فقط خواستم حالت رو بپرسم، ترجمه ش میشه فقط خواستم ببینم هنوز منو یادت هست یا نه! جوابش هم خیلی ممنون نیست، جوابش اینه : مگه میشه تورو یادم بره .

فقط خواستم حالت رو بپرسم، ترجمه ش میشه فقط خواستم ببینم هنوز منو یادت هست یا نه! جوابش هم خیلی ممنون نیست، جوابش اینه : مگه میشه تورو یادم بره .

۷ روز پیش
6K