۲۸ بهمن 1393
623
۲۸ بهمن 1393
581
۲۸ بهمن 1393
596
۲۸ بهمن 1393
600
۲۸ بهمن 1393
600
۲۴ بهمن 1393
601
۲۴ بهمن 1393
578
۲۴ بهمن 1393
607
۲۴ بهمن 1393
599
۲۴ بهمن 1393
575
۲۴ بهمن 1393
606
۲۴ بهمن 1393
581
۲۴ بهمن 1393
585
ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺵ ... ﺍﻣﺎ ... ﺍﺯ ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﭘﺮ ﺗﻮﻗﻊ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮ ! ﻣﻘﯿﺎﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ... ﻭ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﻬﺮﺕ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪ . ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯼ ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺧـــــــــــﻮﺑﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺯﻭﺩ ...

ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺵ ... ﺍﻣﺎ ... ﺍﺯ ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﭘﺮ ﺗﻮﻗﻊ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮ ! ﻣﻘﯿﺎﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ... ﻭ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﻬﺮﺕ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪ . ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯼ ﺿﻌﯿﻔﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺧـــــــــــﻮﺑﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺯﻭﺩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ...

۱۴ بهمن 1393
911
ﭼﺸــــﻢ ﻫﺎﯾـﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻨــﺪﻡ ﮔــﻮﺵ ﻫﺎﯾــﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﯿــﺮﻡ ﺯﺑـﺎﻧـــﻢ ﺭﺍ ﮔـﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﯿـــﺮﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﺣـﺮﯾﻒ ﺍﻓﮑــﺎﺭﻡ ﻧﻤﯽ ﺷـــﻮﻡ ﭼﻪ ﺩﺭﺩ ﻧﺎﮎ ﺍﺳﺖ ﻓﻬﻤﯿـــﺪﻥ

ﭼﺸــــﻢ ﻫﺎﯾـﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻨــﺪﻡ ﮔــﻮﺵ ﻫﺎﯾــﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﯿــﺮﻡ ﺯﺑـﺎﻧـــﻢ ﺭﺍ ﮔـﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﯿـــﺮﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﺣـﺮﯾﻒ ﺍﻓﮑــﺎﺭﻡ ﻧﻤﯽ ﺷـــﻮﻡ ﭼﻪ ﺩﺭﺩ ﻧﺎﮎ ﺍﺳﺖ ﻓﻬﻤﯿـــﺪﻥ

۱۴ بهمن 1393
648
ﺣﺎﻟــــــــــﻢ ﮔﺮﻓــــــﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﯾــــــﻦ ﺷﻬـــــــــــﺮ !!!!!..... .. ﮐﻪ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾـــــــــﺵ ﻫﻤﭽـــــﻮﻥ ﻫــــﻮﺍﯾﺶ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪﺍﺭﻧـــــــــــﺪ! .. ﮔـــــﺎﻩ ﺁﻧﻘــــــــﺪﺭ ﭘﺎﮎ ﮐــــــﻪ ﺑﺎﻭﺭﺕ ﻧﻤﯿﺸــــﻮﺩ !..... .. ﮔـــــﺎﻩ ﭼــــــــﻨﺎﻥ ﺁﻟــــــﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﻧﻔست می گیرد

ﺣﺎﻟــــــــــﻢ ﮔﺮﻓــــــﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﯾــــــﻦ ﺷﻬـــــــــــﺮ !!!!!..... .. ﮐﻪ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾـــــــــﺵ ﻫﻤﭽـــــﻮﻥ ﻫــــﻮﺍﯾﺶ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪﺍﺭﻧـــــــــــﺪ! .. ﮔـــــﺎﻩ ﺁﻧﻘــــــــﺪﺭ ﭘﺎﮎ ﮐــــــﻪ ﺑﺎﻭﺭﺕ ﻧﻤﯿﺸــــﻮﺩ !..... .. ﮔـــــﺎﻩ ﭼــــــــﻨﺎﻥ ﺁﻟــــــﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﻧﻔست می گیرد

۱۴ بهمن 1393
957
هیس..... این دنیاعجب جای خوبی است چــرا بــد بــاشــد؟ آدمــای لبــریز از نفــرت! عشــق های پر از شــهوت! عــرق ســگی های پــست فــطرت! همــه چــیز خــوب اســت.... چــرا بــــد باشــد؟ عشــق مــیان پــاهــای آدمها نفــس ...

هیس..... این دنیاعجب جای خوبی است چــرا بــد بــاشــد؟ آدمــای لبــریز از نفــرت! عشــق های پر از شــهوت! عــرق ســگی های پــست فــطرت! همــه چــیز خــوب اســت.... چــرا بــــد باشــد؟ عشــق مــیان پــاهــای آدمها نفــس میــکشد.. شــرافت آدم ها هــم آغــوشی ســت...فــاصــله هر عــشق با عــشقه بعدی یــک قهر یک ...

۱۴ بهمن 1393
3K
۹ بهمن 1393
591
۹ بهمن 1393
586
۹ بهمن 1393
577