فتح دنیاکارآن چشم است،،، خون دل هـا کار آن ابــرو،،، هر لبت یک ارتش سرخ است،،، گیســوانت لشــکر نــازی....

فتح دنیاکارآن چشم است،،، خون دل هـا کار آن ابــرو،،، هر لبت یک ارتش سرخ است،،، گیســوانت لشــکر نــازی....

۲۱ خرداد 1398
3K
می گویند سختی هانمک زندگی اســت،،، نمک برای من که خاطراتم زخمی است،،، شور نیست مزه درد می دهد.....

می گویند سختی هانمک زندگی اســت،،، نمک برای من که خاطراتم زخمی است،،، شور نیست مزه درد می دهد.....

۲۱ خرداد 1398
4K
همیشــــــــه،،،، وقتی به آرزوهایمان می رسیم،،، که آنـها را فرامـوش کرده ایـم.....

همیشــــــــه،،،، وقتی به آرزوهایمان می رسیم،،، که آنـها را فرامـوش کرده ایـم.....

۲۱ خرداد 1398
3K
چشم گذاشتم رفتی،،، اماتا همیشه شمردن شرط این بازی نبود...

چشم گذاشتم رفتی،،، اماتا همیشه شمردن شرط این بازی نبود...

۲۰ خرداد 1398
4K
همین امشب فقط امشب،، فقط هم بغض من باش،، همین امشب فقط،، مثل خودعاشق شدن باش،، در آوار همه آینه ها تکرار من باش،، همین امشب کلیدقفل این زندون تن باش....

همین امشب فقط امشب،، فقط هم بغض من باش،، همین امشب فقط،، مثل خودعاشق شدن باش،، در آوار همه آینه ها تکرار من باش،، همین امشب کلیدقفل این زندون تن باش....

۲۰ خرداد 1398
9K
با سقوط دستای ما،، درتنم چیزی فروریخت،، هجرتت اوج صدامو،، بر فراز شاخه آویخت،، ای زلال سبز جاری،، جای خوب غسل تعمید،، بی تو باید مردو پژمرد،، زیرخاک باغچه پوسید،، فصلی که من با توماشد،، ...

با سقوط دستای ما،، درتنم چیزی فروریخت،، هجرتت اوج صدامو،، بر فراز شاخه آویخت،، ای زلال سبز جاری،، جای خوب غسل تعمید،، بی تو باید مردو پژمرد،، زیرخاک باغچه پوسید،، فصلی که من با توماشد،، فصل سبزخواهش برگ،، فصلی که مابی تومن شد،، فصـل خاکسـتری من........

۲۰ خرداد 1398
10K
یک ساعت که آفتاب بتابد،،،، خاطره همه شب های بارانی ازیاد میرود،،، این است حکایت آدم ها.....

یک ساعت که آفتاب بتابد،،،، خاطره همه شب های بارانی ازیاد میرود،،، این است حکایت آدم ها.....

۱۹ خرداد 1398
5K
گفتمش شیرین ترین آواز چیست،،، چشم غمگینش به رویم خیره ماند،،،قطره قطره اشک ز مژگانش چکید،،، لرزه افتادش به گیسوی بلند،،، زیرلب غمناک خواند،،، ناله زنجیرها بر دست من......

گفتمش شیرین ترین آواز چیست،،، چشم غمگینش به رویم خیره ماند،،،قطره قطره اشک ز مژگانش چکید،،، لرزه افتادش به گیسوی بلند،،، زیرلب غمناک خواند،،، ناله زنجیرها بر دست من......

۱۹ خرداد 1398
3K
شبیه مه شده بودی،،، نه میشد در تو گم شد،،، نه درآغوشت گرفت،،، نه آن سوی تو را دید،،، تنها می شد در تو گم شد....

شبیه مه شده بودی،،، نه میشد در تو گم شد،،، نه درآغوشت گرفت،،، نه آن سوی تو را دید،،، تنها می شد در تو گم شد....

۱۹ خرداد 1398
6K
من همه جهان را ،،، در پیراهن گرم تو خلاصه می کنم....

من همه جهان را ،،، در پیراهن گرم تو خلاصه می کنم....

۱۹ خرداد 1398
6K
من چشم گذاشتم،،، تو رفتی تا قایم شوی،،، یک،،، دو،،، سه،،، سال ها آمدند،،، من هنوز بدنبال تو می گردم،،، کاش،،، کاش تقلب کرده بودم.........

من چشم گذاشتم،،، تو رفتی تا قایم شوی،،، یک،،، دو،،، سه،،، سال ها آمدند،،، من هنوز بدنبال تو می گردم،،، کاش،،، کاش تقلب کرده بودم.........

۱۸ خرداد 1398
5K
تا گرمی آغوش توست،،،، ایمان نمی آورم به آغاز فصل سرد.....

تا گرمی آغوش توست،،،، ایمان نمی آورم به آغاز فصل سرد.....

۱۸ خرداد 1398
3K
مهربانی دل می خواهد نه دیوار.....

مهربانی دل می خواهد نه دیوار.....

۱۸ خرداد 1398
4K
بی کلام اینجا باش،،، بودنت با دل من بی صدا هم زیباست....

بی کلام اینجا باش،،، بودنت با دل من بی صدا هم زیباست....

۱۸ خرداد 1398
5K
درحسرت فردای تو تقـویمم رو پرمی کنـم هر روز این تنهایی رو فــردا تصـور می کنـم هم سنگ این روزای من حتی شبم تاریک نیست اینجــا بجـز دوری تـو چیزی به من نزدیک نیست

درحسرت فردای تو تقـویمم رو پرمی کنـم هر روز این تنهایی رو فــردا تصـور می کنـم هم سنگ این روزای من حتی شبم تاریک نیست اینجــا بجـز دوری تـو چیزی به من نزدیک نیست

۱۸ خرداد 1398
6K
من و دل،،، هم نفسیم،،،،، با نفس خیال تو،،،،، نفسـم،،، هم نفسـم،،،، هرنفســم فدای تو........

من و دل،،، هم نفسیم،،،،، با نفس خیال تو،،،،، نفسـم،،، هم نفسـم،،،، هرنفســم فدای تو........

۱۷ خرداد 1398
4K
کهکشان ها کو زمینم،،،،، زمین کو وطنم،،،،،، وطن کو خانه ام،،،،، خانه کو مادرم،،،، مادر کو کبوترانم،،،،، معنای این همه سکوت چیست،،،،، من گم شده ام در تو یا تو گم شده ای در من،،، ...

کهکشان ها کو زمینم،،،،، زمین کو وطنم،،،،،، وطن کو خانه ام،،،،، خانه کو مادرم،،،، مادر کو کبوترانم،،،،، معنای این همه سکوت چیست،،،،، من گم شده ام در تو یا تو گم شده ای در من،،، کاش هرگز آن روز از درخت انجیر پایین نیامده بودم.....

۱۷ خرداد 1398
10K
شــب وآشــیان شــب زده،،،، چکاوک شکسته پر رسیده ام به ناکجا مرا به خانــه ام ببر،،، کسی به یاد عشق نیست،،،، کسی به فکر ما شدن،،،،، ازآن تبارخودشکن تومانده ای بغض من،،،، از این چراغ ...

شــب وآشــیان شــب زده،،،، چکاوک شکسته پر رسیده ام به ناکجا مرا به خانــه ام ببر،،، کسی به یاد عشق نیست،،،، کسی به فکر ما شدن،،،،، ازآن تبارخودشکن تومانده ای بغض من،،،، از این چراغ مردگی از این برآب سوختن،،،،، ازاین پرنده کشتن وازاین قفس فروختن،،،،، چگونه گریه سرکنم که ...

۱۷ خرداد 1398
9K
همین جـا درون شـعرهایم بمـان تا وسوسه هوا مرا با خود نبرد به سرزمین های دور.....

همین جـا درون شـعرهایم بمـان تا وسوسه هوا مرا با خود نبرد به سرزمین های دور.....

۱۷ خرداد 1398
5K
حضرت عشق بفرما که دلم خانه توست....

حضرت عشق بفرما که دلم خانه توست....

۱۷ خرداد 1398
3K