دارم میرم برای همیشه رفتنی که هیچ برگشتی نداره دارم میرم سراغ زندگی واقعی ام ... حلالم کنید . خداحافظ .

دارم میرم برای همیشه رفتنی که هیچ برگشتی نداره دارم میرم سراغ زندگی واقعی ام ... حلالم کنید . خداحافظ .

۱۵ اردیبهشت 1397
6K