یلدا

azizederakhshan

گاهی دلت میخواهد از دید بعضی آدم ها پنهان بمانی
آدم هایی که مدام توی زندگیت سرک می کشند
و با ژست صمیمیت
داشته هایت را می شمرند
احساساتت را خط کشی می کنند
اشتباهاتت را سرزنش می کنند
به چیزهایی که خود ندارند حسادت می کنند
دست می گذارند روی نقطه ضعف هایت و آن را بزرگ و بزرگتر می کنند
و هر کاری که لازم باشد می کنند
تا تو را کوچک و بی رنگ و کدر نشان دهند
فریب ظاهرشان را نخور
این آدم ها " آینه " نیستند، " شیشه خرده " اند.

تزیین

تزیین

۹ دی 1397
10K
مروارید بافی

مروارید بافی

۹ دی 1397
10K
مروارید بافی

مروارید بافی

۹ دی 1397
10K
مروارید بافی

مروارید بافی

۹ دی 1397
10K
مد

مد

۹ دی 1397
10K
طبیعت

طبیعت

۹ دی 1397
10K
خنچه

خنچه

۹ دی 1397
10K
مد

مد

۹ دی 1397
10K
مد

مد

۹ دی 1397
10K
مد

مد

۹ دی 1397
10K
جانم

جانم

۸ دی 1397
10K
شب یلدا

شب یلدا

۸ دی 1397
10K
شب یلدا

شب یلدا

۸ دی 1397
10K
شب یلدا

شب یلدا

۸ دی 1397
10K
شب یلدا

شب یلدا

۸ دی 1397
10K
شب یلدا

شب یلدا

۸ دی 1397
10K
شب یلدا

شب یلدا

۸ دی 1397
10K
شب یلدا

شب یلدا

۸ دی 1397
10K
شب یلدا

شب یلدا

۸ دی 1397
10K
شب یلدا

شب یلدا

۸ دی 1397
10K