آروا

boruf

#kurd
مخاطب خواصم خدا
بک بدید دوستان 😑
قضاوت=بلاک

بیشتر  بیشتر