آدم‌ها غیرقابل پیش بینی‌اند! همانی که فکرش را نمیکردی روزی برود آخرَش جایی میانِ جان کندن‌هایت رهایت میکند و میرود .. و همانی که رفت و خیال بازگشت نداشت روزی برمیگردد ..همانجایی که به هر ...

آدم‌ها غیرقابل پیش بینی‌اند! همانی که فکرش را نمیکردی روزی برود آخرَش جایی میانِ جان کندن‌هایت رهایت میکند و میرود .. و همانی که رفت و خیال بازگشت نداشت روزی برمیگردد ..همانجایی که به هر جان کندَنی بود فراموشَش کرده‌ بودی! باز میگردد و زندگیَت را پر از دلهره‌ی عشق ...

۴ هفته پیش
6K
۱۷ مهر 1396
1K
عکس بلند
۱۵ مهر 1396
585
۱۵ مهر 1396
3K
عکس بلند
۱۵ مهر 1396
16K
عکس بلند
۱۵ مهر 1396
16K
عکس بلند
۱۵ مهر 1396
14K
۱۵ مهر 1396
3K
۱۵ مهر 1396
515
۱۵ مهر 1396
5K
۱۵ مهر 1396
3K
۱۵ مهر 1396
14K
۱۵ مهر 1396
3K
۱۵ مهر 1396
3K
۱۵ مهر 1396
3K
۱۵ مهر 1396
3K
۱۵ مهر 1396
3K
۱۵ مهر 1396
3K
۱۵ مهر 1396
14K
۱۵ مهر 1396
14K