نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

رویاوقتی (۲ تصویر)

🌹🌹من دوستت دارم دیونه #پارت۲۹ #رویاوقتی دیدمنوصباجعفری بهش میخندیم .اخمی کردوازاتاق بیرون رفت.صباروفرستادم ازدلش دربیاره خودمم جلوپنجره قرارگرفتم وقتی یاد قیافش افتادم که باچه مظلومیتی نگام میکرد دلم براشرضعف رفت.داشتم میخندیدم که چشمم به دوتا ...

🌹🌹من دوستت دارم دیونه #پارت۲۹ #رویاوقتی دیدمنوصباجعفری بهش میخندیم .اخمی کردوازاتاق بیرون رفت.صباروفرستادم ازدلش دربیاره خودمم جلوپنجره قرارگرفتم وقتی یاد قیافش افتادم که باچه مظلومیتی نگام میکرد دلم براشرضعف رفت.داشتم میخندیدم که چشمم به دوتا از بیمارازداشتن دعوامیکردن ازاتاق بیرون امدموداخل حیاط شدم. -بیشعور صدبار مگه نگفتم روی صندلی من ...

۱۵ آذر 1398
2K
🌹🌹من دوستت دارم دیونه #پارت۲۹ #رویاوقتی دیدمنوخانم جعفری بهش میخندیم..اخمی کردوازاتاقربیرون رفت..صباروفرستادم بره ازدلش دربیاره.خودمم کنارپنجرهرقرارگرفتمو بایادآوری قیافه ای رویا فقط میخندیدم.. چقدر بامزه نگام میکردلم براش ضعف رفت..۱۷سالشه ولی فکرمیکنی بایه دختربچه ۶یا۷ساله طرفی ...

🌹🌹من دوستت دارم دیونه #پارت۲۹ #رویاوقتی دیدمنوخانم جعفری بهش میخندیم..اخمی کردوازاتاقربیرون رفت..صباروفرستادم بره ازدلش دربیاره.خودمم کنارپنجرهرقرارگرفتمو بایادآوری قیافه ای رویا فقط میخندیدم.. چقدر بامزه نگام میکردلم براش ضعف رفت..۱۷سالشه ولی فکرمیکنی بایه دختربچه ۶یا۷ساله طرفی داشتم میخندیدم .باخودم فکرکردم قبل ازاینکه دچاراین اختلال رولنی بشه اخلاقش چجوری بوده توافکارم غرق ...

۱۵ آذر 1398
222