دخـتــری ازجنس بــاران

haniyebano

Farvardini....
حڪـــــــــــــــــــــایت من…
حڪایت ڪسی بود ڪه عاشق دریا بود اما قایقـــــــــــــــــــــی نداشت…
دلباخته سفر بود اما همسفـــــــــــــــــــــر نداشت…
حڪایت ڪسی بود ڪه زجر ڪشید اما ضجـــــــــــــــــــــه نزد…
زخم داشت اما ننالیـــــــــــــــــــــد…
گریه ڪرد اما اشڪ نریخـــــــــــــــــت…
حڪایت من حڪایت ڪسی بود ڪـــــــــــــــــــــه…
پر از فریاد بود اما سڪوت ڪرد تا همه ی صداها را بشنـــــــــــــــــــــود…
(مــــن ترس از ســـــــقـــــوطـــ ندارم وقتی بدونم باســــقـــوطـــم به چندنفر"زنـــدگـــی"میبخشم
صداقت،وفاداری،مهربونی کمیابه,تواین دنیای امروزه ایناروداشته باشی متفاوتی...تواین دنیای هزاررنگ،رنگ خودتوحفظ کنی خیلیه...خودت باش...خودواقعی)
#هانیه بانــو

🌂🌈

🌂🌈

۱ ساعت پیش
3K
تنهابه رفتاریک مردبستگی دارد 🌂🌈

تنهابه رفتاریک مردبستگی دارد 🌂🌈

۲ ساعت پیش
6K
🌂🌈

🌂🌈

۲ ساعت پیش
6K
🌂🌈

🌂🌈

۲ ساعت پیش
6K
🌂🌈

🌂🌈

۲ ساعت پیش
6K
🌂🌈

🌂🌈

۲ ساعت پیش
5K
سگ هاسکی 🌂🌈

سگ هاسکی 🌂🌈

۳ ساعت پیش
893
🌂🌈

🌂🌈

۷ ساعت پیش
2K
🌂🌈

🌂🌈

۷ ساعت پیش
1K
🌂🌈

🌂🌈

۷ ساعت پیش
5K
🌂🌈

🌂🌈

۷ ساعت پیش
5K
🌂🌈

🌂🌈

۷ ساعت پیش
1K
🌂🌈

🌂🌈

۷ ساعت پیش
5K
🌂🌈

🌂🌈

۸ ساعت پیش
4K
🌂🌈

🌂🌈

۸ ساعت پیش
4K
🌂🌈

🌂🌈

۸ ساعت پیش
1K
🌂🌈

🌂🌈

۸ ساعت پیش
3K
دیالوگ🌈🌂

دیالوگ🌈🌂

۸ ساعت پیش
1K
🌂🌈

🌂🌈

۸ ساعت پیش
2K
🌂🌈

🌂🌈

۸ ساعت پیش
2K