۴ روز پیش
5K
۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
5K
۴ روز پیش
5K
۴ روز پیش
5K
متنفرم از دنیایی ڪه شکستن شیشه ی پنجره ها جـــرم است ولی شکستن قلب آدمها هیچ تاوانی ندارد...

متنفرم از دنیایی ڪه شکستن شیشه ی پنجره ها جـــرم است ولی شکستن قلب آدمها هیچ تاوانی ندارد...

۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
5K
۵ روز پیش
4K
۵ روز پیش
6K
۵ روز پیش
4K
۵ روز پیش
4K
۵ روز پیش
4K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
6K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
6K
۵ روز پیش
6K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
3K