عآشِقِتَمـ فَرمآندِهـ اُمیـد

eseseabi

#esteghlal. #Barcelona.
⬇بِهتَرےنام⬇
@zahra-taji
@BaHaR...esteghlal28
@om24id_bombafkan
@negar.tajii

مُهم نےس ڪ فَرمآنده کُدوم تےمے ، تو تآ اݕد .فَرمآنده.قݪݕِ.مَنے...✌

این حساب کاربری خصوصی میباشد