♡

۱ اسفند 1397
6K
You think I'm stupid for not realizing it but the truth is I'm just being nice by not to telling you #737

You think I'm stupid for not realizing it but the truth is I'm just being nice by not to telling you #737

۱۶ اردیبهشت 1398
6K
متنفر بودن از زندگی*من نمخ درس بخونننننم

متنفر بودن از زندگی*من نمخ درس بخونننننم

۲۲ آذر 1397
5K
تولدم مبارک

تولدم مبارک

۱ دی 1397
12K
😹حس میکنم ما یه بار مردیم اینجام جهنمه

😹حس میکنم ما یه بار مردیم اینجام جهنمه

۸ دی 1397
39K
کلافه که میشوم باید

کلافه که میشوم باید "تویی" باشد که مرا ببافد به اغوشش

۸ دی 1397
10K
خواب برای من هیچ ارزشی نداره لئون .. من عشق میخوام! یا مرگ..

خواب برای من هیچ ارزشی نداره لئون .. من عشق میخوام! یا مرگ..

۹ دی 1397
10K
۸ آبان 1397
12K
سلام :|♡ اومدن ببینم کی منو یادشه؟! و مرسی از این حجم از آنفالو :|

سلام :|♡ اومدن ببینم کی منو یادشه؟! و مرسی از این حجم از آنفالو :|

۲۲ شهریور 1397
4K
سلام :]

سلام :]

۲۳ مرداد 1397
11K
تو مَربوط بِه گُذَشتِه ای~ گُذَشتِه ای کِه هیچگآه نَگُذَشت° گُذَشتِه ای کِه هَنوز دَر احوآلآتِ آیَندِه ام نَقش دآرَد• گُذشتِه ای بآ روزهآیی پُر قُدرَت• کِه هَنوز هَم همآن قَدر ویرآنگَرَند• هَمآن قَدر وآضِح ...

تو مَربوط بِه گُذَشتِه ای~ گُذَشتِه ای کِه هیچگآه نَگُذَشت° گُذَشتِه ای کِه هَنوز دَر احوآلآتِ آیَندِه ام نَقش دآرَد• گُذشتِه ای بآ روزهآیی پُر قُدرَت• کِه هَنوز هَم همآن قَدر ویرآنگَرَند• هَمآن قَدر وآضِح و ماندِگآر~ میدآنی، گُذَشته زَمآنی گُذَشتِه است، کِه بآ فِکر کَردَن بِه او° اسب هآیِ ...

۴ مرداد 1397
42K
گُفتی دوستَم دآری•👐 و این حَرفِ بی فِکر~ بآ مَن چِه هآ کِه نَکَرد...° از آنجآ بود کِه قَلبَم خَرآب شُد~ جوری کِه هیچ تَعمیر کآری از پَسَش بَرنیآمَد• از آن پَس° ثآنیِه شُمآرَش از ...

گُفتی دوستَم دآری•👐 و این حَرفِ بی فِکر~ بآ مَن چِه هآ کِه نَکَرد...° از آنجآ بود کِه قَلبَم خَرآب شُد~ جوری کِه هیچ تَعمیر کآری از پَسَش بَرنیآمَد• از آن پَس° ثآنیِه شُمآرَش از رویِ نآمَت تِکآن نَخورد~ و سآعَت رویِ سآعَتِ دِلتَنگی ایستآد° دَقیقه شُمآر هَم بین این ...

۱۴ مرداد 1397
36K
دَر نَبودَت~ مُدآم حَسرَتِ روز هآیِ بودَنَت رآ میخورَم• هَمآن روزهآیی کِه هیچ مُشکِلی نَبود• هَمآن روزهآیی کِه دآشتَمَت• امآ حآلآ~ جآیِ خآلیَت در تآریکیِ روزهآیِ مَن چِشمَک می زَند~ و خآطِرآتَت تَمامِ خآنِه رآ ...

دَر نَبودَت~ مُدآم حَسرَتِ روز هآیِ بودَنَت رآ میخورَم• هَمآن روزهآیی کِه هیچ مُشکِلی نَبود• هَمآن روزهآیی کِه دآشتَمَت• امآ حآلآ~ جآیِ خآلیَت در تآریکیِ روزهآیِ مَن چِشمَک می زَند~ و خآطِرآتَت تَمامِ خآنِه رآ پوشآنده اند• هَرکجُآ رآ کِه نِگآه میکُنَم نآگَهآن در فِکرَم سَرآزیر می شَوی~ از آخَرین ...

۹ مرداد 1397
41K