🔴سرداری که پسری در پاریس ندارد،دختری در سوئیس ندارد. 🔹خودش در خط مقدم برای امنیتم جانانه میجنگید. چطور دلم نسوزد برای سرداری که ذره ای چشمش دنبال مقام و منصب و ریاست جمهوری و مجلس ...

🔴سرداری که پسری در پاریس ندارد،دختری در سوئیس ندارد. 🔹خودش در خط مقدم برای امنیتم جانانه میجنگید. چطور دلم نسوزد برای سرداری که ذره ای چشمش دنبال مقام و منصب و ریاست جمهوری و مجلس نبود. 🔹دلم میسوزد برای نداشتن سرداری که همیشه سرباز بود. #سردار_دلها کسی است که بر ...

۲۰ دی 1398
6K
هنوز مشتو لگدش مونده

هنوز مشتو لگدش مونده

۱۸ دی 1398
3K
انتقامت را گرفتند دوستدارانت ای سردار شهید ایران

انتقامت را گرفتند دوستدارانت ای سردار شهید ایران

۱۸ دی 1398
4K
۱۸ دی 1398
2K
۱۷ دی 1398
1K
۱۷ دی 1398
2K
۱۷ دی 1398
2K
۱۷ دی 1398
2K
۱۷ دی 1398
2K
منتظر انتقام سخت هستیم به امید خدا #عمودی #افقی

منتظر انتقام سخت هستیم به امید خدا #عمودی #افقی

۱۷ دی 1398
3K
سردار پاکمان تقدیم به خداوند

سردار پاکمان تقدیم به خداوند

۱۷ دی 1398
2K