نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

برتراند_راسل (۷۵ تصویر)

ﻓﺮﻫﻨﮓ یعنی: ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ وجود ﻫﺮﮐﺲ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ دﺍﺭﺩ. ﺑﺨﺶ اول: ﭼﯿﺰﻫﺎیی ﮐﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻭ به طور طبیعی ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺷﻮﻧﺪ...! ﺑﺨﺶ ﺩوم: ﭼﯿﺰﻫﺎیی ﮐﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺩﺵ ﻫﺴﺘﻨﺪ ...

ﻓﺮﻫﻨﮓ یعنی: ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ وجود ﻫﺮﮐﺲ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ دﺍﺭﺩ. ﺑﺨﺶ اول: ﭼﯿﺰﻫﺎیی ﮐﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻭ به طور طبیعی ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺷﻮﻧﺪ...! ﺑﺨﺶ ﺩوم: ﭼﯿﺰﻫﺎیی ﮐﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺩﺵ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭبطی ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ! #برتراند_راسل 🌈🍒🐣🌿...

۶ روز پیش
5K
از خودتان انسانیت به جا بگذارید نه انسان، تولید مثل را هر جانوری بلد است ! #برتراند_راسل

از خودتان انسانیت به جا بگذارید نه انسان، تولید مثل را هر جانوری بلد است ! #برتراند_راسل

۱۴ مهر 1398
2K
وقتی این همه اشتباهات جدید وجود دارد که می‌ توان مرتکب شد، چرا باید همان قدیمی‌ ها را تکرار کرد... #برتراند_راسل

وقتی این همه اشتباهات جدید وجود دارد که می‌ توان مرتکب شد، چرا باید همان قدیمی‌ ها را تکرار کرد... #برتراند_راسل

۳۰ مرداد 1398
4K
#برتراند_راسل

#برتراند_راسل

۲۶ مرداد 1398
2K
🌿در دنیای امروز اگر تعداد آنها که به دنبال خوشبختی خودشان هستند از تعداد آنها که به دنبال بدبختی دیگران هستند کمی بیشتر بود، در عرض چند سال بهشت را به کف می‌آوردیم..! [ #برتراند_راسل ...

🌿در دنیای امروز اگر تعداد آنها که به دنبال خوشبختی خودشان هستند از تعداد آنها که به دنبال بدبختی دیگران هستند کمی بیشتر بود، در عرض چند سال بهشت را به کف می‌آوردیم..! [ #برتراند_راسل ]

۱۸ مرداد 1398
5K
#فرهنگ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﻭ ﻇﺎﻫﺮ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ دﺍﺭﺩ ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ: ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻭ به طور ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﺩه ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﺨﺮه ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ: ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ...

#فرهنگ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﻭ ﻇﺎﻫﺮ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ دﺍﺭﺩ ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ: ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻭ به طور ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﺩه ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﺨﺮه ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ: ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺩﺵ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺭﺑﻄﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ | #برتراند_راسل

۸ مرداد 1398
3K
❣-بحثی را که نه خود قـانع می‌شوی و نه می‌تـوانی شخص مقابل را قانع کنی با یک لبخند تمام کن | #برتراند_راسل

❣-بحثی را که نه خود قـانع می‌شوی و نه می‌تـوانی شخص مقابل را قانع کنی با یک لبخند تمام کن | #برتراند_راسل

۵ مرداد 1398
4K
تمام مشکل دنیا این است که احمق های متعصب کاملا از حرفشان مطمعن هستند، اما آدم های عاقل همیشه شک دارند! #برتراند_راسل

تمام مشکل دنیا این است که احمق های متعصب کاملا از حرفشان مطمعن هستند، اما آدم های عاقل همیشه شک دارند! #برتراند_راسل

۲ مرداد 1398
2K
بردگی یعنی اینکه شخص دیگری تصمیم بگیرد چقدر و چطور آزاد باشی …! #برتراند_راسل

بردگی یعنی اینکه شخص دیگری تصمیم بگیرد چقدر و چطور آزاد باشی …! #برتراند_راسل

۲ مرداد 1398
3K
زندگیِ خوب زندگیِ شاد است، البته قصد من این نیست بگویم اگر شما خوب باشید حتما شاد خواهید بود! منظورم این است اگر شما شاد باشید، قطعاً خوب زندگی خواهید کرد... #برتراند_راسل

زندگیِ خوب زندگیِ شاد است، البته قصد من این نیست بگویم اگر شما خوب باشید حتما شاد خواهید بود! منظورم این است اگر شما شاد باشید، قطعاً خوب زندگی خواهید کرد... #برتراند_راسل

۱ مرداد 1398
4K
زنانی که کتاب می‌‌خوانند برای جوامع نابرابر و مرد سالار خطرناکند. زیرا آن‌ها با مطالعه می‌توانند دنیایی بهتر را تصور و برای به وجود آوردنش مبارزه کنند. #برتراند_راسل •👩🏻☕️📚•

زنانی که کتاب می‌‌خوانند برای جوامع نابرابر و مرد سالار خطرناکند. زیرا آن‌ها با مطالعه می‌توانند دنیایی بهتر را تصور و برای به وجود آوردنش مبارزه کنند. #برتراند_راسل •👩🏻☕️📚•

۲۵ تیر 1398
6K
زنانی که کتاب می‌‌خوانند برای جوامع نابرابر و مرد سالار خطرناکند. زیرا آن‌ها با مطالعه می‌توانند دنیایی بهتر را تصور و برای به وجود آوردنش مبارزه کنند. #برتراند_راسل •👩🏻📚💜•

زنانی که کتاب می‌‌خوانند برای جوامع نابرابر و مرد سالار خطرناکند. زیرا آن‌ها با مطالعه می‌توانند دنیایی بهتر را تصور و برای به وجود آوردنش مبارزه کنند. #برتراند_راسل •👩🏻📚💜•

۲۵ تیر 1398
6K
زندگیِ خوب زندگیِ شاد است البته قصد من این نیست بگویم اگر شما خوب باشید حتما شاد خواهید بود. منظورم این است اگر شما شاد باشید. قطعاً خوب زندگی خواهید کرد. #برتراند_راسل •

زندگیِ خوب زندگیِ شاد است البته قصد من این نیست بگویم اگر شما خوب باشید حتما شاد خواهید بود. منظورم این است اگر شما شاد باشید. قطعاً خوب زندگی خواهید کرد. #برتراند_راسل •

۲۱ تیر 1398
3K
زندگیِ خوب زندگیِ شاد است البته قصد من این نیست بگویم اگر شما خوب باشید حتما شاد خواهید بود. منظورم این است اگر شما شاد باشید. قطعاً خوب زندگی خواهید کرد. #برتراند_راسل

زندگیِ خوب زندگیِ شاد است البته قصد من این نیست بگویم اگر شما خوب باشید حتما شاد خواهید بود. منظورم این است اگر شما شاد باشید. قطعاً خوب زندگی خواهید کرد. #برتراند_راسل

۱۹ تیر 1398
5K
علم اگر اشتباه کند اشتباهش را خواهد پذیرفت؛ اما مذهبیون (نماها!) شما را میکشند، تا ثابت کنند دین هرگز اشتباه نمی‌کند..!! #برتراند_راسل

علم اگر اشتباه کند اشتباهش را خواهد پذیرفت؛ اما مذهبیون (نماها!) شما را میکشند، تا ثابت کنند دین هرگز اشتباه نمی‌کند..!! #برتراند_راسل

۱۹ تیر 1398
5K

" عقیده‌ " می‌تواند عقیده‌ی من باشد، اما "حقیقت" نمی‌تواند حقیقت من باشد! "حقیقت متعلق به هیچ کس نیست" برای همین است که همیشه بر سر عقیده می‌جنگند نه بر سر حقیقت! #برتراند_راسل

۷ تیر 1398
5K
از زمانی که آدم و حوا سیب را خوردند تا امروز، انسان‌ها از انجام‌دادنِ هر حماقتی که از دست‌شان برمی­‌آمده، فروگذار نکرده‌اند. #برتراند_راسل ‎‌‌‌‌‎‌‌

از زمانی که آدم و حوا سیب را خوردند تا امروز، انسان‌ها از انجام‌دادنِ هر حماقتی که از دست‌شان برمی­‌آمده، فروگذار نکرده‌اند. #برتراند_راسل ‎‌‌‌‌‎‌‌

۲۸ خرداد 1398
4K
اگر همه ما قدرت جادویی خواندن افکار یکدیگر را داشتیم، نخستین چیزی که در دنیا از بین می رفت عشق بود. #برتراند_راسل

اگر همه ما قدرت جادویی خواندن افکار یکدیگر را داشتیم، نخستین چیزی که در دنیا از بین می رفت عشق بود. #برتراند_راسل

۲۲ اردیبهشت 1398
6K
ترس از عشق، ترس از زندگی‌ست و آنان که از عشق دوری می‌کنند، مردگانی بیش نیستند! 🍃 عشق در نمی‌زند به یکباره می‌آید و آن‌ها که پسش می‌زنند بزرگترین بازنده‌های دنیا هستند! 🍃 #برتراند_راسل 🌸🍃 ...

ترس از عشق، ترس از زندگی‌ست و آنان که از عشق دوری می‌کنند، مردگانی بیش نیستند! 🍃 عشق در نمی‌زند به یکباره می‌آید و آن‌ها که پسش می‌زنند بزرگترین بازنده‌های دنیا هستند! 🍃 #برتراند_راسل 🌸🍃 🍃🌸

۱۴ اردیبهشت 1398
7K
باید کار درست را به دلیل درست بودنش انجام بدهید نه برای اینکه راهی است به بهشت...! #برتراند_راسل

باید کار درست را به دلیل درست بودنش انجام بدهید نه برای اینکه راهی است به بهشت...! #برتراند_راسل

۱۲ اردیبهشت 1398
8K