نمیشه‌درکتون‌کردکه‌میخوایین‌به‌چی‌برسین؟:]💫 [۳.۴]

نمیشه‌درکتون‌کردکه‌میخوایین‌به‌چی‌برسین؟:]💫 [۳.۴]

۷ روز پیش
7K
جُدآسازی خوب به نظر میرسه؛ در قفس تآریکی و تنهایی و دور بودن از هر نوع آدمیزاده غیره آدمیزاد و در آخر لذتی بی پایان ! [تغییر طول موج] -عِل

جُدآسازی خوب به نظر میرسه؛ در قفس تآریکی و تنهایی و دور بودن از هر نوع آدمیزاده غیره آدمیزاد و در آخر لذتی بی پایان ! [تغییر طول موج] -عِل

۱ هفته پیش
11K
کدوم عید؟:]

کدوم عید؟:]

۱ هفته پیش
11K
اُسکآر‌ بهترین بازیگرآن برا شماهاسD:

اُسکآر‌ بهترین بازیگرآن برا شماهاسD:

۱ هفته پیش
4K
دُروغ‌گوهآی جذاب؛)

دُروغ‌گوهآی جذاب؛)

۱ هفته پیش
17K
اِنقَد‌بَدین‌کِه‌مَن‌عآشِق‌ِشِیطآنُ‌بَدی‌هآش‌‌شُدَم:} -ᶦ ˡᵒᵛᵉ ˢᵃᵗᵃⁿ⸸ :) -عل

اِنقَد‌بَدین‌کِه‌مَن‌عآشِق‌ِشِیطآنُ‌بَدی‌هآش‌‌شُدَم:} -ᶦ ˡᵒᵛᵉ ˢᵃᵗᵃⁿ⸸ :) -عل

۲ هفته پیش
15K
قآتِل‌احسآس‌می‌شین ؛ بَعدطَلَب‌کآرین؟:] no feel:} -عل

قآتِل‌احسآس‌می‌شین ؛ بَعدطَلَب‌کآرین؟:] no feel:} -عل

۲ هفته پیش
12K
می‌گَردمُ می‌گَردَم ؛می‌خوآم یِه آدَم وآقعی پِیدا کُنَم بِینِتون:) وَلی می‌خورَم بِه بُن بَست:) آخه می‌دونی؟:) آدَمیَت فَرآموش شده:] با خودَم تِکرآر می‌کُنَم: اَحمَق تو توی این دُنیآ بآیَد بِمونی توی بَغَل تَنهآیی وَ تآریکی ...

می‌گَردمُ می‌گَردَم ؛می‌خوآم یِه آدَم وآقعی پِیدا کُنَم بِینِتون:) وَلی می‌خورَم بِه بُن بَست:) آخه می‌دونی؟:) آدَمیَت فَرآموش شده:] با خودَم تِکرآر می‌کُنَم: اَحمَق تو توی این دُنیآ بآیَد بِمونی توی بَغَل تَنهآیی وَ تآریکی خودِت چون هیچکَس وآقِعی نیست :) مِثل هآله ای اَز نور می‌مونین تو تَنهآیی و ...

۲ هفته پیش
9K
نِفرَت‌تٓنهآ‌حِسیِه‌کِه‌وآقِعیِه‌:]

نِفرَت‌تٓنهآ‌حِسیِه‌کِه‌وآقِعیِه‌:]

۲ هفته پیش
8K
مِثل‌‌کلیسآیی‌میمونین‌کِه‌پِدَرِش‌شِیطآنِ:] -عل

مِثل‌‌کلیسآیی‌میمونین‌کِه‌پِدَرِش‌شِیطآنِ:] -عل

۲ هفته پیش
13K