نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بِهَمِهـچےعادتـمیکنیم (۱ تصویر)

#بِهَمِهـچےعادتـمیکنیم به نداشتن اینترنتـ به بنزین ۳ هزار تومنے به نداشتنـ کسےکع دوسش داریم (کع هرگز عادیـ نمیشع ..) به نداشتن آرزوهایےکع بدستـ آوردنشو واسمون محال کردنـ به همه چے.. بزرگترینـ لطفےکه در حقـ بچه ...

#بِهَمِهـچےعادتـمیکنیم به نداشتن اینترنتـ به بنزین ۳ هزار تومنے به نداشتنـ کسےکع دوسش داریم (کع هرگز عادیـ نمیشع ..) به نداشتن آرزوهایےکع بدستـ آوردنشو واسمون محال کردنـ به همه چے.. بزرگترینـ لطفےکه در حقـ بچه یا بچه هایـِ بهـ اصطلاح آیندم میتونم بکنم اینع کع تولیدشونـ نکنم✌ ️..(یجوراییـ باعثـ عذابےکه ...

۴ روز پیش
38K