یلدا

azizederakhshan


ما با نفس سلامت ای دوست ،خوشیم
از گرمی هر کلامت ای دوست ،خوشیم.
هرچند که افتخار دیدارت نیست.
با زنگ خوش پیامت ای دوست خوشیم

1 هفته پیش
6K
2 هفته پیش
8K
2 هفته پیش
8K
2 هفته پیش
8K
2 هفته پیش
8K
2 هفته پیش
9K
2 هفته پیش
7K
2 هفته پیش
7K
2 هفته پیش
7K
2 هفته پیش
14K
2 هفته پیش
6K
2 هفته پیش
7K
2 هفته پیش
8K
2 هفته پیش
10K
2 هفته پیش
10K
2 هفته پیش
10K
3 هفته پیش
9K
4 هفته پیش
10K
4 هفته پیش
11K
4 هفته پیش
10K