دنـــــ.ـیــــ❤ــــــــا

doiaa1379

سلام خوش آمدید به پیچــــم بزن رو ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
مرداد ماهـــــیم
مغرورمــــ
بداخــلاق
دنـــــــیا ۱۸سالمــــــہ آبادانیــــم
عــربم به عــرب بودنم هم افتـــــخار میکنم

دخترا مهریتون چقد میخواایین همتون جواب بدین 😂

دخترا مهریتون چقد میخواایین همتون جواب بدین 😂

۱ ساعت پیش
3K
دخترا ایا حاظرین ازخانواده هاتون بگذرین بخاطر عشقتون؟؟

دخترا ایا حاظرین ازخانواده هاتون بگذرین بخاطر عشقتون؟؟

۱ ساعت پیش
2K
بنـــات کلچن جاوبن 😊 دخترا اگه شوهرتون مریض وبشه وداروش فقط یه زن دومی قبول میکنید یانه جواب بدین 😊

بنـــات کلچن جاوبن 😊 دخترا اگه شوهرتون مریض وبشه وداروش فقط یه زن دومی قبول میکنید یانه جواب بدین 😊

۱ ساعت پیش
3K
۱ ساعت پیش
3K
۱ ساعت پیش
3K
لـتحبین یابنیه 👌

لـتحبین یابنیه 👌

۲ ساعت پیش
5K
۲ ساعت پیش
5K
۲ ساعت پیش
5K
۲ ساعت پیش
4K
۲ ساعت پیش
4K
خطبونی غصب والغیرک انزفیت 😭

خطبونی غصب والغیرک انزفیت 😭

۲ ساعت پیش
4K
دگولیلی اشلون انساچ وانتی البارحه امعرسه 😔

دگولیلی اشلون انساچ وانتی البارحه امعرسه 😔

۲ ساعت پیش
4K
چاشمالچ قشمروچ بحجت القسمه ونصیب😔😔

چاشمالچ قشمروچ بحجت القسمه ونصیب😔😔

۲ ساعت پیش
4K
سلام علیکم انی راح اسوالفلکم هل قصه😭 عندی صدیقه چانت ویایه بلمدرسه اسمهه مریم. مریم بنت کلش عنیده والشی الی تریده لازم تسویه ماراح اطول وابدیلکم القصه مریم چانت تحب صدیق اخوهه حب کلش قوی ...

سلام علیکم انی راح اسوالفلکم هل قصه😭 عندی صدیقه چانت ویایه بلمدرسه اسمهه مریم. مریم بنت کلش عنیده والشی الی تریده لازم تسویه ماراح اطول وابدیلکم القصه مریم چانت تحب صدیق اخوهه حب کلش قوی اوهوه یموت علیهه حبهم خمس اسنین بقی.صدیق اخوهه ولد کوولش محترم اومن وضع المالی کوولش ...

۲ ساعت پیش
4K
۳ روز پیش
10K
۳ روز پیش
9K
۳ روز پیش
9K
لاتحجی بشرف یم ذان بت شیوخ 👂 اذا طاح الحجاب تردک تراجیها ✋ ما لبست حجلها کبال عین الناس 👉 بت هور وحجلها فطور رجلیها ✌ اسئل عل الکصیبه یجاوب المای 👇 اذا مرها العطش ...

لاتحجی بشرف یم ذان بت شیوخ 👂 اذا طاح الحجاب تردک تراجیها ✋ ما لبست حجلها کبال عین الناس 👉 بت هور وحجلها فطور رجلیها ✌ اسئل عل الکصیبه یجاوب المای 👇 اذا مرها العطش یندل سواجیها

۳ روز پیش
9K
سهم غدرک لفانی ابشوگ #عنای💔😓 جفیت اومادریت اشصار #عنای💔😓 اظل اعزف ابتالی الیل #عنای💔😓 چنت انته حبیبی وخنت #بیــه💔😓

سهم غدرک لفانی ابشوگ #عنای💔😓 جفیت اومادریت اشصار #عنای💔😓 اظل اعزف ابتالی الیل #عنای💔😓 چنت انته حبیبی وخنت #بیــه💔😓

۳ روز پیش
9K
صرت نار بدلیلی ومنک #ابره💔😔 شتظن ینساک گلبی ومنک #ابره💔😔 هاک الخـیط منـی ومـنـک #ابـره💔😔 نخیط کلوووبنه ونلتم #سویه💔😭

صرت نار بدلیلی ومنک #ابره💔😔 شتظن ینساک گلبی ومنک #ابره💔😔 هاک الخـیط منـی ومـنـک #ابـره💔😔 نخیط کلوووبنه ونلتم #سویه💔😭

۳ روز پیش
6K