غريب ..!

gharib.

گر صد سال در بیابان سرگردان شوم بهتر از آنکه رفیق نامردان شوم

بیشتر  بیشتر