دنـــــ.ـیــــ❤ــــــــا

doiaa1379

سلام خوش آمدید به پیچــــم بزن رو ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
مرداد ماهـــــیم
مغرورمــــ
بداخــلاق
دنـــــــیا 17سالمــــــہ آبادانیــــم
عــربم به عــرب بودنم هم افتـــــخار میکنم

اجیتک⁉️ ردت اکلک شوف⭕️ ردنه نعوف کلشی وما کدرنه نعوف❤️💯

اجیتک⁉️ ردت اکلک شوف⭕️ ردنه نعوف کلشی وما کدرنه نعوف❤️💯

۲ هفته پیش
7K
أسد باب الموادع 🚪 لو ردت أنساک ❌ بیبان الگلب بجفاک شیسدها 💔🚶

أسد باب الموادع 🚪 لو ردت أنساک ❌ بیبان الگلب بجفاک شیسدها 💔🚶

۲ هفته پیش
7K
انـه بعازتک 😔 ✋ یلعوزک احساس 💔 🚶

انـه بعازتک 😔 ✋ یلعوزک احساس 💔 🚶

۲ هفته پیش
6K
گولوله 💭💎 ب حبه ضعت 😔 وشگد طحت وتعثرت 🌿 بس ماحچیت ولاگلت 🚶🏻

گولوله 💭💎 ب حبه ضعت 😔 وشگد طحت وتعثرت 🌿 بس ماحچیت ولاگلت 🚶🏻

۲ هفته پیش
6K
بعدنی بیاسة العشرین😔✋ والشیبات مو قصتی 💔🚶

بعدنی بیاسة العشرین😔✋ والشیبات مو قصتی 💔🚶

۲ هفته پیش
5K
عساهن مالفن⁉️ صفنات الفراگ😔✋ الفاگد شوفتک❌ تنزل ضحکته دموع💔😔

عساهن مالفن⁉️ صفنات الفراگ😔✋ الفاگد شوفتک❌ تنزل ضحکته دموع💔😔

۲ هفته پیش
4K
یریتک هسه یمی😔✋ و توکف اویای ثکیل⁉️ الظیم وانه امتونی هدلن💔🚶

یریتک هسه یمی😔✋ و توکف اویای ثکیل⁉️ الظیم وانه امتونی هدلن💔🚶

۲ هفته پیش
3K
ألف دفان بعیونی 😔✋ ولا واحد⁉️ گدر یدفن تصاویرک💔💯

ألف دفان بعیونی 😔✋ ولا واحد⁉️ گدر یدفن تصاویرک💔💯

۲ هفته پیش
3K
أعوذ بالله من دنیا خالیة منگ❌✋ ومن عطرک ومن لون عیناگ😍💯

أعوذ بالله من دنیا خالیة منگ❌✋ ومن عطرک ومن لون عیناگ😍💯

۲ هفته پیش
3K
فزیت ......مشتاقلک نسیت احنه مفترقین ! (توجع)😞💔👆

فزیت ......مشتاقلک نسیت احنه مفترقین ! (توجع)😞💔👆

۲ هفته پیش
3K
#گلــبی_ ❤️ #وغیــمة_الله 👆 #ثنینهن_فد_لـوون.💔🚶

#گلــبی_ ❤️ #وغیــمة_الله 👆 #ثنینهن_فد_لـوون.💔🚶

۲ هفته پیش
3K
تـارسنـی الـعطش😔✋ واضحـک بـواهــس #غیـــم 💔🚶

تـارسنـی الـعطش😔✋ واضحـک بـواهــس #غیـــم 💔🚶

۲ هفته پیش
3K
عینی رفت 😔 ✋ کالو الغالی یجیک❤ ️🔙 وین جیتک ⁉ ️ صار بعیونی شلل💔 🚶

عینی رفت 😔 ✋ کالو الغالی یجیک❤ ️🔙 وین جیتک ⁉ ️ صار بعیونی شلل💔 🚶

۲ هفته پیش
3K
کلشــی جربــت ❌ حتی اگدر انساک بقالی الموت ترجع لو اجربه 👈🔫💥😔

کلشــی جربــت ❌ حتی اگدر انساک بقالی الموت ترجع لو اجربه 👈🔫💥😔

۲ هفته پیش
3K
اوف یا صفنه⁉️ #العاشک ❤️ دوم متروسه عتاب💔😔

اوف یا صفنه⁉️ #العاشک ❤️ دوم متروسه عتاب💔😔

۲ هفته پیش
2K
أڼــــی ⁉️ من کثر #الموادع💔🚶 بیتی بانیه یم #قطار😔✨

أڼــــی ⁉️ من کثر #الموادع💔🚶 بیتی بانیه یم #قطار😔✨

۲ هفته پیش
2K
#خایبین⁉️ #الحیل___ؤله😔✋ #ؤکمت_🔙 #اغصن_بالنفس💔🚶

#خایبین⁉️ #الحیل___ؤله😔✋ #ؤکمت_🔙 #اغصن_بالنفس💔🚶

۲ هفته پیش
2K
هضیمه ⁉️ الفضح بنت ألناس❌ شریف یصیر یم #أخته 😊✋

هضیمه ⁉️ الفضح بنت ألناس❌ شریف یصیر یم #أخته 😊✋

۲ هفته پیش
2K
یلخذت ثلثین عمری 😔✋ بیا بخت رایدنی اهدک 💔🚶

یلخذت ثلثین عمری 😔✋ بیا بخت رایدنی اهدک 💔🚶

۲ هفته پیش
480
لاتلعب علی الحبلین❌ وتلبس بالعشگ وجهین 💔✨ ترة اللی صادق بحبة⭕️ عمرة مایحب #اثنین💔✌️

لاتلعب علی الحبلین❌ وتلبس بالعشگ وجهین 💔✨ ترة اللی صادق بحبة⭕️ عمرة مایحب #اثنین💔✌️

۲ هفته پیش
2K