نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

رفورم_مذهبی (۹ تصویر)

تاریخچهء فرآوریشیوهء «مزدبگیرداری» (سرمایه داری)- بخش ششم _________________________________________________________ پیشگفتار: رونهش (توجه) داشته باشید که در تاریخ

تاریخچهء فرآوریشیوهء «مزدبگیرداری» (سرمایه داری)- بخش ششم _________________________________________________________ پیشگفتار: رونهش (توجه) داشته باشید که در تاریخ "مزدبگیر داری" (سرمایه داری) ، پروتستان ها ، همان مردمگروه (طبقهء) "مزدبگیرداران" (سرمایه داران) هستند . این بدان چرائی (دلیل) است که کلیسای کاتولیک خودش از بزرگترین "رعیتداران" بود ، پایابراین (بنابراین) "مزدبگیرداران" ناچار ...

۲ خرداد 1397
199
تاریخچهء فرآوریشیوهء «مزدبگیرداری» (سرمایه داری) – بخش پنجم _______________________________________________________ پیشگفتار: رونهش (توجه) داشته باشید که در تاریخ

تاریخچهء فرآوریشیوهء «مزدبگیرداری» (سرمایه داری) – بخش پنجم _______________________________________________________ پیشگفتار: رونهش (توجه) داشته باشید که در تاریخ "مزدبگیر داری" (سرمایه داری) ، پروتستان ها ، همان مردمگروه (طبقهء) "مزدبگیرداران" (سرمایه داران) هستند . این بدان چرائی (دلیل) است که کلیسای کاتولیک خودش از بزرگترین "رعیتداران" بود ، پایابراین (بنابراین) "مزدبگیرداران" ...

۲ خرداد 1397
801
تاریخچهء فرآوریشیوهء «مزدبگیرداری» (سرمایه داری) – بخش چهار _________________________________________________________ پیشگفتار: رونهش (توجه) داشته باشید که در تاریخ

تاریخچهء فرآوریشیوهء «مزدبگیرداری» (سرمایه داری) – بخش چهار _________________________________________________________ پیشگفتار: رونهش (توجه) داشته باشید که در تاریخ "مزدبگیر داری" (سرمایه داری) ، پروتستان ها ، همان مردمگروه (طبقهء) "مزدبگیرداران" (سرمایه داران) هستند . این بدان چرائی (دلیل) است که کلیسای کاتولیک خودش از بزرگترین "رعیتداران" بود ، پایابراین (بنابراین) "مزدبگیرداران" ...

۲ خرداد 1397
193
تاریخچهء فرآوریشیوهء «مزدبگیرداری» (سرمایه داری) - بخش سوم ___________________________________________________________ پیشگفتار: رونهش (توجه) داشته باشید که در تاریخ

تاریخچهء فرآوریشیوهء «مزدبگیرداری» (سرمایه داری) - بخش سوم ___________________________________________________________ پیشگفتار: رونهش (توجه) داشته باشید که در تاریخ "مزدبگیر داری" (سرمایه داری) ، پروتستان ها ، همان مردمگروه (طبقهء) "مزدبگیرداران" (سرمایه داران) هستند . این بدان چرائی (دلیل) است که کلیسای کاتولیک خودش از بزرگترین "رعیتداران" بود ، پایابراین (بنابراین) "مزدبگیرداران" ...

۲ خرداد 1397
210
تاریخ فرآوریشیوهء مزدبگیرداری {سرمایه داری}(بخش هفتم ) : انگلستان ، نخستین کشور مزدبگیرداری {سرمایه داری} جهان {1} :::::::::::::::::::::::::::::: پیشگفتار هنگامیکه نوشتارهء (مقالهء) زیر را می خوانید ، این شدنیگی (امکان) هست که ارزیابی شما از ...
عکس بلند

تاریخ فرآوریشیوهء مزدبگیرداری {سرمایه داری}(بخش هفتم ) : انگلستان ، نخستین کشور مزدبگیرداری {سرمایه داری} جهان {1} :::::::::::::::::::::::::::::: پیشگفتار هنگامیکه نوشتارهء (مقالهء) زیر را می خوانید ، این شدنیگی (امکان) هست که ارزیابی شما از مزدبگیرداری {سرمایه داری} این بشود که این فرآوریشیوه (شیوهء تولید) ، رعیت ها را از ...

۱۲ تیر 1396
138
تاریخ فرآوریشیوهء مزدبگیردارسالاری ناچیرگی خواه (بخش ششم ) {1} :::::::::::::::::::::::::::::: در سال 1574 ، در فرانسه هانری سوم (کاتولیک مذهب) به پادشاهی رسید ؛ ولی کنشانه (عملا) ، یک سوم از فرمانروائی در دست

تاریخ فرآوریشیوهء مزدبگیردارسالاری ناچیرگی خواه (بخش ششم ) {1} :::::::::::::::::::::::::::::: در سال 1574 ، در فرانسه هانری سوم (کاتولیک مذهب) به پادشاهی رسید ؛ ولی کنشانه (عملا) ، یک سوم از فرمانروائی در دست "اتاژنرو" (کاتولیک مذهب) {1}؛ یک سوم دیگر آن در دست "همپیمانیهء (اتحادیهء) کاتولیکی" به رهبری "هانری ...

۱۵ خرداد 1396
51
تاریخ فرآوریشیوهء مزدبگیردارسالاری ناچیرگی خواه (بخش پنجم ) {1} :::::::::::::::::::::::::::::: در سال 1562 زادروزی ، جنگ های مذهبی سی ساله میان پروتستان های (هوگنوهای) فرانسه و کاتولیک های فرانسه آغاز شد (1). انگلستان و کشوره ...

تاریخ فرآوریشیوهء مزدبگیردارسالاری ناچیرگی خواه (بخش پنجم ) {1} :::::::::::::::::::::::::::::: در سال 1562 زادروزی ، جنگ های مذهبی سی ساله میان پروتستان های (هوگنوهای) فرانسه و کاتولیک های فرانسه آغاز شد (1). انگلستان و کشوره های (ایالات) پروتستان "امپراتوری مسیحی آلمان" به پروتستان ها و اسپانیا به کاتولیک ها یاری ...

۷ خرداد 1396
88
تاریخ فرآوریشیوهء مزدبگیردارسالاری ناچیرگی خواه (بخش چهارم ) {1} :::::::::::::::::::::::::::::: در سال 1530 زادروزی ، پادشاه فرانسه (فرانسوای اول) برای باز کردن راه پیشرفت دانش و هنر ، و پشتیبانی از نوگرائی (تجدد) ، و ...

تاریخ فرآوریشیوهء مزدبگیردارسالاری ناچیرگی خواه (بخش چهارم ) {1} :::::::::::::::::::::::::::::: در سال 1530 زادروزی ، پادشاه فرانسه (فرانسوای اول) برای باز کردن راه پیشرفت دانش و هنر ، و پشتیبانی از نوگرائی (تجدد) ، و جلوگیری از کارشکنی (اخلال) رهبران دینی و دانشگاه های کهنه گرا "کالج دو فرانس" را ...

۴ خرداد 1396
30
تاریخ فرآوریشیوهء مزدبگیردارسالاری ناچیرگی خواه (بخش سوم ) :::::::::::::::::::::::::::::: از آغاز سدهء شانزدهم زادروزی ، جنبش

تاریخ فرآوریشیوهء مزدبگیردارسالاری ناچیرگی خواه (بخش سوم ) :::::::::::::::::::::::::::::: از آغاز سدهء شانزدهم زادروزی ، جنبش "انسانگرائی (اومانیزم)" و مبارزهء نگره ای (نظری) مزدبگیرداران با کلیسای کاتولیک ، که پشتیبان "رعیت داران" بود ، به هنگامهء (دورهء) نوینی پا گذارد ؛ و در همهء دانشگاه های اروپا ، انجمن های ...

۲ خرداد 1396
96