چالش حرف ناشناس:/ همعع شرکت کنن:/ http://instagraph.ir/harfeto/251260611 چ خبر از خدتون؟ دلم برا شما ویسی عا تنگیدع بود😢 😂 ❤ 💜

چالش حرف ناشناس:/ همعع شرکت کنن:/ http://instagraph.ir/harfet... چ خبر از خدتون؟ دلم برا شما ویسی عا تنگیدع بود😢 😂 ❤ 💜

۱ روز پیش
6K
چِر مَحکومَم بِ زِندِگیع کَردَن؟:) شایَد یِکی نَخاد زِندِع باشِع! :) حالم خوب نی #bts #jhope #army #fuck #fucklife

چِر مَحکومَم بِ زِندِگیع کَردَن؟:) شایَد یِکی نَخاد زِندِع باشِع! :) حالم خوب نی #bts #jhope #army #fuck #fucklife

۱ هفته پیش
21K
💜

💜

۲ هفته پیش
20K