نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

برایه (۲۰ تصویر)

#پارت سی و هشتم #برایه من وتو این اخرش نیست *بکهیون،عمارت پارک چانیول* بک اروم روتخت دراز کشیده بود... چشماش بسته بودن... جین بایه دستمال خیس کنارش نشسته بود... نمیدونست اون شب چه اتفاقی افتاد ...

#پارت سی و هشتم #برایه من وتو این اخرش نیست *بکهیون،عمارت پارک چانیول* بک اروم روتخت دراز کشیده بود... چشماش بسته بودن... جین بایه دستمال خیس کنارش نشسته بود... نمیدونست اون شب چه اتفاقی افتاد اما وقتی برگشت... بک حسابی تب کرده بود... جین خیلی تلاش کرده بودتاتبشو پایین بیاره... ...

۲ هفته پیش
28K
#پارت سی و سوم #برایه من وتو این اخرش نیست چن-اره کریس به همون ربط داشته. چن به به بکهیون نگاه کرد ازوقتی اومده بودن حس میکردن که اون قدرت همین کنارشونه اما وقتی بک ...

#پارت سی و سوم #برایه من وتو این اخرش نیست چن-اره کریس به همون ربط داشته. چن به به بکهیون نگاه کرد ازوقتی اومده بودن حس میکردن که اون قدرت همین کنارشونه اما وقتی بک بهشون نزدیک شد شکشون به یقین تبدیل شده بود... چن:وحالا اون نیرو کناره ماست.. همه ...

۲ هفته پیش
20K
#پارت سی و یکم #برایه من وتو این اخرش نیست -برایه این میز مشروبی که قبلا اماده شده بیار... بک تعظیمی کرد به عقب گرد کرد... نفسشو بیرون داد کناره مشروبارفت مشربی که داخل سطل ...

#پارت سی و یکم #برایه من وتو این اخرش نیست -برایه این میز مشروبی که قبلا اماده شده بیار... بک تعظیمی کرد به عقب گرد کرد... نفسشو بیرون داد کناره مشروبارفت مشربی که داخل سطل یخ قرار گرفته بود تا گرم نشه... اونو بیرون کشید داخل لیوان ها ریخت... اونارو ...

۲ هفته پیش
36K
#پارت سی یوم #برایه من وتو این اخرش نیست -نیاز به ترحمت ندارم...من بدبختیایه بیشتر از این تحمل کردم که فکرشم نمیتونی بکنی پس تنهام بزار چرا چسبیدی به من؟... فوری صندلی رو برداشت کناره ...

#پارت سی یوم #برایه من وتو این اخرش نیست -نیاز به ترحمت ندارم...من بدبختیایه بیشتر از این تحمل کردم که فکرشم نمیتونی بکنی پس تنهام بزار چرا چسبیدی به من؟... فوری صندلی رو برداشت کناره میزی گذاشت وقتی مطمئن شد جاش درسته به سمت عمارت رفت ... یه راست وارد ...

۲ هفته پیش
25K
#پارت بیست نهم #برایه من وتو این اخرش نیست خونش نوشیده شد... اما زنده مونده بود... جین باید اعتراف میکرد اگه میمیرد ممکنه راحت بشه... به خودش تشر زد که این فکرارو از ذهنش بیرون ...

#پارت بیست نهم #برایه من وتو این اخرش نیست خونش نوشیده شد... اما زنده مونده بود... جین باید اعتراف میکرد اگه میمیرد ممکنه راحت بشه... به خودش تشر زد که این فکرارو از ذهنش بیرون کنه... -بکهیون،بیدار شو تروخدا باید بیدار شی... بک انگار شنیده باشه اروم چشماشو باز کرد... ...

۲ هفته پیش
22K
#پارت بیست و هفتم #برایه من وتو این اخرش نیست (*بکهیون*عمارت پارک چانیول*) بکهیون بی قرار بود قلبش سنگینی میکرد... استرس وحشتناکی به جونش افتاده بود... صدایه در باعث شد تو جاش بپره جین اروم ...

#پارت بیست و هفتم #برایه من وتو این اخرش نیست (*بکهیون*عمارت پارک چانیول*) بکهیون بی قرار بود قلبش سنگینی میکرد... استرس وحشتناکی به جونش افتاده بود... صدایه در باعث شد تو جاش بپره جین اروم درو باز کرد -ارباب منتظرتونن... نفس بک بند اومد...به بدبختی اب دهنشو قورت داد... با ...

۲ هفته پیش
33K
#پارت بیست شیشم #برایه من وتو این اخرش نیست سهون دست از مارک کردنش برداشت... سرشو بلند کرد به لوهان نگاه کرد... چشماش بسته بود اروم بود... سهون تعجب کرد فقط به صورت لو خیره ...

#پارت بیست شیشم #برایه من وتو این اخرش نیست سهون دست از مارک کردنش برداشت... سرشو بلند کرد به لوهان نگاه کرد... چشماش بسته بود اروم بود... سهون تعجب کرد فقط به صورت لو خیره نگاه کرد... لوهان هنوزم اروم بود... اروم نفس میکشید... سهون صورتشو نزدیک اورد اروم لباشو ...

۲ هفته پیش
15K
#پارت بیست و چهارم #برایه من وتو این اخرش نیست بک به اتاقش برگشت... اتاقش تو اخرین راه رو واخرین در قرار داشت... خیلی جایه دور افتاده ای بود... بک وارد شد به سمت تختش ...

#پارت بیست و چهارم #برایه من وتو این اخرش نیست بک به اتاقش برگشت... اتاقش تو اخرین راه رو واخرین در قرار داشت... خیلی جایه دور افتاده ای بود... بک وارد شد به سمت تختش رفت روش دراز کشید به سقف خیره شد... اتاقش چون پنجره نداشت تاریک بود...حوصله ام ...

۲ هفته پیش
21K
#پارت بیست دوم #برایه من وتو این اخرش نیست -هرچی لازم داشتین فقط لازمه که صدام کنین هرجاکه باشه من میشنوم. بک سرشو بلند کرد وبه پشت مرد خیره شد... یعنی اونم خون اشام بود؟... ...

#پارت بیست دوم #برایه من وتو این اخرش نیست -هرچی لازم داشتین فقط لازمه که صدام کنین هرجاکه باشه من میشنوم. بک سرشو بلند کرد وبه پشت مرد خیره شد... یعنی اونم خون اشام بود؟... -اسمم جین هست من رفتم. بک دوباره سرشو به لبه وان تکیه داد چشماشو بست...اما ...

۲ هفته پیش
36K
#پارت 20 #برایه من وتو این اخرش نیست هیونگش...هیونگش سخت ترین شکنجه هارو تحمل کرده بود که کسی به لوهان دست نزنه... کلی سختی کشیده بود تا اون پاک بمونه... اما حالا...حالا قرار بود چه ...

#پارت 20 #برایه من وتو این اخرش نیست هیونگش...هیونگش سخت ترین شکنجه هارو تحمل کرده بود که کسی به لوهان دست نزنه... کلی سختی کشیده بود تا اون پاک بمونه... اما حالا...حالا قرار بود چه اتفاقی واسش بیوفته؟...دلش خیلی واسه هیونگش تنگ شده بود...دلش هیونگشو میخواست... سهون به چشمایه اشکیش ...

۲ هفته پیش
21K
#پارت 18 #برایه من وتو این اخرش نیست نبضشو گرفت پیرهن لوهانو بالا داد با دستش فشار کمی به چکمش وارد کرد ووقتی فهمید مشکل چیه پیرهنشو پایین داد -سهون این پسر خیلی ضعیفه مشکل ...

#پارت 18 #برایه من وتو این اخرش نیست نبضشو گرفت پیرهن لوهانو بالا داد با دستش فشار کمی به چکمش وارد کرد ووقتی فهمید مشکل چیه پیرهنشو پایین داد -سهون این پسر خیلی ضعیفه مشکل سوتغذیه داره...بدنش نمیکشه سهون... اول باید درمان بشه... سهون برگشت سمش -پس یه سرم تقویتی ...

۲ هفته پیش
18K
#پارت 17 #برایه من وتو این اخرش نیست چانیول سخت ارضا میشد... وقتی حس کرد داره ارضا میشه اخرین ضربشم زد...وحس مایعی داغ که داخل خودش... چانیول سرشو طرف سرشونه بک برد نوک بینیشو روش ...

#پارت 17 #برایه من وتو این اخرش نیست چانیول سخت ارضا میشد... وقتی حس کرد داره ارضا میشه اخرین ضربشم زد...وحس مایعی داغ که داخل خودش... چانیول سرشو طرف سرشونه بک برد نوک بینیشو روش کشید لباشوگذاشت ودندوناشو داخل شونش فرو کرد... بک دیگه جونی نداشت که ناله بکنه... از ...

۲ هفته پیش
26K
بچه ها این پارت اسماته و البته خشن اگه دوست ندارین نخونین #پارت شونزدهم #برایه من وتو این اخرش نیست بک تکون محکمی خورد وقتی دو دندون نیش گردنشو شکافت... بک خیلی درد داشت حس ...

بچه ها این پارت اسماته و البته خشن اگه دوست ندارین نخونین #پارت شونزدهم #برایه من وتو این اخرش نیست بک تکون محکمی خورد وقتی دو دندون نیش گردنشو شکافت... بک خیلی درد داشت حس میکرد جونشو دارن ازش بیرون میکشن خون اشام وحشیانه میمکید وخونشو میخورد دستاش لباس بکو ...

۲ هفته پیش
25K
#پارت پونزده #برایه من وتو این اخرش نیست یه تخت بزرگ مرتب...پرده هایه جمع شده ... وسایلی که مثل شکنجه کردن بودن... بکهیون لرزید چه بلایی قراربود سرش بیارن؟... یه نفر پشت بهش روصندلی نشسته ...

#پارت پونزده #برایه من وتو این اخرش نیست یه تخت بزرگ مرتب...پرده هایه جمع شده ... وسایلی که مثل شکنجه کردن بودن... بکهیون لرزید چه بلایی قراربود سرش بیارن؟... یه نفر پشت بهش روصندلی نشسته بود موهایه مشکیش فقط دیده میشدن... مرد اروم بلند شد ...بک سریع سرشو پایین انداخت...خودش ...

۲ هفته پیش
23K
سلام سلام از این قسمت بعد قضیه اسمات خشن و سادیسمی مشه پس کسای که با صحنه های خشن مشکل دارن نخونن و اینکه ممنون که هستید لایک و نظر یادتون نره ممنون♥♥ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\\\\\\\\\~~~~~ #پارت ...

سلام سلام از این قسمت بعد قضیه اسمات خشن و سادیسمی مشه پس کسای که با صحنه های خشن مشکل دارن نخونن و اینکه ممنون که هستید لایک و نظر یادتون نره ممنون♥♥ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\\\\\\\\\~~~~~ #پارت سیزده #برایه من وتو این اخرش نیست بادردی تو سرش که میپیچید بیدارشد... بدنش کرخت ...

۲ هفته پیش
22K
#پارت یازدهم #برایه من وتو این اخرش نیست چانیول خواست جواب بده که... -یااااا...اوه سهون،کجایی پیره مردعوضی ۹۰ساله ندیدمت،یه خبر نمیدی که رفتی خبرم نمیدی که اومدیاصلا چرا خبر ندادی که کجا رفتی که صورت ...

#پارت یازدهم #برایه من وتو این اخرش نیست چانیول خواست جواب بده که... -یااااا...اوه سهون،کجایی پیره مردعوضی ۹۰ساله ندیدمت،یه خبر نمیدی که رفتی خبرم نمیدی که اومدیاصلا چرا خبر ندادی که کجا رفتی که صورت بیریختتو ببینیم یه خبر نمیدی زنده ای یه خبـ... -یاااا کیم جونگین یه لحضه ساکت، ...

۳ هفته پیش
41K
#پارت #دهم♥ #برایه من وتو این اخرش نیست یکیشون به راحتی لوهانو بایه دست روشونش انداخته بود... -شما کی هستین باخشم زمزمه کرد یکیشون رویه زانوش نشست -اینش مهم نیست که ما کی هستیم، مهم ...

#پارت #دهم♥ #برایه من وتو این اخرش نیست یکیشون به راحتی لوهانو بایه دست روشونش انداخته بود... -شما کی هستین باخشم زمزمه کرد یکیشون رویه زانوش نشست -اینش مهم نیست که ما کی هستیم، مهم اینه جایی که قراره برین اصلا خوشت نیاد. صدایه بم وخشنی داشت تن بک رو ...

۳ هفته پیش
48K
#پارت پنجم #برایه من تو این اخرش نیست تویه مکان دیگه ای بودن تویه پارک جنگلی... *فلش بک* -نگفته بودم... پسر با سر در گمی عقب رفت یکی از افرادش که موهایه لوهان دستش بود ...

#پارت پنجم #برایه من تو این اخرش نیست تویه مکان دیگه ای بودن تویه پارک جنگلی... *فلش بک* -نگفته بودم... پسر با سر در گمی عقب رفت یکی از افرادش که موهایه لوهان دستش بود خشکش زده بود... بکهیون به سمتش برگشت...پسر ازجا پرید... اروم به سمتش قدم برداشت...پسر وحشت ...

۳ هفته پیش
36K
سلام بانی بزرگم فقط خواستم بگم پارت سه و دو رو باهم گذاشتم اخه دو کوتاه بود. همین حالا بدوین بخونین نظرای خوب خوب بدین .......♥ #پارت دوم #برایه من وتو این اخرش نیست گوشه ...

سلام بانی بزرگم فقط خواستم بگم پارت سه و دو رو باهم گذاشتم اخه دو کوتاه بود. همین حالا بدوین بخونین نظرای خوب خوب بدین .......♥ #پارت دوم #برایه من وتو این اخرش نیست گوشه لبش به خنده باز شد... مرداز این تحقیرخشمگین شده بود -پس دلت واقعا هوس مرگ ...

۳ هفته پیش
60K
نام فیک:برایه من وتو این اخرش نیست کاپل ها:چانبک،هونهان،کایسو،شیوچن، سولی،تاعوریس. ژانر:رمنس،اسمات،خون اشامی،ماورایی،دارای صحنه های خشن *************£*******£*******£****£**£*******£*****£******£******£***** #پارت اول #برایه من وتو این اخرش نیست -هی...لو...کجاموندی؟ لوهان درحالی که نفس نفس میزد خودشو به بکهیون رسوند ...

نام فیک:برایه من وتو این اخرش نیست کاپل ها:چانبک،هونهان،کایسو،شیوچن، سولی،تاعوریس. ژانر:رمنس،اسمات،خون اشامی،ماورایی،دارای صحنه های خشن *************£*******£*******£****£**£*******£*****£******£******£***** #پارت اول #برایه من وتو این اخرش نیست -هی...لو...کجاموندی؟ لوهان درحالی که نفس نفس میزد خودشو به بکهیون رسوند روزانوهاش خم شد -چقدر تند میری...صبرکن...منم بیام. -تو تنبلی من چیکار کنم دوساعته منتظرتم. اینو ...

۳ هفته پیش
65K