۱۰ دقیقه پیش
249
۱۱ دقیقه پیش
244
۱۲ دقیقه پیش
264
۱۳ دقیقه پیش
282
۱۴ دقیقه پیش
303
۱۴ دقیقه پیش
317
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
3K
#پرندگان زیبا

#پرندگان زیبا

۶ روز پیش
1K
۶ روز پیش
1K
۶ روز پیش
7K
توراصدا کردم درتاریک ترین شب دلم صدایت کردوتوباطنین صدایم بسوی من آمدی بادست هایت برای دست هایم آوازخواندی برای چشم هایم با چشمانت.برایلب هایم بالب هایت با تنت برای تنم آواز خواندی دست های توچون ...

توراصدا کردم درتاریک ترین شب دلم صدایت کردوتوباطنین صدایم بسوی من آمدی بادست هایت برای دست هایم آوازخواندی برای چشم هایم با چشمانت.برایلب هایم بالب هایت با تنت برای تنم آواز خواندی دست های توچون چشمه ای بسوی من جاری شد ومن تازه شدم. سلام دوستان عزیز عصرتون زیبا

۶ روز پیش
7K
۷ روز پیش
1K
۷ روز پیش
1K
۷ روز پیش
1K
۷ روز پیش
1K