آیَندَمـو بیـ تُـ~ نَدیدِهـ میفروشَمـ💢~ میتَرسَمـ اَز دوریتـ💦 نَـرو اَز آغوشَمـ👐[=❤ #suga #bts

آیَندَمـو بیـ تُـ~ نَدیدِهـ میفروشَمـ💢~ میتَرسَمـ اَز دوریتـ💦 نَـرو اَز آغوشَمـ👐[=❤ #suga #bts

۲۵ مرداد 1396
13K
وَهَمچِنآنـ بیگـ هیتـ دَرحآلـ جِر دآدَنِـ مآ👌-.- #bts #love_yourself

وَهَمچِنآنـ بیگـ هیتـ دَرحآلـ جِر دآدَنِـ مآ👌-.- #bts #love_yourself

۲۲ مرداد 1396
16K
your my star~♪ my star~🌟 [= 👐 پ ن: بهـ شدتـ توصیهـ میشهـ-.-👌 #boyfriend #star

your my star~♪ my star~🌟 [= 👐 پ ن: بهـ شدتـ توصیهـ میشهـ-.-👌 #boyfriend #star

۲۲ مرداد 1396
8K
بآز تَحلیلـ💫 بآز تِئوریـ💦 بیگـ هیتـ!... تَمومـ کُنـ اینـ بآزیِـ کَثیفـو👐 |'=💔 #bts #love_yourself

بآز تَحلیلـ💫 بآز تِئوریـ💦 بیگـ هیتـ!... تَمومـ کُنـ اینـ بآزیِـ کَثیفـو👐 |'=💔 #bts #love_yourself

۲۱ مرداد 1396
10K
نِمیزآرَمـ~ اَز[دوستِتـ دآرَمـ]هآییـ کِهـ گُفتیـ❤~ پَشیمونـ بِشیـ👐💫^^ #amber

نِمیزآرَمـ~ اَز[دوستِتـ دآرَمـ]هآییـ کِهـ گُفتیـ❤~ پَشیمونـ بِشیـ👐💫^^ #amber

۲۰ مرداد 1396
7K
بآ عِشقِتـ~❤🔥 آرومِهـ زِندِگیمـ👐💚(: #amber

بآ عِشقِتـ~❤🔥 آرومِهـ زِندِگیمـ👐💚(: #amber

۱۹ مرداد 1396
8K
بِهـ تِعدآدِ ضَرَبآنآیِـ قَلبَمـ~❤💢 میخآمِتـ لَعنَتیـ(:💦👐 #amber

بِهـ تِعدآدِ ضَرَبآنآیِـ قَلبَمـ~❤💢 میخآمِتـ لَعنَتیـ(:💦👐 #amber

۱۸ مرداد 1396
17K
مَنـ تآ اَبَـد بآهآتَمـ~👐 تـو فَـقَط مآلِـ خـودَمیـ❤💦(: #suga #bts

مَنـ تآ اَبَـد بآهآتَمـ~👐 تـو فَـقَط مآلِـ خـودَمیـ❤💦(: #suga #bts

۱۲ مرداد 1396
11K
یِهـو اومَدیـ~💦👐 شُدیـ تَمومِـ زِندِگیمـ(:❤ #v #bts

یِهـو اومَدیـ~💦👐 شُدیـ تَمومِـ زِندِگیمـ(:❤ #v #bts

۱۲ مرداد 1396
21K
فَقَـط میخآمـ رو سینتـ درآز بِکِشمـو~ بهـ ضَرَبآنِـ قَلبِتـ گوشـ بِدَمـ(:❤👐 #amber

فَقَـط میخآمـ رو سینتـ درآز بِکِشمـو~ بهـ ضَرَبآنِـ قَلبِتـ گوشـ بِدَمـ(:❤👐 #amber

۱۰ مرداد 1396
18K
جآیِـ قَلبَمـو نِمیدونِستَمـ~💦 تآ اینکِهـ تو~... عآشِقَمـ شُدیـ😻❤🔥 #amber

جآیِـ قَلبَمـو نِمیدونِستَمـ~💦 تآ اینکِهـ تو~... عآشِقَمـ شُدیـ😻❤🔥 #amber

۹ مرداد 1396
11K
حآلَمـ عَوَضـ میشِهـ~💦 وَقتیـ تو کِنآرَمیـ(:👐💜 #amber

حآلَمـ عَوَضـ میشِهـ~💦 وَقتیـ تو کِنآرَمیـ(:👐💜 #amber

۸ مرداد 1396
9K
تـُو~ قَشَنگـ تَرینـ اِتِفآقِـ زِندِگیمیـ💜(: #amber

تـُو~ قَشَنگـ تَرینـ اِتِفآقِـ زِندِگیمیـ💜(: #amber

۸ مرداد 1396
7K
مَنـ تو کُلِـ روز یهـ بآر بهـ تو فِکـر میکُنمـ~💦 کِهـ اونَمـ بیستـوچآر سآعَتـ طولـ میکِشهـ[=👐❤ #amber

مَنـ تو کُلِـ روز یهـ بآر بهـ تو فِکـر میکُنمـ~💦 کِهـ اونَمـ بیستـوچآر سآعَتـ طولـ میکِشهـ[=👐❤ #amber

۸ مرداد 1396
8K
دِلَمـ بآ َتمآمِـ وجـود میخآد طُرو(:❤🔥 #amber

دِلَمـ بآ َتمآمِـ وجـود میخآد طُرو(:❤🔥 #amber

۵ مرداد 1396
12K
چِهـ روزِ خوبیهـ اِمروز نَهـ؟🙊💦🔥~ روزِتونـ مبآرکـ دوزتآعهـ خوجگیلَمـ😻🌸❤✨ #amber

چِهـ روزِ خوبیهـ اِمروز نَهـ؟🙊💦🔥~ روزِتونـ مبآرکـ دوزتآعهـ خوجگیلَمـ😻🌸❤✨ #amber

۳ مرداد 1396
12K
وَقتیـ وآقِعنـ چیزیـ رآ بِخآهیـ،اینـ خوآستـ در روحِـ جهآنـ مُتِولـد میـ شـود.و اینـ مأموریتـِ تو در رویِـ زَمینـ استـ. وَ وقتیـ تو چیزیـ رآ میخآهیـ همهـ یِـ جهآنـ دستـ بهـ یِکیـ میکُنـد تآ تو آرِزویتـ ...

وَقتیـ وآقِعنـ چیزیـ رآ بِخآهیـ،اینـ خوآستـ در روحِـ جهآنـ مُتِولـد میـ شـود.و اینـ مأموریتـِ تو در رویِـ زَمینـ استـ. وَ وقتیـ تو چیزیـ رآ میخآهیـ همهـ یِـ جهآنـ دستـ بهـ یِکیـ میکُنـد تآ تو آرِزویتـ رآ مُتحقِقـ کُنیـ(:💫 #کیمیاگر #پائولو_کوئیلو

۲ مرداد 1396
13K
هآنآییمـ🙊❤💦 میدونَمـ خوبـ نکشیدمـ~ ولیـ شمآ بگیـد خوجگلهـ😓 #هآنآییمـ

هآنآییمـ🙊❤💦 میدونَمـ خوبـ نکشیدمـ~ ولیـ شمآ بگیـد خوجگلهـ😓 #هآنآییمـ

۲ مرداد 1396
8K
بَغَلِتـ مثـِ جَهَنمـ گَرمـ بـودُ~💦 مثـِ بِهِشتـ آرآمبَخشـ(:💫❤ #v #bts #bangtan

بَغَلِتـ مثـِ جَهَنمـ گَرمـ بـودُ~💦 مثـِ بِهِشتـ آرآمبَخشـ(:💫❤ #v #bts #bangtan

۱ مرداد 1396
17K
بآیَـد بآوَر کُنیـ تَمومـ شُدیـ~💢💫 وَقتیـ خوآبـ برآیِـ فَرآر اَز بیدآریـ بآشهـ💦🎈[=👐 #v #bts #bangtan

بآیَـد بآوَر کُنیـ تَمومـ شُدیـ~💢💫 وَقتیـ خوآبـ برآیِـ فَرآر اَز بیدآریـ بآشهـ💦🎈[=👐 #v #bts #bangtan

۲۷ تیر 1396
10K