #azita....

3 هفته پیش
14K