نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

دیـآلوگ (۳ تصویر)

جیمے لنیستـر: سهـ تـا پیـروزی تـورو قهـرمان نمیکنهـ ... راب استـارک:هـرچی بـاشهـ بهتـر از سهـ تـآ شکستهـ! #دیـآلوگ 📽Game Of Thrones

جیمے لنیستـر: سهـ تـا پیـروزی تـورو قهـرمان نمیکنهـ ... راب استـارک:هـرچی بـاشهـ بهتـر از سهـ تـآ شکستهـ! #دیـآلوگ 📽Game Of Thrones

۳ آذر 1398
2K
+مـن فکـر میکنـم تو بهـ خـدآ اعتقـآد نـداری -خـدآیهـ شـوخیهـ +نهـ رفیق خـدآ یهـ فـرد شـوخ طبعهـ #دیـآلوگ 📽breathe

+مـن فکـر میکنـم تو بهـ خـدآ اعتقـآد نـداری -خـدآیهـ شـوخیهـ +نهـ رفیق خـدآ یهـ فـرد شـوخ طبعهـ #دیـآلوگ 📽breathe

۱۰ آبان 1398
2K
همیشهـ فـکـر میکـردم میخـوام دقیـقا مثـل مـامـانـم بشـم امـا اون فکـر میکنهـ کهـ بـرای خـوشبختـے بهـ یهـ مـرد احتیـاج داره ولے مـن نهـ:) #دیـآلوگ 📽the diary of a teenage girl

همیشهـ فـکـر میکـردم میخـوام دقیـقا مثـل مـامـانـم بشـم امـا اون فکـر میکنهـ کهـ بـرای خـوشبختـے بهـ یهـ مـرد احتیـاج داره ولے مـن نهـ:) #دیـآلوگ 📽the diary of a teenage girl

۱۵ مهر 1398
2K