#گوناگون

#گوناگون

۱ روز پیش
963
#گوناگون

#گوناگون

۱ روز پیش
926
#گوناگون

#گوناگون

۱ روز پیش
945
#, گوناگون

#, گوناگون

۱ روز پیش
819
#گوناگون

#گوناگون

۱ روز پیش
819
# گوناگون

# گوناگون

۱ روز پیش
799
شکایت کردروزی دیده با دل که کار من شد از جورتو مشکل تو را داده است دست شوق برباد مرا آکنده است سیل اشک بنیاد ترا گردید جای آتش مرا آب توزآسایش بری گشتی من ...

شکایت کردروزی دیده با دل که کار من شد از جورتو مشکل تو را داده است دست شوق برباد مرا آکنده است سیل اشک بنیاد ترا گردید جای آتش مرا آب توزآسایش بری گشتی من زخواب زبس کاندیشه های خام کردی مراوخویش رابدنام کردی

۲ روز پیش
5K
#گلهای#زیبا

#گلهای#زیبا

۲ روز پیش
4K
#گلهای#زیبا

#گلهای#زیبا

۲ روز پیش
4K
#گلهای#زیبا

#گلهای#زیبا

۲ روز پیش
4K
#غروب#زیبا

#غروب#زیبا

۳ روز پیش
3K
#غروب#زیبا

#غروب#زیبا

۳ روز پیش
3K
#غروب#پاییز

#غروب#پاییز

۳ روز پیش
4K
پیشکش نگاه مهربانتون دراین روزهای پاییزی گل را برای زندگیتان وکوتاهی عمرش را برای غمهایتان آرزومندم لبتان غنچه لبخند ، دلتون شاد و روزوروزگارتان بروفق مراد. سلام عصرزیبای پاییزی تون ضاد

پیشکش نگاه مهربانتون دراین روزهای پاییزی گل را برای زندگیتان وکوتاهی عمرش را برای غمهایتان آرزومندم لبتان غنچه لبخند ، دلتون شاد و روزوروزگارتان بروفق مراد. سلام عصرزیبای پاییزی تون ضاد

۳ روز پیش
1K
#پرندگان#زیبا

#پرندگان#زیبا

۶ روز پیش
3K
#پرندگان#زیبا

#پرندگان#زیبا

۶ روز پیش
3K
#پرندگان#زیبا

#پرندگان#زیبا

۶ روز پیش
3K
#پرندگان#زیبا

#پرندگان#زیبا

۶ روز پیش
3K
#پرندگان#زیبا

#پرندگان#زیبا

۶ روز پیش
3K
#پرندگان#زیبا

#پرندگان#زیبا

۶ روز پیش
3K