پارت۵ نمیدانست چقدر گذشتھ.. جرات نمیکرد سرش را بالا بیاورد.. از نفس ھای مرد فھمیده بود چُرت میزند.. بھ ھمین ھم شکر گفتھ بود و تقریبا حتی نفس ھم نمیکشید.. باتوقف ماشین دوباره نالید: _منو ...

پارت۵ نمیدانست چقدر گذشتھ.. جرات نمیکرد سرش را بالا بیاورد.. از نفس ھای مرد فھمیده بود چُرت میزند.. بھ ھمین ھم شکر گفتھ بود و تقریبا حتی نفس ھم نمیکشید.. باتوقف ماشین دوباره نالید: _منو کجا آوردین؟ تو رو خدا ولم کنین... فرزانھ بی حوصلھ پیاده شد و در آھنی ...

۳۰ دی 1398
18K
پارت۴ _خیلی زر میزنھ.. خودت خفش کن تا برسیم! اردلان به دنبال این حرف کمی نزدیک تر شد و دست روی ران او گذاشت .. وقتی خندید ، ردیف سفید دندان ھا و ابروھای کمانی ...

پارت۴ _خیلی زر میزنھ.. خودت خفش کن تا برسیم! اردلان به دنبال این حرف کمی نزدیک تر شد و دست روی ران او گذاشت .. وقتی خندید ، ردیف سفید دندان ھا و ابروھای کمانی و تمیزش ، عجیب ترین اتفاق ممکن بود.. باورش نمیشد این دختر و پسر خوش ...

۲۷ دی 1398
20K
پارت۳ _ولت کنم کھ نسیم زودتر از من قاپت و بدزده؟ عمرا یھ ھلوی دیگھ رو دو دستی تقدیمش کنم! _ھلو چیھ؟ نسیم کیھ؟ بخدا من نسیم نمیشناسم.. چرا ولم نمیکنین؟ زن بھ طرفش برگشت ...

پارت۳ _ولت کنم کھ نسیم زودتر از من قاپت و بدزده؟ عمرا یھ ھلوی دیگھ رو دو دستی تقدیمش کنم! _ھلو چیھ؟ نسیم کیھ؟ بخدا من نسیم نمیشناسم.. چرا ولم نمیکنین؟ زن بھ طرفش برگشت و عصبی یقھ ی مانتویش را جمع کرد. شال دور گردنش پیچید و در حال ...

۲۷ دی 1398
22K
پارت ۱ ادامش تو کامنت گذاشتم😉 ~~~~~~ رمان دژکوب پارت ۲ در خودش جمع شد و با فریاد گفت: _چرا ولم نمیکنین؟ میخواین منو کجا ببرین ھا؟ نھ ننھ بابای پولدار دارم.. نھ ھیچ کوفت ...

پارت ۱ ادامش تو کامنت گذاشتم😉 ~~~~~~ رمان دژکوب پارت ۲ در خودش جمع شد و با فریاد گفت: _چرا ولم نمیکنین؟ میخواین منو کجا ببرین ھا؟ نھ ننھ بابای پولدار دارم.. نھ ھیچ کوفت دیگھ ای! کیف کولھ پشتی اش را روی پای مردی کھ با نگاه خریدارانھ براندازش ...

۲۷ دی 1398
50K
رمان:دژکوب پارت ۱ به نام او... ھوا سرد بود ، آسمان میغرید و ابرھای سیاه بی وقفھ میباریدند.. میان کوچھ ی ِ آذر ماه ، تنھا صدای ِ شالاپ و شلوپ دویدن ِ ِی تنگی ...

رمان:دژکوب پارت ۱ به نام او... ھوا سرد بود ، آسمان میغرید و ابرھای سیاه بی وقفھ میباریدند.. میان کوچھ ی ِ آذر ماه ، تنھا صدای ِ شالاپ و شلوپ دویدن ِ ِی تنگی در شھر مھ گرفتھ از سرما ِ او بود و تپش ھای بی وقفھ ی ...

۲۷ دی 1398
32K
همونطور که هرگردی گردو‌نمیشه، هردو پایی شبیه به آدم که دورمون هست هم، لزوما آدم نیست:)

همونطور که هرگردی گردو‌نمیشه، هردو پایی شبیه به آدم که دورمون هست هم، لزوما آدم نیست:)

۱۲ دی 1398
2K
تولدم مبارک🎈 ❤ 24/8/98👑

تولدم مبارک🎈 ❤ 24/8/98👑

۲۳ آبان 1398
459
۵ آبان 1398
422
جواب یه حرفایی

جواب یه حرفایی "یه نفسه عمیقه" بذار تو دلت بمونه، اینجوری قشنگتره :)

۵ مهر 1398
419
✌

۳۰ شهریور 1398
415
خیلی خوبن لعنتیا😍😀

خیلی خوبن لعنتیا😍😀

۲۱ شهریور 1398
431
۱۷ شهریور 1398
416
‏هی منتظر هی منتظر هی منتظر بسه دیگه احمق‌...

‏هی منتظر هی منتظر هی منتظر بسه دیگه احمق‌...

۱۱ شهریور 1398
441
۷ شهریور 1398
440
۵ شهریور 1398
428
۱ شهریور 1398
452
۳۰ مرداد 1398
430
۲۹ مرداد 1398
417
۲۸ مرداد 1398
418
۲۶ مرداد 1398
421