#exo

#exo

۲۵ تیر 1395
71
#exo

#exo

۲۵ تیر 1395
62
@exo@baek

@exo@baek

۲۵ تیر 1395
56
بہ من نگو اونا پشت سر من چے گفتن بہ من بگو چرا اونا اینقدر با تو راحت بودن ڪہ در مورد من حرف بزنن.. @exo

بہ من نگو اونا پشت سر من چے گفتن بہ من بگو چرا اونا اینقدر با تو راحت بودن ڪہ در مورد من حرف بزنن.. @exo

۲۵ تیر 1395
4K
حساب کردم دیدم به طور میانگین روزانه بین100تا 150 نفر بهم pm میدن واسه دوست شدن. یعنی کور بشم اگه دروغ بگم |: . . یا پیغمبر :| چرا همه جا تاریک شد؟ :| چراغارو ...

حساب کردم دیدم به طور میانگین روزانه بین100تا 150 نفر بهم pm میدن واسه دوست شدن. یعنی کور بشم اگه دروغ بگم |: . . یا پیغمبر :| چرا همه جا تاریک شد؟ :| چراغارو کی خاموش کرد؟:|

۲۵ تیر 1395
60
+دیشب برگشت -جدی؟!چی گفت؟! +گفت اومدم کہ بمونم -وای بالاخرہ اومد تو چیکار کردی؟! +رفتم سمتش کہ بغلش کنم -بعد چی شد؟ +از خواب پریدم :)

+دیشب برگشت -جدی؟!چی گفت؟! +گفت اومدم کہ بمونم -وای بالاخرہ اومد تو چیکار کردی؟! +رفتم سمتش کہ بغلش کنم -بعد چی شد؟ +از خواب پریدم :)

۲۶ تیر 1395
3K
۲۸ خرداد 1395
161
#EXO ♥_♥

#EXO ♥_♥

۲۸ خرداد 1395
206
#EXO ♥_♥

#EXO ♥_♥

۲۸ خرداد 1395
61
#EXO ♥_♥

#EXO ♥_♥

۲۲ خرداد 1395
91
#EXO ♥_♥

#EXO ♥_♥

۲۲ خرداد 1395
59
#EXO ♥_♥

#EXO ♥_♥

۲۲ خرداد 1395
338
#EXO ♥_♥

#EXO ♥_♥

۲۸ خرداد 1395
54
#EXO ♥_♥

#EXO ♥_♥

۲۸ خرداد 1395
51
#EXO ♥_♥

#EXO ♥_♥

۲۸ خرداد 1395
45