🤖

🤖

۲ روز پیش
2K
😕😞

😕😞

۲ روز پیش
2K
👑🌟ESTEGHLAL🌟👑

👑🌟ESTEGHLAL🌟👑

۲۰ شهریور 1397
23K
✔🔞

✔🔞

۲۱ شهریور 1397
15K
🌿:D

🌿:D

۲۱ شهریور 1397
17K
:)♡🎶

:)♡🎶

۲۳ شهریور 1397
15K
@Eshqe_mn💙😍

@Eshqe_mn💙😍

۲۵ شهریور 1397
21K
#واقعیت👌

#واقعیت👌

۱۰ مهر 1397
19K
#رفیق❤👬

#رفیق❤👬

۱۱ مهر 1397
23K
✔🔱

✔🔱

۱۱ مهر 1397
18K
Bande nafasam shud yeki dar mion:) didam faqat midam to nmidm biron:) engar sigaram ye baste tiq to riyam shekond:) ke ba har nfsm kole sinam misokht❌ #shayea❤

Bande nafasam shud yeki dar mion:) didam faqat midam to nmidm biron:) engar sigaram ye baste tiq to riyam shekond:) ke ba har nfsm kole sinam misokht❌ #shayea❤

۱۴ مهر 1397
26K
Dokhtar dar ke shudm👧 yekar mikonm asheq shud:D b ja inke avalin nafar b dostash bege b babash bege:))♡

Dokhtar dar ke shudm👧 yekar mikonm asheq shud:D b ja inke avalin nafar b dostash bege b babash bege:))♡

۱۷ مهر 1397
23K
👑🚬

👑🚬

۳ هفته پیش
17K
#madar❤

#madar❤

۲۳ مهر 1397
17K
واسِه هَرکِسی جُز تُ کوهِه یَخ شدم من:)💙💭✨ @yasnahoran💙

واسِه هَرکِسی جُز تُ کوهِه یَخ شدم من:)💙💭✨ @yasnahoran💙

۲ هفته پیش
20K
🌿🚬

🌿🚬

۲ هفته پیش
14K
عُّگُّ مُّیُّفُّهُّمُّیُّدُّیُّ شُّبُّ بُّدُّوُّنُّعُّ مُّاُّهُّ چُّقُّ تُّرُّسُّنُّاُّکُّعُّ هُّیُّچُّ وُّخ ُّمُّاُّهُّمُّوُّ نُّمُّیُّگُّرُّفُّتُّیُّ:)!🌛🌝⚡

عُّگُّ مُّیُّفُّهُّمُّیُّدُّیُّ شُّبُّ بُّدُّوُّنُّعُّ مُّاُّهُّ چُّقُّ تُّرُّسُّنُّاُّکُّعُّ هُّیُّچُّ وُّخ ُّمُّاُّهُّمُّوُّ نُّمُّیُّگُّرُّفُّتُّیُّ:)!🌛🌝⚡

۱ هفته پیش
6K
۱ هفته پیش
5K
#پارت_80_81 . #رمان:عشق حرف حالیش نمیشه . #ب قلم:مَ۪۪ٜؒؔلَٰٰ۪۪ٜؒؔٓᬼکـ℘ـَ۪ٜؔٛٚؔ͜✧ـٰٰٰٰۂ ت۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔنٰٰٰٰهَ۪۪ؒؔا۪۪۪ؒ. فکم افتاد اقاااااا امروز چقده استرس بر من وارد میشه:-\ بدبختی داریما همینطوری داشتم نگاش میکردم و دهنمم باز بود شاهکار نزدیکم شدو دهنمو بست ...

#پارت_80_81 . #رمان:عشق حرف حالیش نمیشه . #ب قلم:مَ۪۪ٜؒؔلَٰٰ۪۪ٜؒؔٓᬼکـ℘ـَ۪ٜؔٛٚؔ͜✧ـٰٰٰٰۂ ت۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔنٰٰٰٰهَ۪۪ؒؔا۪۪۪ؒ. فکم افتاد اقاااااا امروز چقده استرس بر من وارد میشه:-\ بدبختی داریما همینطوری داشتم نگاش میکردم و دهنمم باز بود شاهکار نزدیکم شدو دهنمو بست و گفت:یعنی اینقدر شک اور بود سرم گرفتم بالا تر بتونم راحتتر ببینمش اخ گردنم ...

۱ هفته پیش
12K
#پارت_78_79 . #رمان:عشق حرف حالیش نمیشه . #ب قلم:مَ۪۪ٜؒؔلَٰٰ۪۪ٜؒؔٓᬼکـ℘ـَ۪ٜؔٛٚؔ͜✧ـٰٰٰٰۂ ت۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔنٰٰٰٰهَ۪۪ؒؔا۪۪۪ؒ. در باز میشه و ندیمه وارد اتاق میشه چیه فکر کردین شاهکارع:-\ اون ک جنبه نداره بچمو ببینه اینجوری سالم موندنش دست خداش دیگه:-\ ماهور ...

#پارت_78_79 . #رمان:عشق حرف حالیش نمیشه . #ب قلم:مَ۪۪ٜؒؔلَٰٰ۪۪ٜؒؔٓᬼکـ℘ـَ۪ٜؔٛٚؔ͜✧ـٰٰٰٰۂ ت۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔنٰٰٰٰهَ۪۪ؒؔا۪۪۪ؒ. در باز میشه و ندیمه وارد اتاق میشه چیه فکر کردین شاهکارع:-\ اون ک جنبه نداره بچمو ببینه اینجوری سالم موندنش دست خداش دیگه:-\ ماهور ب سرعت دستشو میزاره رو س**ه هاشو جیغ میکشه:هووووشههههه ندیمه با چشمای گرد شده خیرع ...

۱ هفته پیش
13K