دکتر

doctor

من منم....پسری از همین خاک
با یک پیچیدگی ساده و مقداری بــی حوصِــلِگــیه زیـــاد !!
تخریب می کنم آنچه را که نمی توانم باب میلم بسازم... 
آرزو طلب نمیکنم، آرزو میــــــسازم...
لزومی ندارد من همانی باشم که تو فکر می کنی 
من هـمانـــــی ام که حتی فکــرش را هم نمی توانی بکنی ...
لبخند می زنم و او فکر میکند بازی را برده 
هرگز نمی فهمد با هر کسی رقابت نمی کنم...
زانــو نمـــی زَنم، حتی اگر سقف آسمان ، کوتاهتر از قد من باشد
زانــو نمـــی زَنم، حتی اگر تمام مردم دنیا روی زانوهایشان راه بروند

مــَـــن زانــو نمـــی زَنم....

58 دقیقه پیش
4K
1 ساعت پیش
5K
1 ساعت پیش
5K
1 ساعت پیش
5K
1 ساعت پیش
5K
1 ساعت پیش
5K
#طنز

#طنز

1 ساعت پیش
5K
1 ساعت پیش
5K
#طنز

#طنز

1 ساعت پیش
5K
#طنز

#طنز

1 ساعت پیش
5K
1 ساعت پیش
5K
1 ساعت پیش
4K
1 ساعت پیش
6K
1 ساعت پیش
2K
1 ساعت پیش
2K
1 ساعت پیش
2K
1 ساعت پیش
2K
1 ساعت پیش
2K
1 ساعت پیش
1K
1 ساعت پیش
997