ݥَُِڔَِڌَِعَِـ_ݥَُِٺَِحَِڔَِڪَِ :)

azita....

ℓムsイ sოɨℓε ム ℓσŋg イɨოε ムgσ :) ♥
ℳყ ŋɨcσイɨŋε ℳムɦ∂ɨო :)

دُختَریـ دَر اینـ اُتآقـ بود کِعـ حَرفهآیَشـ رآ خورد حَرفهآیَشـ سَمیـ بود و دُختَرَکـ مُرد :) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

دُختَریـ دَر اینـ اُتآقـ بود کِعـ حَرفهآیَشـ رآ خورد حَرفهآیَشـ سَمیـ بود و دُختَرَکـ مُرد :) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۲۳ ساعت پیش
4K
جیــــغ نی نیمون به دنیا اومد👶 خوش اومدی متینم امیدوارم روزگار باهات خوب تا کنه فدات بشم من

جیــــغ نی نیمون به دنیا اومد👶 خوش اومدی متینم امیدوارم روزگار باهات خوب تا کنه فدات بشم من

۷ روز پیش
14K
مآمآنَمـ اَزَمـ پُرسید : بآ موهآیِعـ خیسـ خوآبیدیـ ؟؟؟ بِعـ زَمینـ زُلـ زَدَمـ گُفتَمـ چِطور ؟؟؟ × گُفتـ آخِعـ بآلِشتِتـ خیسـ بود × گُفتَمـ ... آهآ !!! #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

مآمآنَمـ اَزَمـ پُرسید : بآ موهآیِعـ خیسـ خوآبیدیـ ؟؟؟ بِعـ زَمینـ زُلـ زَدَمـ گُفتَمـ چِطور ؟؟؟ × گُفتـ آخِعـ بآلِشتِتـ خیسـ بود × گُفتَمـ ... آهآ !!! #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۱ هفته پیش
11K
اَلآنـ کِعـ فِکـ میکُنَمـ ... قَشَنگتَر اَز آیـ سیـ یو ، سَرد خونَسـ :)

اَلآنـ کِعـ فِکـ میکُنَمـ ... قَشَنگتَر اَز آیـ سیـ یو ، سَرد خونَسـ :)

۱ هفته پیش
8K
گِریِعـ شُدِعـ تَفریحِعـ شَبـ :) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

گِریِعـ شُدِعـ تَفریحِعـ شَبـ :) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۱ هفته پیش
12K
وَلیـ وآقِعَنـ بَعضیـ وَقتآ مُردَنـ بِهتَرینـ رآهِعـ حَلِّعـ :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

وَلیـ وآقِعَنـ بَعضیـ وَقتآ مُردَنـ بِهتَرینـ رآهِعـ حَلِّعـ :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

۱ هفته پیش
10K
بیآنـ بیدآرَمـ کُنَنـ بِبینَنـ بَدَنَمـ سَردِعـ :) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

بیآنـ بیدآرَمـ کُنَنـ بِبینَنـ بَدَنَمـ سَردِعـ :) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۱ هفته پیش
10K
اُسکآرِعـ قَشَنگـ تَرینـ صِدآمـ میرِسِعـ بِعـ صِدآیِعـ آمبولآنسیـ کِعـ مَن دآرَمـ توشـ جونـ میدَمـ :} #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

اُسکآرِعـ قَشَنگـ تَرینـ صِدآمـ میرِسِعـ بِعـ صِدآیِعـ آمبولآنسیـ کِعـ مَن دآرَمـ توشـ جونـ میدَمـ :} #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۱ هفته پیش
11K
+ عِلَتِعـ مَرگـ ؟! - خَفِگیعـ بَر اَثَرِعـ فِشآرِعـ بُغضـ !!! #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

+ عِلَتِعـ مَرگـ ؟! - خَفِگیعـ بَر اَثَرِعـ فِشآرِعـ بُغضـ !!! #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۱ هفته پیش
13K
لَبآمـ آلزآیمر گِرِفتِعـ خَندِعـ رو یآدِشـ رَفتِعـ :/ #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

لَبآمـ آلزآیمر گِرِفتِعـ خَندِعـ رو یآدِشـ رَفتِعـ :/ #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

۱ هفته پیش
15K
تَرَکـ خورد وَلیـ نَذآشتَمـ بِشکَنِعـ :) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

تَرَکـ خورد وَلیـ نَذآشتَمـ بِشکَنِعـ :) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۲ هفته پیش
16K
イɦε ცɨイイεr scεŋε σƒ ム gɨrℓ ɨs イɦムイ イɦε cムŋイs cムℓო ∂σωŋ ωɨイɦ cɨggrムイε σr εvεŋ crყɨŋg ...

イɦε ცɨイイεr scεŋε σƒ ム gɨrℓ ɨs イɦムイ イɦε cムŋイs cムℓო ∂σωŋ ωɨイɦ cɨggrムイε σr εvεŋ crყɨŋg ...

۳ هفته پیش
24K
یِعـ اُتآقِعـ سَرد ..... یِعـ عآلَمِعـ دَرد ..... مَنـ وَ یِعـ خُدآیے کِعـ حآلَمو خوبـ نَکَرد ♥ #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

یِعـ اُتآقِعـ سَرد ..... یِعـ عآلَمِعـ دَرد ..... مَنـ وَ یِعـ خُدآیے کِعـ حآلَمو خوبـ نَکَرد ♥ #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۳ هفته پیش
28K
هَمِعـ چیز اَز [۱۵] سآلـ پیشـ [۳۰] خُردآد سآعَتِعـ [۱۱] شَبـ تو یِعـ شَبِعـ پُرسِتآرِعـ شُروعـ شُد !!! زَمآنیـ کِعـ مَنـ جَوآبـِ [بَلِهـ] بِعـ خُدآ دآدَمـ :) #وَلیـ_کآشـ_نِمیدآدَمـ :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

هَمِعـ چیز اَز [۱۵] سآلـ پیشـ [۳۰] خُردآد سآعَتِعـ [۱۱] شَبـ تو یِعـ شَبِعـ پُرسِتآرِعـ شُروعـ شُد !!! زَمآنیـ کِعـ مَنـ جَوآبـِ [بَلِهـ] بِعـ خُدآ دآدَمـ :) #وَلیـ_کآشـ_نِمیدآدَمـ :) #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۳۰ خرداد 1396
35K
مَثَلَنـ جَوآبـ آزمآیِشـ بیآد ( سَرَطآنـ + ) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

مَثَلَنـ جَوآبـ آزمآیِشـ بیآد ( سَرَطآنـ + ) #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

۲۹ خرداد 1396
29K
دودے کِعـ از سیگآر میرِعـ بآلآ { 🚭 } هَمونـ اَشکآییِعـ کِعـ { 💦 } ریختِعـ نَشُدِعـ :) { 💔 } #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

دودے کِعـ از سیگآر میرِعـ بآلآ { 🚭 } هَمونـ اَشکآییِعـ کِعـ { 💦 } ریختِعـ نَشُدِعـ :) { 💔 } #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۲۹ خرداد 1396
31K
#مَتینِعـمونـ👶 اِلهیـ فَدآشـ بِشَمـ مَنـ نیـ نیمونـ سِعـ مآهـ دیگِعـ بِعـ دُنیآ میآد 👶 🍼 مَتینِعـ خآلِعـ لُطفَنـ زودتَر بیآ مآ مُنتَظِریمـ 💜 💜 💜 #matin #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

#مَتینِعـمونـ👶 اِلهیـ فَدآشـ بِشَمـ مَنـ نیـ نیمونـ سِعـ مآهـ دیگِعـ بِعـ دُنیآ میآد 👶 🍼 مَتینِعـ خآلِعـ لُطفَنـ زودتَر بیآ مآ مُنتَظِریمـ 💜 💜 💜 #matin #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۲۱ اردیبهشت 1396
40K
مَثَلَنـ اونقَد عَمیقـ بِخوآبَمـ کِعـ فَردآ هَمِعـ بآلآ سَرَمـ گِریِعـ کُنَنـ :) 💔 #جیـ_عِنـ #مَُِرَِدَِعـ_َِمَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

مَثَلَنـ اونقَد عَمیقـ بِخوآبَمـ کِعـ فَردآ هَمِعـ بآلآ سَرَمـ گِریِعـ کُنَنـ :) 💔 #جیـ_عِنـ #مَُِرَِدَِعـ_َِمَُِتَِحَِرَِکَِـ :)

۱۴ اردیبهشت 1396
39K
مَثَلَنـ عِنقَد حآلِتـ بَد بآشِعـ کِعـ هَوَسِعـ پَروآز کُنیـ :) اونَمـ اَز طَبَقِعـ دَهُمـ =) 💜 🍃 #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

مَثَلَنـ عِنقَد حآلِتـ بَد بآشِعـ کِعـ هَوَسِعـ پَروآز کُنیـ :) اونَمـ اَز طَبَقِعـ دَهُمـ =) 💜 🍃 #مَُِرَِدَِعَِـ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

۱۲ اردیبهشت 1396
39K
پآندآ فَقَد یِعـ حِیوونـ نیسـ یِعـ سَبکِعـ زِندِگیِعـ یِعـ سَبکِعـ خَستِعـ 🐼 Ɨ ムო ρムŋ∂ム #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

پآندآ فَقَد یِعـ حِیوونـ نیسـ یِعـ سَبکِعـ زِندِگیِعـ یِعـ سَبکِعـ خَستِعـ 🐼 Ɨ ムო ρムŋ∂ム #مَُِرَِدَِعـَِ_مَُِتَِحَِرَِکـَِ :)

۳ اردیبهشت 1396
42K