ۼـ∝زےۺـ✄ـۏݩعـ࿆ݥـ

girl.proud

یکے میشعـ معـ یکے طُـ شانـصعـ دیعـ :|
#ϙᴡ࿆ᴢʟ꯭꯭꯭꯭꯭꯭ ꯭꯭꯭ ꯭꯭ ꯭꯭ ꯭꯭ ꯭꯭꯭ ꯭ ꯭꯭꯭꯭꯭ #sɪɴɢʟᴇ 👑 ꯭꯭꯭꯭꯭꯭꯭ ꯭꯭꯭꯭꯭꯭꯭꯭꯭꯭ ꯭꯭꯭꯭꯭꯭ ꯭꯭꯭꯭꯭꯭ ꯭꯭꯭꯭꯭꯭꯭꯭꯭꯭꯭꯭꯭꯭꯭꯭꯭

خـیلی فرقـ دارعـ !=)

خـیلی فرقـ دارعـ !=)

۲ ساعت پیش
476
بــے نامـوصعـ اصنــ =/ 😹 😹 😹

بــے نامـوصعـ اصنــ =/ 😹 😹 😹

۲ ساعت پیش
594
😂😂😂😑

😂😂😂😑

۳ ساعت پیش
1K
کـیلـیلیلـــے 😌🎉🎉🎉?

کـیلـیلیلـــے 😌🎉🎉🎉?

۴ ساعت پیش
2K
خـــراب بـود 😹😹😼

خـــراب بـود 😹😹😼

۷ ساعت پیش
2K
میدونمـ کـ بیشتـرشـو میدونـید !!=/ #no_copy

میدونمـ کـ بیشتـرشـو میدونـید !!=/ #no_copy

۹ ساعت پیش
2K
خـیلے وقتهـ

خـیلے وقتهـ

۱۰ ساعت پیش
2K
نـ نـ ط باور کنـ =/

نـ نـ ط باور کنـ =/

۱۳ ساعت پیش
2K
بایـد بـ‌ ط بدنـ‌ مـدال لاـشے گـرے ❥✂

بایـد بـ‌ ط بدنـ‌ مـدال لاـشے گـرے ❥✂

۱۳ ساعت پیش
2K
با ے اکانتـ دیه وارد اینستا شدعمـ =/ فالـو کنـید 😻😌

با ے اکانتـ دیه وارد اینستا شدعمـ =/ فالـو کنـید 😻😌

۱۴ ساعت پیش
3K
#cm_plz 💬✌

#cm_plz 💬✌

۱۵ ساعت پیش
4K
عین چرا اینجوری شعد !?://

عین چرا اینجوری شعد !?://

۱۶ ساعت پیش
2K
من عز این شهر میرعم :/

من عز این شهر میرعم :/

۱۷ ساعت پیش
3K
بکشم کآرد ب تنم ..

بکشم کآرد ب تنم ..

۱۷ ساعت پیش
3K
شما هآ دوصم داشته باشید -___-

شما هآ دوصم داشته باشید -___-

۱۸ ساعت پیش
3K
فــــوق فــوقش هـــهـ‌ 😉 🙂

فــــوق فــوقش هـــهـ‌ 😉 🙂

۱ روز پیش
3K
نپرصـ چرا رفدـم! اینـ همهـ ط ے بارمـ مـنـ .. ارعـ ی بارمـ من بزنـ همهـ چیو بـپاچـ عز همـ نمیاد صدا گریه هات اصلا هر چی داد زدے فق نگـات کردمـ نگو کـ نامـردمـ ...

نپرصـ چرا رفدـم! اینـ همهـ ط ے بارمـ مـنـ .. ارعـ ی بارمـ من بزنـ همهـ چیو بـپاچـ عز همـ نمیاد صدا گریه هات اصلا هر چی داد زدے فق نگـات کردمـ نگو کـ نامـردمـ این همهـ ط ے بارمـ مع نگو چرا سردمـ اینـ همعـ ط ے بارمـ معـ ...

۱ روز پیش
5K
آدمـ دوصـ داشتنـے نـیصمـ کـلا ،، والـا 😑 😹

آدمـ دوصـ داشتنـے نـیصمـ کـلا ،، والـا 😑 😹

۱ روز پیش
3K
کـامنت پـلیز !

کـامنت پـلیز !

۱ روز پیش
3K
تنهـــــاعے بعــترعـ 😺 =/

تنهـــــاعے بعــترعـ 😺 =/

۱ روز پیش
3K