نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

جی‌مین‌دختر‌نیص (۱ تصویر)

#بکهیون تو‌سکوت‌خونع‌عآهنگ‌LoveShotروپلی‌کردم... ( #ادمین:دوستان‌دقت‌کنید‌هیچکدوم‌عز‌اعضا‌تو‌فیکشن‌خاننده‌نیصن،اونافقط‌طرفدار‌اکسو وبی‌تی‌اس‌هصن^_^) آهنگ‌‌رودوص‌داشتم... همم... دلتنگیم‌داشت‌خفم‌میکرد... با‌اینکه‌داغی‌بوسه‌اشو‌هنوز‌‌رو‌پیشونیم‌حس‌میکردم... لنتی #خیلے_دوصش‌دارم:)) شمارشو‌گرفتم... _دستگاه‌مشترک‌موردنظر‌خـ نذاشتم‌اون‌جمله‌ی‌کوفتی‌کامل‌بشه... همون‌جملع‌عی‌کع‌چن‌روزع‌دارع‌عآتیش‌میکشع‌به‌روح‌و‌روانم... گوشیو‌باحرص‌پرت‌کردم‌سمت‌کاناپه‌ی‌رو‌به‌روعی... - اون‌فقد‌درگیرع... با‌خودم‌زمزمه‌کردمو‌سعی‌کردم‌با‌کیک‌پختن‌افکارمو‌منحرف‌کنم...اما‌لنتے‌اون‌خوده‌مغزم‌شده...حواسمو‌هرجا‌پرت‌کنم‌سمت‌خود‌عوضیش‌میوفته... توکل‌یه‌هفتع‌عی‌کع‌چانیول‌رفتع‌تایلند‌من‌اینجا‌پر‌پر‌شددددممم خاطرات‌دوران‌دبیرستانمون...لنتے... ناموسن‌داعرم‌روانی‌میشم...برم‌یه‌قدم‌ریزی‌بزنم‌برگردم... یه‌هودی‌روبا‌شلوار‌نسبتا‌تنگی‌پوشیدمو‌گوشیمو‌هنذفریمو‌برداشتمو‌زدم‌بیرون... حس‌میکردم‌دیوارا‌هی‌دارن‌بهم‌نزدیک‌میشن‌و‌دارن‌خفه‌ام‌میکنن... #شوگا چانیول‌گوشیشو‌خاموش‌کردع... نی‌دونم‌چقد‌پیشرفت‌داشته‌و‌البته‌خبری‌هم‌بهم‌نداده‌.... الان‌هشت‌روزع‌که‌رفته‌تایلند‌و‌هنوز‌بیخبرم... جی‌مین...اوووففف...یچیز‌جالب‌درموردش‌‌فهمیدم.... #جی‌مین‌دختر‌نیص:/ ــــــــ منوبخاطر‌کم‌کاریام‌ببخشید‌لطفن... قول‌میدم‌تند‌تند‌پارت‌بذارم... قب،قب... سوالی‌ندارم‌شما‌هرچی‌میخاید‌بپرسید‌درمورد‌فیکشنم‌باشه‌مشکلی‌نیص😁‌

#بکهیون تو‌سکوت‌خونع‌عآهنگ‌LoveShotروپلی‌کردم... ( #ادمین:دوستان‌دقت‌کنید‌هیچکدوم‌عز‌اعضا‌تو‌فیکشن‌خاننده‌نیصن،اونافقط‌طرفدار‌اکسو وبی‌تی‌اس‌هصن^_^) آهنگ‌‌رودوص‌داشتم... همم... دلتنگیم‌داشت‌خفم‌میکرد... با‌اینکه‌داغی‌بوسه‌اشو‌هنوز‌‌رو‌پیشونیم‌حس‌میکردم... لنتی #خیلے_دوصش‌دارم:)) شمارشو‌گرفتم... _دستگاه‌مشترک‌موردنظر‌خـ نذاشتم‌اون‌جمله‌ی‌کوفتی‌کامل‌بشه... همون‌جملع‌عی‌کع‌چن‌روزع‌دارع‌عآتیش‌میکشع‌به‌روح‌و‌روانم... گوشیو‌باحرص‌پرت‌کردم‌سمت‌کاناپه‌ی‌رو‌به‌روعی... - اون‌فقد‌درگیرع... با‌خودم‌زمزمه‌کردمو‌سعی‌کردم‌با‌کیک‌پختن‌افکارمو‌منحرف‌کنم...اما‌لنتے‌اون‌خوده‌مغزم‌شده...حواسمو‌هرجا‌پرت‌کنم‌سمت‌خود‌عوضیش‌میوفته... توکل‌یه‌هفتع‌عی‌کع‌چانیول‌رفتع‌تایلند‌من‌اینجا‌پر‌پر‌شددددممم خاطرات‌دوران‌دبیرستانمون...لنتے... ناموسن‌داعرم‌روانی‌میشم...برم‌یه‌قدم‌ریزی‌بزنم‌برگردم... یه‌هودی‌روبا‌شلوار‌نسبتا‌تنگی‌پوشیدمو‌گوشیمو‌هنذفریمو‌برداشتمو‌زدم‌بیرون... حس‌میکردم‌دیوارا‌هی‌دارن‌بهم‌نزدیک‌میشن‌و‌دارن‌خفه‌ام‌میکنن... #شوگا چانیول‌گوشیشو‌خاموش‌کردع... نی‌دونم‌چقد‌پیشرفت‌داشته‌و‌البته‌خبری‌هم‌بهم‌نداده‌.... الان‌هشت‌روزع‌که‌رفته‌تایلند‌و‌هنوز‌بیخبرم... جی‌مین...اوووففف...یچیز‌جالب‌درموردش‌‌فهمیدم.... #جی‌مین‌دختر‌نیص:/ ــــــــ منوبخاطر‌کم‌کاریام‌ببخشید‌لطفن... قول‌میدم‌تند‌تند‌پارت‌بذارم... قب،قب... سوالی‌ندارم‌شما‌هرچی‌میخاید‌بپرسید‌درمورد‌فیکشنم‌باشه‌مشکلی‌نیص😁‌

۱۶ شهریور 1398
794