بعضے آدمها را باید آنقدر تکثیر کرد تا مبادا نسلشان منقرض شود آنها که دلیل حال خوبتان هستند آنها که حتے با فکر کردن بهشان لبخند روے لبت مینشیند... همان آدمهایے که در بدترین شرایط ...

بعضے آدمها را باید آنقدر تکثیر کرد تا مبادا نسلشان منقرض شود آنها که دلیل حال خوبتان هستند آنها که حتے با فکر کردن بهشان لبخند روے لبت مینشیند... همان آدمهایے که در بدترین شرایط شما را تمام و کمال پذیرا بودند... دارید اگر از این نایاب ها، دو دستی ...

2 روز پیش
3K
7 روز پیش
2K
7 روز پیش
2K
عکس بلند
7 روز پیش
2K
7 روز پیش
2K
عکس بلند
7 روز پیش
2K
7 روز پیش
2K
7 روز پیش
2K
7 روز پیش
2K
7 روز پیش
2K
7 روز پیش
2K
عکس بلند
7 روز پیش
8K
عکس بلند
7 روز پیش
8K
7 روز پیش
3K
7 روز پیش
3K
7 روز پیش
2K
7 روز پیش
8K
7 روز پیش
1K
7 روز پیش
3K
7 روز پیش
1K