اگـہ میبینے بآ کسی بآزے نمیکُنـم رۅ حسآب بـَلـَد نَبودنـم نـذآرْ اینو بـدوڹ مَـن بآزیآمو بچگیــآم کَردم

اگـہ میبینے بآ کسی بآزے نمیکُنـم رۅ حسآب بـَلـَد نَبودنـم نـذآرْ اینو بـدوڹ مَـن بآزیآمو بچگیــآم کَردم

۱۷ آذر 1398
789
گفت:بـــاهم آشتـے ڪنیم؟ گفتم:تو تاحالا هیچ ڪتابــے رو دوبــــار خــوندے ؟ گفت:آره گفتم:آخــرش عَــوض شُـــد؟ سڪوت ڪرد!!!👐🏿👻

گفت:بـــاهم آشتـے ڪنیم؟ گفتم:تو تاحالا هیچ ڪتابــے رو دوبــــار خــوندے ؟ گفت:آره گفتم:آخــرش عَــوض شُـــد؟ سڪوت ڪرد!!!👐🏿👻

۱۵ آذر 1398
472
➖⃟

➖⃟

۱۰ آذر 1398
743
دُشمَنآمو لِه میکُنَم زیرِع رَد پآی غُرورَم😹👄🌿💡♨

دُشمَنآمو لِه میکُنَم زیرِع رَد پآی غُرورَم😹👄🌿💡♨

۱۰ آذر 1398
479
[شَرآیِطِ زِندِگی تُو ایرآن خُودِش یِ پا آنچِه خوآهید دید بَرآ جَهَنَمِه:/•]

[شَرآیِطِ زِندِگی تُو ایرآن خُودِش یِ پا آنچِه خوآهید دید بَرآ جَهَنَمِه:/•]

۷ آذر 1398
477
مث مُخَدِر باش°.° بِزا برا بِدَست آوُردَنِت بِمیٖرَن=)🚬💉

مث مُخَدِر باش°.° بِزا برا بِدَست آوُردَنِت بِمیٖرَن=)🚬💉

۷ آذر 1398
414
بَِّعَِّضَِّیَِّاَِّ بَِّاَِّیَِّدَِّ تَِّوَِّقَِّطَِّعَِّهَِّ هَِّنَِّـَِّرَِّمَِّنَِّـَِّدَِّاَِّنَِّ دَِّفَِّـَِّنَِّ ڪَِّرَِّدَِّ َِّبَِّـَِّسَِّ ڪَِّهَِّ خَِّـَِّوَِّبَِّ نَِّـَِّقَِّشَِّ بَِّـَِّاَِّزَِّیَِّ مَِّـَِّیَِّ کَِّـَِّنَِّنَِّ َِّلَِّاَِّمَِّـَِّصَِّبَِّـَِّاَِّ

بَِّعَِّضَِّیَِّاَِّ بَِّاَِّیَِّدَِّ تَِّوَِّقَِّطَِّعَِّهَِّ هَِّنَِّـَِّرَِّمَِّنَِّـَِّدَِّاَِّنَِّ دَِّفَِّـَِّنَِّ ڪَِّرَِّدَِّ َِّبَِّـَِّسَِّ ڪَِّهَِّ خَِّـَِّوَِّبَِّ نَِّـَِّقَِّشَِّ بَِّـَِّاَِّزَِّیَِّ مَِّـَِّیَِّ کَِّـَِّنَِّنَِّ َِّلَِّاَِّمَِّـَِّصَِّبَِّـَِّاَِّ

۶ آذر 1398
396
+عاقایی قاضی این ادما یادشون رفته قاضی فقط تویی!)(^ _)

+عاقایی قاضی این ادما یادشون رفته قاضی فقط تویی!)(^ _)

۶ آذر 1398
428
از من بدت میاد چون از من پایین تری 😼👊🏻✨

از من بدت میاد چون از من پایین تری 😼👊🏻✨

۶ آذر 1398
391
↫ﺗﺮڪﻢ ﻧڪﻦ ،،ﻭﮔـــﺮﻧﻪ.. ↫ﻃــﻮﺭﯼ ﺗﺮڪﺖ ﻣﯿکﻨﻢ.. ↫ ﺗﺎ ڪﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷـﻮﯼ ﺑــﺮﺍﯼ ↫ﭘـﯿــﺪﺍ ڪﺮﺩﻧﻢ ↫ﺗﻤﺎﻡ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﻫﺎﯼ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻥ ↫ﺭﺍ بخوانی!!

↫ﺗﺮڪﻢ ﻧڪﻦ ،،ﻭﮔـــﺮﻧﻪ.. ↫ﻃــﻮﺭﯼ ﺗﺮڪﺖ ﻣﯿکﻨﻢ.. ↫ ﺗﺎ ڪﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷـﻮﯼ ﺑــﺮﺍﯼ ↫ﭘـﯿــﺪﺍ ڪﺮﺩﻧﻢ ↫ﺗﻤﺎﻡ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﻫﺎﯼ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻥ ↫ﺭﺍ بخوانی!!

۳۰ آبان 1398
430
هَْرْڪیـٖ بٍعـْ مٓاعـْ رٍسٖیٖڋعـ شٰٓاخـْعـ شُڋ 🍃..😈..😹👏 مٓاهًـمْـعـ بٍعـْ اٍفْتٍخٓارٍعـ ڋوٌسْتٓانٰـ مٖیٖخٓوآیْْݥـ گٓآوْدٰارٖیـٖ بٍزََنٖیݥـ👽😹💥..

هَْرْڪیـٖ بٍعـْ مٓاعـْ رٍسٖیٖڋعـ شٰٓاخـْعـ شُڋ 🍃..😈..😹👏 مٓاهًـمْـعـ بٍعـْ اٍفْتٍخٓارٍعـ ڋوٌسْتٓانٰـ مٖیٖخٓوآیْْݥـ گٓآوْدٰارٖیـٖ بٍزََنٖیݥـ👽😹💥..

۳۰ آبان 1398
375
◉َِ━َِ━َِ •َِ ʸَِᵒَِᵘَِ ᵃَِʳَِᵉَِ ᵃَِˡَِˡَِ ⁱَِ ⁿَِᵉَِᵉَِᵈَِ •َِ ━َِ═َِ═َِ َِتَُِ تَِمَِاَِمَِ چَِیَِزَِیَِ هَِسَِتَِیَِ کَِ مَِنَِ بَِهَِشَِ نَِیَِاَِزَِ دَِاَِرَِمَِ

◉َِ━َِ━َِ •َِ ʸَِᵒَِᵘَِ ᵃَِʳَِᵉَِ ᵃَِˡَِˡَِ ⁱَِ ⁿَِᵉَِᵉَِᵈَِ •َِ ━َِ═َِ═َِ َِتَُِ تَِمَِاَِمَِ چَِیَِزَِیَِ هَِسَِتَِیَِ کَِ مَِنَِ بَِهَِشَِ نَِیَِاَِزَِ دَِاَِرَِمَِ

۳۰ آبان 1398
513
⇜مَشْتے ⇝ ☜گُنده تَر از زَمیــــــــن کِه نیســــتے…∅ ☜هستے؟؟؟✓ ☜زَمین با هَمِــــــه اوباهـَــــتِشّ…↺↻ ⇩زیر پاے مَنه ⇩ ✘پَسّ بِکـــــــِـشْ کـنِـــــار✘

⇜مَشْتے ⇝ ☜گُنده تَر از زَمیــــــــن کِه نیســــتے…∅ ☜هستے؟؟؟✓ ☜زَمین با هَمِــــــه اوباهـَــــتِشّ…↺↻ ⇩زیر پاے مَنه ⇩ ✘پَسّ بِکـــــــِـشْ کـنِـــــار✘

۱۵ آبان 1398
556
تـــو هَمیشـہ دَلیــلِ لَبخنــدای مَـنــــی 💝💞

تـــو هَمیشـہ دَلیــلِ لَبخنــدای مَـنــــی 💝💞

۹ آبان 1398
366
No one is going to be with you forever‌...^^

No one is going to be with you forever‌...^^

۹ آبان 1398
371
💫🌠🌙

💫🌠🌙

۸ آبان 1398
357
Sometimes you have to leave , not for ego but for self respect. یه وقتایی باید بری، نه به خاطر غرورت بلکه بخاطر احترام به خودت😹🚶‍♂

Sometimes you have to leave , not for ego but for self respect. یه وقتایی باید بری، نه به خاطر غرورت بلکه بخاطر احترام به خودت😹🚶‍♂

۸ آبان 1398
380
← از چــــــشم خیلیا اُفتادم ↓↓ ← چُون جَدیـدا دارم جوری زندگی میکُنم که خُودم حــــــــــــــــــــــــال میکنم ↑↑

← از چــــــشم خیلیا اُفتادم ↓↓ ← چُون جَدیـدا دارم جوری زندگی میکُنم که خُودم حــــــــــــــــــــــــال میکنم ↑↑

۸ آبان 1398
363
یخ به خاطراینکه اب روخنک کنه خودشوفدامیکنه اهای رفیق یخ روزگارتم

یخ به خاطراینکه اب روخنک کنه خودشوفدامیکنه اهای رفیق یخ روزگارتم

۷ آبان 1398
360
دوستانم را نمیدانم اما من در رفاقت اینگونه ام پایدار تا پایه دار🔥🤘🏽

دوستانم را نمیدانم اما من در رفاقت اینگونه ام پایدار تا پایه دار🔥🤘🏽

۶ آبان 1398
350