رِضیـ~★

bestf_bts_r

∞♥~[Hanna]

تـو قَشَنگـ تَریتـ اِتِفآقِـ زِندِگیمیـ (:
#Rezina

آیَندَمـو بیـ تُـ~ نَدیدِهـ میفروشَمـ💢~ میتَرسَمـ اَز دوریتـ💦 نَـرو اَز آغوشَمـ👐[=❤ #suga #bts

آیَندَمـو بیـ تُـ~ نَدیدِهـ میفروشَمـ💢~ میتَرسَمـ اَز دوریتـ💦 نَـرو اَز آغوشَمـ👐[=❤ #suga #bts

۵ روز پیش
6K
وَهَمچِنآنـ بیگـ هیتـ دَرحآلـ جِر دآدَنِـ مآ👌-.- #bts #love_yourself

وَهَمچِنآنـ بیگـ هیتـ دَرحآلـ جِر دآدَنِـ مآ👌-.- #bts #love_yourself

۱ هفته پیش
11K
your my star~♪ my star~🌟 [= 👐 پ ن: بهـ شدتـ توصیهـ میشهـ-.-👌 #boyfriend #star

your my star~♪ my star~🌟 [= 👐 پ ن: بهـ شدتـ توصیهـ میشهـ-.-👌 #boyfriend #star

۱ هفته پیش
4K
بآز تَحلیلـ💫 بآز تِئوریـ💦 بیگـ هیتـ!... تَمومـ کُنـ اینـ بآزیِـ کَثیفـو👐 |'=💔 #bts #love_yourself

بآز تَحلیلـ💫 بآز تِئوریـ💦 بیگـ هیتـ!... تَمومـ کُنـ اینـ بآزیِـ کَثیفـو👐 |'=💔 #bts #love_yourself

۱ هفته پیش
6K
نِمیزآرَمـ~ اَز[دوستِتـ دآرَمـ]هآییـ کِهـ گُفتیـ❤~ پَشیمونـ بِشیـ👐💫^^ #amber

نِمیزآرَمـ~ اَز[دوستِتـ دآرَمـ]هآییـ کِهـ گُفتیـ❤~ پَشیمونـ بِشیـ👐💫^^ #amber

۱ هفته پیش
4K
بآ عِشقِتـ~❤🔥 آرومِهـ زِندِگیمـ👐💚(: #amber

بآ عِشقِتـ~❤🔥 آرومِهـ زِندِگیمـ👐💚(: #amber

۱ هفته پیش
5K
بِهـ تِعدآدِ ضَرَبآنآیِـ قَلبَمـ~❤💢 میخآمِتـ لَعنَتیـ(:💦👐 #amber

بِهـ تِعدآدِ ضَرَبآنآیِـ قَلبَمـ~❤💢 میخآمِتـ لَعنَتیـ(:💦👐 #amber

۱ هفته پیش
14K
اَگهـ یِکـ بآر بِهـ عَقَبـ بَرگَردَمـ~ شآیَـد خِلیـ اَز کآرهآییـ کِهـ اَنجآمـ دآدَمـو اَنجآمـ نَدَمـ💢 وَلیـ شَکـ نَکُنـ،خِلیـ زودتَـر پِیدآتـ میکُنَمـو عآشِقِتـ میشَمـ(:👐❤ #v #bts

اَگهـ یِکـ بآر بِهـ عَقَبـ بَرگَردَمـ~ شآیَـد خِلیـ اَز کآرهآییـ کِهـ اَنجآمـ دآدَمـو اَنجآمـ نَدَمـ💢 وَلیـ شَکـ نَکُنـ،خِلیـ زودتَـر پِیدآتـ میکُنَمـو عآشِقِتـ میشَمـ(:👐❤ #v #bts

۱ هفته پیش
9K
مَنـ تآ اَبَـد بآهآتَمـ~👐 تـو فَـقَط مآلِـ خـودَمیـ❤💦(: #suga #bts

مَنـ تآ اَبَـد بآهآتَمـ~👐 تـو فَـقَط مآلِـ خـودَمیـ❤💦(: #suga #bts

۲ هفته پیش
8K
یِهـو اومَدیـ~💦👐 شُدیـ تَمومِـ زِندِگیمـ(:❤ #v #bts

یِهـو اومَدیـ~💦👐 شُدیـ تَمومِـ زِندِگیمـ(:❤ #v #bts

۲ هفته پیش
17K
فَقَـط میخآمـ رو سینتـ درآز بِکِشمـو~ بهـ ضَرَبآنِـ قَلبِتـ گوشـ بِدَمـ(:❤👐 #amber

فَقَـط میخآمـ رو سینتـ درآز بِکِشمـو~ بهـ ضَرَبآنِـ قَلبِتـ گوشـ بِدَمـ(:❤👐 #amber

۲ هفته پیش
15K
جآیِـ قَلبَمـو نِمیدونِستَمـ~💦 تآ اینکِهـ تو~... عآشِقَمـ شُدیـ😻❤🔥 #amber

جآیِـ قَلبَمـو نِمیدونِستَمـ~💦 تآ اینکِهـ تو~... عآشِقَمـ شُدیـ😻❤🔥 #amber

۲ هفته پیش
8K
حآلَمـ عَوَضـ میشِهـ~💦 وَقتیـ تو کِنآرَمیـ(:👐💜 #amber

حآلَمـ عَوَضـ میشِهـ~💦 وَقتیـ تو کِنآرَمیـ(:👐💜 #amber

۳ هفته پیش
6K
تـُو~ قَشَنگـ تَرینـ اِتِفآقِـ زِندِگیمیـ💜(: #amber

تـُو~ قَشَنگـ تَرینـ اِتِفآقِـ زِندِگیمیـ💜(: #amber

۳ هفته پیش
5K
مَنـ تو کُلِـ روز یهـ بآر بهـ تو فِکـر میکُنمـ~💦 کِهـ اونَمـ بیستـوچآر سآعَتـ طولـ میکِشهـ[=👐❤ #amber

مَنـ تو کُلِـ روز یهـ بآر بهـ تو فِکـر میکُنمـ~💦 کِهـ اونَمـ بیستـوچآر سآعَتـ طولـ میکِشهـ[=👐❤ #amber

۳ هفته پیش
6K
دِلَمـ بآ َتمآمِـ وجـود میخآد طُرو(:❤🔥 #amber

دِلَمـ بآ َتمآمِـ وجـود میخآد طُرو(:❤🔥 #amber

۳ هفته پیش
10K
چِهـ روزِ خوبیهـ اِمروز نَهـ؟🙊💦🔥~ روزِتونـ مبآرکـ دوزتآعهـ خوجگیلَمـ😻🌸❤✨ #amber

چِهـ روزِ خوبیهـ اِمروز نَهـ؟🙊💦🔥~ روزِتونـ مبآرکـ دوزتآعهـ خوجگیلَمـ😻🌸❤✨ #amber

۳ هفته پیش
9K
وَقتیـ وآقِعنـ چیزیـ رآ بِخآهیـ،اینـ خوآستـ در روحِـ جهآنـ مُتِولـد میـ شـود.و اینـ مأموریتـِ تو در رویِـ زَمینـ استـ. وَ وقتیـ تو چیزیـ رآ میخآهیـ همهـ یِـ جهآنـ دستـ بهـ یِکیـ میکُنـد تآ تو آرِزویتـ ...

وَقتیـ وآقِعنـ چیزیـ رآ بِخآهیـ،اینـ خوآستـ در روحِـ جهآنـ مُتِولـد میـ شـود.و اینـ مأموریتـِ تو در رویِـ زَمینـ استـ. وَ وقتیـ تو چیزیـ رآ میخآهیـ همهـ یِـ جهآنـ دستـ بهـ یِکیـ میکُنـد تآ تو آرِزویتـ رآ مُتحقِقـ کُنیـ(:💫 #کیمیاگر #پائولو_کوئیلو

۳ هفته پیش
8K
هآنآییمـ🙊❤💦 میدونَمـ خوبـ نکشیدمـ~ ولیـ شمآ بگیـد خوجگلهـ😓 #هآنآییمـ

هآنآییمـ🙊❤💦 میدونَمـ خوبـ نکشیدمـ~ ولیـ شمآ بگیـد خوجگلهـ😓 #هآنآییمـ

۳ هفته پیش
6K
بَغَلِتـ مثـِ جَهَنمـ گَرمـ بـودُ~💦 مثـِ بِهِشتـ آرآمبَخشـ(:💫❤ #v #bts #bangtan

بَغَلِتـ مثـِ جَهَنمـ گَرمـ بـودُ~💦 مثـِ بِهِشتـ آرآمبَخشـ(:💫❤ #v #bts #bangtan

۴ هفته پیش
14K