من بـرم هیچکےتنهـآنمیشهـ♡

elmiraa66

↓↓♡
یـآسمینــ و نے نے شـ♡
@_yasamin.banoo_

_Et la mort, depuis des années
elle fouille en moi pour trouver quelques chose à tuer et elle n’en trouve pas

‎و مَـرگ سـآل هـاست
‎هـرچهـ در مـن میگـردد
‎چیـزی بـرای کشتـن
پیـدا نمیکنـد...🍃 💜


citoyen de paris🗼 💜
شهــروَنـد پـآریســ🗼 💜


like~like
copy~no copy

اینکهـ بـدونے قـراره چے بشهـ یهـ نعمتهـ... ولے این نعمت احسـآس هیجـآن رو ازت میگیـره!

اینکهـ بـدونے قـراره چے بشهـ یهـ نعمتهـ... ولے این نعمت احسـآس هیجـآن رو ازت میگیـره!

۲ هفته پیش
5K
لینـدآ:بـرو کنـآر منـو نکش آنـآبـل:تـو قسم خـوردی تـا پـای مرگ باهم بـاشیـم زیـر قسـم زدن گنـآه:)

لینـدآ:بـرو کنـآر منـو نکش آنـآبـل:تـو قسم خـوردی تـا پـای مرگ باهم بـاشیـم زیـر قسـم زدن گنـآه:)

۳ هفته پیش
4K
روزبهـ بمـانی تـوی یکی از کنسـرت ‌هـاش گفت «دوستـ داشتهـ بـاشیـم کسایی رو کهـ عـاشقمون نیستـن ولی بهمـون دروغ هـم نمیـگن.»

روزبهـ بمـانی تـوی یکی از کنسـرت ‌هـاش گفت «دوستـ داشتهـ بـاشیـم کسایی رو کهـ عـاشقمون نیستـن ولی بهمـون دروغ هـم نمیـگن.»

۳۰ آذر 1398
7K
هـر وقت فـرق داشتی بیـا مـن حـوصلهـ ی آدمـآی تکـراری نـدارم:)

هـر وقت فـرق داشتی بیـا مـن حـوصلهـ ی آدمـآی تکـراری نـدارم:)

۲۰ آذر 1398
2K
جیمے لنیستـر: سهـ تـا پیـروزی تـورو قهـرمان نمیکنهـ ... راب استـارک:هـرچی بـاشهـ بهتـر از سهـ تـآ شکستهـ! #دیـآلوگ 📽Game Of Thrones

جیمے لنیستـر: سهـ تـا پیـروزی تـورو قهـرمان نمیکنهـ ... راب استـارک:هـرچی بـاشهـ بهتـر از سهـ تـآ شکستهـ! #دیـآلوگ 📽Game Of Thrones

۳ آذر 1398
1K
آدمـآ رو ببخشـ! ولی جـآیگـآه قبلیشـونـو ازشـون بگیـر:)

آدمـآ رو ببخشـ! ولی جـآیگـآه قبلیشـونـو ازشـون بگیـر:)

۲۳ آبان 1398
1K
+مـن فکـر میکنـم تو بهـ خـدآ اعتقـآد نـداری -خـدآیهـ شـوخیهـ +نهـ رفیق خـدآ یهـ فـرد شـوخ طبعهـ #دیـآلوگ 📽breathe

+مـن فکـر میکنـم تو بهـ خـدآ اعتقـآد نـداری -خـدآیهـ شـوخیهـ +نهـ رفیق خـدآ یهـ فـرد شـوخ طبعهـ #دیـآلوگ 📽breathe

۱۰ آبان 1398
1K
همیشهـ فـکـر میکـردم میخـوام دقیـقا مثـل مـامـانـم بشـم امـا اون فکـر میکنهـ کهـ بـرای خـوشبختـے بهـ یهـ مـرد احتیـاج داره ولے مـن نهـ:) #دیـآلوگ 📽the diary of a teenage girl

همیشهـ فـکـر میکـردم میخـوام دقیـقا مثـل مـامـانـم بشـم امـا اون فکـر میکنهـ کهـ بـرای خـوشبختـے بهـ یهـ مـرد احتیـاج داره ولے مـن نهـ:) #دیـآلوگ 📽the diary of a teenage girl

۱۵ مهر 1398
2K
اگـر نمی خواهیـم بـازیچهـ‌ی دستـ هـر فـرومـآیهـ ای و مـایه‌ـ ی ریشخنـدِ هـر تهی مغـزی بـاشیـم اصـول اول ایـن است کهـ محتـاط و دست نیـافتنی بمـانیـم ... #اروین_دی_یالوم 📗درمان شوپنهاور

اگـر نمی خواهیـم بـازیچهـ‌ی دستـ هـر فـرومـآیهـ ای و مـایه‌ـ ی ریشخنـدِ هـر تهی مغـزی بـاشیـم اصـول اول ایـن است کهـ محتـاط و دست نیـافتنی بمـانیـم ... #اروین_دی_یالوم 📗درمان شوپنهاور

۵ مهر 1398
1K
آزادے حس خـوبے است تنهــایی همیشهـ هـم بـد نیستـ اینکهـ بهـ هیچ کس در هیج جـآی دنیـآ تعلـق نـداشتهـ بـاشی و هیچ کس در هیچ جـای دنیـآ بهـ تـو تعلق نـدآشتهـ بـاشد... اینکهـ منتظـر هیچ ...

آزادے حس خـوبے است تنهــایی همیشهـ هـم بـد نیستـ اینکهـ بهـ هیچ کس در هیج جـآی دنیـآ تعلـق نـداشتهـ بـاشی و هیچ کس در هیچ جـای دنیـآ بهـ تـو تعلق نـدآشتهـ بـاشد... اینکهـ منتظـر هیچ کس نبـاشی و هیچ کس منتظـر تـو نبـاشـد... آنقـدر ها هـم دردنـآک نیستـ بـآ تنهـآیی ...

۲۸ شهریور 1398
2K
در خیـآلات خـودم در زیـر بـآرانـے کهـ نیستـ مےرسـم بـاتـو بهـ خـآنهـ از خیـآبـانے کهـ نیستـ... مےنشینـی رو بهـ رویـم خستگے در میکنے چـآے میـریـزم بـرایت تـوی فنجـآنے کهـ نیستـ... بـاز میخنـدے و میپـرسی حـآلت ...

در خیـآلات خـودم در زیـر بـآرانـے کهـ نیستـ مےرسـم بـاتـو بهـ خـآنهـ از خیـآبـانے کهـ نیستـ... مےنشینـی رو بهـ رویـم خستگے در میکنے چـآے میـریـزم بـرایت تـوی فنجـآنے کهـ نیستـ... بـاز میخنـدے و میپـرسی حـآلت بهتـر است؟ بـآز میخنـدم کهـ خیلے...!گـرچهـ میـدانے کهـ نیستـ... شعـر میخـوانـم بـرایت واژه هـا گـل ...

۲۱ شهریور 1398
2K
مـآهـم بـرای عـآشق شـدن... عجب وقتی رو گیـر آوردیـم... درست وقتی کهـ تمـآم دنیـآ داره از هـم مے پـآشهـ...♡

مـآهـم بـرای عـآشق شـدن... عجب وقتی رو گیـر آوردیـم... درست وقتی کهـ تمـآم دنیـآ داره از هـم مے پـآشهـ...♡

۱۳ شهریور 1398
1K
کلاه سـاز:یهـ روزے تـو سـرزمیـن رویـآ دوبـآره همـدیگـرو میبینیـم آلیـس:ولے رویـآ حقیقت نـداره... کلاه سـاز:کسے نمیـدونهـ حقیقت چیهـ! 📽آلیـس در سـرزمیـن عجـآیب

کلاه سـاز:یهـ روزے تـو سـرزمیـن رویـآ دوبـآره همـدیگـرو میبینیـم آلیـس:ولے رویـآ حقیقت نـداره... کلاه سـاز:کسے نمیـدونهـ حقیقت چیهـ! 📽آلیـس در سـرزمیـن عجـآیب

۵ شهریور 1398
1K
تِـروم:او مـرآ تـرومِ عـزیـز صـدآ کـرد! تـآ بهـ حـآݪ هیچکـسـ مـرآ بهـ ایـن نـآم صـدآ نـزده بـود!:)

تِـروم:او مـرآ تـرومِ عـزیـز صـدآ کـرد! تـآ بهـ حـآݪ هیچکـسـ مـرآ بهـ ایـن نـآم صـدآ نـزده بـود!:)

۵ شهریور 1398
1K
ارزش دآشتنتــو بهـ هـر کسـے نـده:) 💫💜👑💎

ارزش دآشتنتــو بهـ هـر کسـے نـده:) 💫💜👑💎

۲۶ مرداد 1398
1K
-حتـے اگهـ منـم ببخشمت آدمـآیی کهـ بهـ خـاطـر تـو نتـونستـم دوسشـون دآشتهـ بـآشم هیچ وقت نمیبخشنت:) 💕🌙🌊

-حتـے اگهـ منـم ببخشمت آدمـآیی کهـ بهـ خـاطـر تـو نتـونستـم دوسشـون دآشتهـ بـآشم هیچ وقت نمیبخشنت:) 💕🌙🌊

۲۶ مرداد 1398
1K
خـوشـ بهـ حـآل اونـآیی کهـ تـو هـوات نفسـ میکشـن:) 🍃☁🌙

خـوشـ بهـ حـآل اونـآیی کهـ تـو هـوات نفسـ میکشـن:) 🍃☁🌙

۲۳ مرداد 1398
1K
کے میـدونهـ شـآیـد شیطـآن عـآشق حـوآ بـود کهـ بهـ آدم سجـده نکـرد:) 👑💕

کے میـدونهـ شـآیـد شیطـآن عـآشق حـوآ بـود کهـ بهـ آدم سجـده نکـرد:) 👑💕

۲۳ مرداد 1398
1K
اگهـ بخاطـرِ نگـرانی بـرایِ هـر چیـزی بخـوای پا پس بکشی و بتـرسی، زنـدگیتـ شـآد و خـوشحـآل میشهـ؟ 🌊💦💫🍃🌼 ؛📽 Laughter In Waikiki

اگهـ بخاطـرِ نگـرانی بـرایِ هـر چیـزی بخـوای پا پس بکشی و بتـرسی، زنـدگیتـ شـآد و خـوشحـآل میشهـ؟ 🌊💦💫🍃🌼 ؛📽 Laughter In Waikiki

۲۲ مرداد 1398
1K