♡لَـجْـبــازِشـونَــمْ^^

girl_u.s.a

▷ ◉──────── 00:00♪♡
اونے ڪِ بِتونِہ مَنو#تَحَمُل ڪُنہ،آدَمِ #عآدیے نیست=]⇩

#copy∅

یه یارو بود می گفتن پهلوونه هر روز می رفت توویِ قهوه خونه دو تا بطری عرق و دوتا استکان میخواست می شست می خورد میرفت مست تا خونه تا اون قهوه چی پرسید صبح ...

یه یارو بود می گفتن پهلوونه هر روز می رفت توویِ قهوه خونه دو تا بطری عرق و دوتا استکان میخواست می شست می خورد میرفت مست تا خونه تا اون قهوه چی پرسید صبح تا میای تا آخر شبش که شل راه میای عرق یا ویسکی و ودکا میخوای ...

۷ روز پیش
1K
مُعتادشُدَن به عآدمآبَدتَراَزمُعتادشُدَن به سیگارع=\]

مُعتادشُدَن به عآدمآبَدتَراَزمُعتادشُدَن به سیگارع=\]

۲ هفته پیش
6K
هِروءینِ مَنی تو🚫

هِروءینِ مَنی تو🚫

۲ هفته پیش
8K
چشمانت کهکشانیست ، که برای دیدنش هر شب را تا کوهِ خیال میروم ...🌠

چشمانت کهکشانیست ، که برای دیدنش هر شب را تا کوهِ خیال میروم ...🌠

۲ هفته پیش
6K
دُنیآ وآسع مادُختَرخانومآصورتی رَنگ آمیزی شُده^^

دُنیآ وآسع مادُختَرخانومآصورتی رَنگ آمیزی شُده^^

۲ هفته پیش
3K
امروز تولـد ۱۵ سالگیمـه ، اولین باره تورو‌ میبیـنم بعد چند ماه ، چشمات همون‌ دلیـل بغضـ بی دلیل چشمامه با هم حرف میزنیم‌، تو از تفاوت های دوست داشتـنی من میگی و‌ من از ...

امروز تولـد ۱۵ سالگیمـه ، اولین باره تورو‌ میبیـنم بعد چند ماه ، چشمات همون‌ دلیـل بغضـ بی دلیل چشمامه با هم حرف میزنیم‌، تو از تفاوت های دوست داشتـنی من میگی و‌ من از حـس خوبم به تو امروز تولُد ۱۶ سالگیمه ، تو از خانوم بودن من میگی ...

۳ هفته پیش
8K
یِجورے دوسِت داشتَم:) ڪہ بَراےِ هَرڪے تَعریف ڪَردَم دوس داشت جات باشع😏

یِجورے دوسِت داشتَم:) ڪہ بَراےِ هَرڪے تَعریف ڪَردَم دوس داشت جات باشع😏

۴ هفته پیش
13K
اونجا که خوابالویی و موهات بهم ریخته و‌صدات دورگست^^ دقیقا همونجا دورت بگردم =])

اونجا که خوابالویی و موهات بهم ریخته و‌صدات دورگست^^ دقیقا همونجا دورت بگردم =])

۴ هفته پیش
4K
مَن بااونآیی ڪع بَرام مُحِمَن قَهرمیڪُنَم... بِقیہ برَن ب دَرَڪ=)

مَن بااونآیی ڪع بَرام مُحِمَن قَهرمیڪُنَم... بِقیہ برَن ب دَرَڪ=)

۱۸ آبان 1397
5K
مَنم خیلے دوست دارَم جاےِ خالیم حِس بِشع وَلے متاسِفانہ هَمیشہ هستَم:/ ✌

مَنم خیلے دوست دارَم جاےِ خالیم حِس بِشع وَلے متاسِفانہ هَمیشہ هستَم:/ ✌

۱۸ آبان 1397
8K
طول موی دختر ازکمرکه گذشت کوتاه کردنش اندازه قطع عضو دردداره😿

طول موی دختر ازکمرکه گذشت کوتاه کردنش اندازه قطع عضو دردداره😿

۱۷ آبان 1397
4K
آرامِش تو اَهمیَت نَدادنع^^ اَهمیَت بِدی گَندمیزنَن به خودِت و اَعصابِت:[\

آرامِش تو اَهمیَت نَدادنع^^ اَهمیَت بِدی گَندمیزنَن به خودِت و اَعصابِت:[\

۱۷ آبان 1397
6K
اون موقع ڪہ موندَن توخونہ روبہ بیرون رَفتَن ترجیح میدے #پیرشُدے:/]

اون موقع ڪہ موندَن توخونہ روبہ بیرون رَفتَن ترجیح میدے #پیرشُدے:/]

۱۶ آبان 1397
7K
یع ڪولہ پُشتےِ خوب پِیداڪُنم عز دُنیاےِ هَمَتون میرَم=)

یع ڪولہ پُشتےِ خوب پِیداڪُنم عز دُنیاےِ هَمَتون میرَم=)

۱۶ آبان 1397
9K
دُختَره پُست گذاشتہ: مَن تورومیخوآستَم تواونو وَاون مَنو=] هَرجورے حِساب میڪُنَم یِڪے این وَسَط هَم جِنس بازهـ😹

دُختَره پُست گذاشتہ: مَن تورومیخوآستَم تواونو وَاون مَنو=] هَرجورے حِساب میڪُنَم یِڪے این وَسَط هَم جِنس بازهـ😹

۱۴ آبان 1397
7K
اِنقَدسُڪوت ڪَردَم، ڪہ اَگہ بہ چشمام نیگاه ڪُنے ڪَرمیشے

اِنقَدسُڪوت ڪَردَم، ڪہ اَگہ بہ چشمام نیگاه ڪُنے ڪَرمیشے

۱۴ آبان 1397
7K
یِکی رو میخوام کِ باهَم دیگه بانک بِزَنیم^^ قاچاقی اَز مَرز کِشوَر رَد شیم:) گِروگان گیری کُنیم=] خیابونارو بِبَندیمD: آدَم بُکُشیم~ چیه:/¿خُب آخِه هَمه زیر بارون قَدَم زَدَن با یارو بَلَدَن:|

یِکی رو میخوام کِ باهَم دیگه بانک بِزَنیم^^ قاچاقی اَز مَرز کِشوَر رَد شیم:) گِروگان گیری کُنیم=] خیابونارو بِبَندیمD: آدَم بُکُشیم~ چیه:/¿خُب آخِه هَمه زیر بارون قَدَم زَدَن با یارو بَلَدَن:|

۱۱ آبان 1397
6K
مَن عَزاونام ڪہ توصَف هُل میدع^^ بَد دآدمیزَنہ

مَن عَزاونام ڪہ توصَف هُل میدع^^ بَد دآدمیزَنہ "هُل نَدین بابا اَهـ"∅

۱۰ آبان 1397
8K
خـودِشـ میگہ گِریِـــع نِڪُنــآ^^ وَلــے خودِشـ اَشڪِتـودَرمـیـآرهـ=\]

خـودِشـ میگہ گِریِـــع نِڪُنــآ^^ وَلــے خودِشـ اَشڪِتـودَرمـیـآرهـ=\]

۱۰ آبان 1397
5K
اونی کِه‍ میفتِه‍ و بلَند میشِه‍ خیلی قَوی تَر از اونیِه‍ کِه‍ هَرگِز نیفتادِه^^

اونی کِه‍ میفتِه‍ و بلَند میشِه‍ خیلی قَوی تَر از اونیِه‍ کِه‍ هَرگِز نیفتادِه^^

۹ آبان 1397
6K