dani1362

این شعر بسیار زیباست👌
دلا اين زندگی جز يک سفر نيست.....
گذرگاه است و راهش بی خطر نيست

چو خواهی با صفا باشی و صادق.....
به جز راه خدا راهی دگر نيست.....

غم بيچارگان خوردن مهم است .....
دلی از خود نيازردن مهم است.....

چه مدت زندگی کردن مهم نيست..
چگونه زندگی کردن مهم است......

عيوب خويش را ديدن مهم است....
خطا باشد ز مردم عيب جويی......

خطای خلق بخشيدن مهم است...
دلا درد آشنا بودن مهم است......

به مردم عشق ورزيدن مهم است

🌹🍃
🌸هر گاه عیبی در من دیدی
به خودم خبر بده
🌸نه کسی دیگر
چون تغییر آن دست من است...

🌸کار اولت باعث پیشرفت
و بهبودم میشود
اما گزینه دوم
🌸غیبت است و مرا
در تاریکی نگه میدارد

بیشتر  بیشتر