نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عود (۴ تصویر)

#عود #جاعودی #عود_گیاهی #هند #هندی #تبت #تایلند #عود

#عود #جاعودی #عود_گیاهی #هند #هندی #تبت #تایلند #عود

۳ آذر 1398
237
کوک میکنم سازم 🎸را که برایت از زیبایی ها بنوازم ❤ #عود #سیناقریشی #دلی #دلبرک

کوک میکنم سازم 🎸را که برایت از زیبایی ها بنوازم ❤ #عود #سیناقریشی #دلی #دلبرک

۷ مهر 1398
998

"#یجوز ماعندی #بخت یجمعنی #بیک #یمکن تحبلک بشر #ویبادلک #عود ردتک محد یشارکنی #بیک #وامری لله #یجوز ما #استاهلک

۹ آبان 1396
82
صغیر وصرت بغیابک ولک #عود یابس والهوی یهزنی ولک #عود یغادرنی لنفس واصرخ ولک#عود یعود ورجفت المشلول# بیه.

صغیر وصرت بغیابک ولک #عود یابس والهوی یهزنی ولک #عود یغادرنی لنفس واصرخ ولک#عود یعود ورجفت المشلول# بیه.

۶ مرداد 1396
13