30MA

ferdoosbarin

به پستای پایین ترم سربزنیدفقط 4تااولی حاجت نمیدن!!!
پیدا کردن نقطه ضعف های دیگران کمی هوش می خواهد ؛ اما سوء استفاده نکردن از آنها ، مقدار زیادی#شعور!

بیشتر  بیشتر