نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

میراث_کهن (۴۷ تصویر)

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 در #جــــــامعه ای که... عـــــــبور از چــــــراغ #قرمــــز مــــــنع میشود... چگونه با عـــــــبور از خط #عـــــــفاف برخورد نمیشود!؟ شهید بهشتی #میراث_کهن #تجربه_آرامش #نشرمطلب_صدقه_جاریه 🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 🆔http://sapp.ir/zynbion

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 در #جــــــامعه ای که... عـــــــبور از چــــــراغ #قرمــــز مــــــنع میشود... چگونه با عـــــــبور از خط #عـــــــفاف برخورد نمیشود!؟ شهید بهشتی #میراث_کهن #تجربه_آرامش #نشرمطلب_صدقه_جاریه 🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 🆔http://sapp.ir/zynbion

۳۱ تیر 1398
59
🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 خوب کردی که رُخ از آیـــنه #پنهان کردی... هر پریــــــشان نظری #لایـــق دیــــدار تو... نیست... صائب تبریزی #میراث_کهن #تجربه_آرامش #رسانه_باشیم 🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 🆔http://sapp.ir/zynbion

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 خوب کردی که رُخ از آیـــنه #پنهان کردی... هر پریــــــشان نظری #لایـــق دیــــدار تو... نیست... صائب تبریزی #میراث_کهن #تجربه_آرامش #رسانه_باشیم 🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 🆔http://sapp.ir/zynbion

۳۱ تیر 1398
56
🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 خوب کردی که رُخ از آیـــنه #پنهان کردی... هر پریــــــشان نظری #لایـــق دیــــدار تو... نیست... صائب تبریزی #میراث_کهن #تجربه_آرامش #رسانه_باشیم 🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 🆔http://sapp.ir/zynbion

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 خوب کردی که رُخ از آیـــنه #پنهان کردی... هر پریــــــشان نظری #لایـــق دیــــدار تو... نیست... صائب تبریزی #میراث_کهن #تجربه_آرامش #رسانه_باشیم 🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 🆔http://sapp.ir/zynbion

۳۱ تیر 1398
59
🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 در #جــــــامعه ای که... عـــــــبور از چــــــراغ #قرمــــز مــــــنع میشود... چگونه با عـــــــبور از خط #عـــــــفاف برخورد نمیشود!؟ شهید بهشتی #میراث_کهن #تجربه_آرامش #نشرمطلب_صدقه_جاریه 🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 🆔http://sapp.ir/zynbion

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 در #جــــــامعه ای که... عـــــــبور از چــــــراغ #قرمــــز مــــــنع میشود... چگونه با عـــــــبور از خط #عـــــــفاف برخورد نمیشود!؟ شهید بهشتی #میراث_کهن #تجربه_آرامش #نشرمطلب_صدقه_جاریه 🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 🆔http://sapp.ir/zynbion

۳۱ تیر 1398
57
🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 دوتا خــــط وجود دارند که...ـ اگه دوطـــــرف یک عـــــدد قرار بگیرند...ـ اون عــــدد رو #مــــثبت میکنن حتی!!! اگه #منـــــفی باشه...ـ اون دوتا خــــط اسمش

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 دوتا خــــط وجود دارند که...ـ اگه دوطـــــرف یک عـــــدد قرار بگیرند...ـ اون عــــدد رو #مــــثبت میکنن حتی!!! اگه #منـــــفی باشه...ـ اون دوتا خــــط اسمش " قدر مطلقه " #چــــــادرمــــــن! قـــــدرمطــــــلق من است... چه #خـــــــوب باشم چه #بـــــد! ازمن #انـــــــسانی خـــــــوب میـــــسازد. #میراث_کهن #تجربه_آرامش #نشر=رفع دین 🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 🆔http://sapp.ir/zynbion

۳۰ تیر 1398
92
🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #بانـــــو... جایگاه تو چشمــــان و نــــگاه آلوده به #هـــــوس نیست، جایگاه تو دل #پــــاک است. #میراث_کهن #تجربه_آرامش #نشر=رفع دین 🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 🆔http://sapp.ir/zynbion

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #بانـــــو... جایگاه تو چشمــــان و نــــگاه آلوده به #هـــــوس نیست، جایگاه تو دل #پــــاک است. #میراث_کهن #تجربه_آرامش #نشر=رفع دین 🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 🆔http://sapp.ir/zynbion

۲۹ تیر 1398
60
🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #ســـــرباز سرباز است و کاری به جز... #دفــــــاع از سرزمـــــینش ندارد حالا یکی... #تفنـــــگ بر می‌دارد یکی هم مثل تــو … #چــــادر... ‍ #تجربه_آرامش #میراث_کهن #نشرحداکثری 🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 🆔http://sapp.ir/zynbion

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #ســـــرباز سرباز است و کاری به جز... #دفــــــاع از سرزمـــــینش ندارد حالا یکی... #تفنـــــگ بر می‌دارد یکی هم مثل تــو … #چــــادر... ‍ #تجربه_آرامش #میراث_کهن #نشرحداکثری 🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 🆔http://sapp.ir/zynbion

۲۹ تیر 1398
109
🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 شاید #چـــــــــادر کلمه‌ای است عربـــــــی! ولی عرب که

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 شاید #چـــــــــادر کلمه‌ای است عربـــــــی! ولی عرب که "چ" ندارد!!! پس شــــاید، شاید به جای "چ" باید "ج" گذاشت "ج" گذاشت و گفت " #جادُر" یعنی "جایِ دُر"... یعنی تو " #دُر" هستی😊😊 همان #مرواریــــــد همانی که جایش در #صــــدف است همان " #مــــروارید" زیـــــبا در صدف که ...

۲۹ تیر 1398
90
🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 شاید #چـــــــــادر کلمه‌ای است عربـــــــی! ولی عرب که

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 شاید #چـــــــــادر کلمه‌ای است عربـــــــی! ولی عرب که "چ" ندارد!!! پس شــــاید، شاید به جای "چ" باید "ج" گذاشت "ج" گذاشت و گفت " #جادُر" یعنی "جایِ دُر"... یعنی تو " #دُر" هستی😊😊 همان #مرواریــــــد همانی که جایش در #صــــدف است همان " #مــــروارید" زیـــــبا در صدف که ...

۲۹ تیر 1398
88
🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #بانـــــو... جایگاه تو چشمــــان و نــــگاه آلوده به #هـــــوس نیست، جایگاه تو دل #پــــاک است. #میراث_کهن #تجربه_آرامش #نشر=رفع دین 🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 🆔http://sapp.ir/zynbion

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #بانـــــو... جایگاه تو چشمــــان و نــــگاه آلوده به #هـــــوس نیست، جایگاه تو دل #پــــاک است. #میراث_کهن #تجربه_آرامش #نشر=رفع دین 🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 🆔http://sapp.ir/zynbion

۲۹ تیر 1398
58
🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #ســـــرباز سرباز است و کاری به جز... #دفــــــاع از سرزمـــــینش ندارد حالا یکی... #تفنـــــگ بر می‌دارد یکی هم مثل تــو … #چــــادر... ‍ #تجربه_آرامش #میراث_کهن #نشرحداکثری 🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 🆔http://sapp.ir/zynbion

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #ســـــرباز سرباز است و کاری به جز... #دفــــــاع از سرزمـــــینش ندارد حالا یکی... #تفنـــــگ بر می‌دارد یکی هم مثل تــو … #چــــادر... ‍ #تجربه_آرامش #میراث_کهن #نشرحداکثری 🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 🆔http://sapp.ir/zynbion

۲۹ تیر 1398
110
🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #ســـــرباز سرباز است و کاری به جز... #دفــــــاع از سرزمـــــینش ندارد حالا یکی... #تفنـــــگ بر می‌دارد یکی هم مثل تــو … #چــــادر... ‍ #تجربه_آرامش #میراث_کهن #نشرحداکثری 🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 🆔http://sapp.ir/zynbion

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #ســـــرباز سرباز است و کاری به جز... #دفــــــاع از سرزمـــــینش ندارد حالا یکی... #تفنـــــگ بر می‌دارد یکی هم مثل تــو … #چــــادر... ‍ #تجربه_آرامش #میراث_کهن #نشرحداکثری 🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 🆔http://sapp.ir/zynbion

۲۹ تیر 1398
127
🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 ای پیامبر به زنــــان و دخــــــــتران خود و زنان #مومـــــــن بگو که خویشتن را #چـــــــادر بپوشند. احزاب_۵۹ #میراث_کهن #تجربه_آرامش #نشر_حداکثــــــری 🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 🆔http://sapp.ir/zynbion

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 ای پیامبر به زنــــان و دخــــــــتران خود و زنان #مومـــــــن بگو که خویشتن را #چـــــــادر بپوشند. احزاب_۵۹ #میراث_کهن #تجربه_آرامش #نشر_حداکثــــــری 🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 🆔http://sapp.ir/zynbion

۲۵ تیر 1398
63
🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 ای پیامبر به زنــــان و دخــــــــتران خود و زنان #مومـــــــن بگو که خویشتن را #چـــــــادر بپوشند. احزاب_۵۹ #میراث_کهن #تجربه_آرامش #نشر_حداکثــــــری 🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 🆔http://sapp.ir/zynbion

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 ای پیامبر به زنــــان و دخــــــــتران خود و زنان #مومـــــــن بگو که خویشتن را #چـــــــادر بپوشند. احزاب_۵۹ #میراث_کهن #تجربه_آرامش #نشر_حداکثــــــری 🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 🆔http://sapp.ir/zynbion

۲۵ تیر 1398
63
🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 ای پیامبر به زنــــان و دخــــــــتران خود و زنان #مومـــــــن بگو که خویشتن را #چـــــــادر بپوشند. احزاب_۵۹ #میراث_کهن #تجربه_آرامش #نشر_حداکثــــــری 🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 🆔http://sapp.ir/zynbion

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 ای پیامبر به زنــــان و دخــــــــتران خود و زنان #مومـــــــن بگو که خویشتن را #چـــــــادر بپوشند. احزاب_۵۹ #میراث_کهن #تجربه_آرامش #نشر_حداکثــــــری 🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 🆔http://sapp.ir/zynbion

۲۵ تیر 1398
69
🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 آخــــر الــــزمان است #بانـــــو...🌍 گذشت آن زمان که نفت را #طلای_سیاه میگفتند این روزها طلا تویــــی و سیاه هم چــــادرت #میراث_کهن #تجربه_آرامش #نشر=رفع دین 🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 🆔http://sapp.ir/zynbion

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 آخــــر الــــزمان است #بانـــــو...🌍 گذشت آن زمان که نفت را #طلای_سیاه میگفتند این روزها طلا تویــــی و سیاه هم چــــادرت #میراث_کهن #تجربه_آرامش #نشر=رفع دین 🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 🆔http://sapp.ir/zynbion

۲۵ تیر 1398
60
🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #شهـــادت فقط در خون غلطیدن نیست! شهادت هنگامی رخ مۍ دهد ڪه #دلــــت از زخمِ #کنــــایه و #تـــڪه_پراڪــــنی دیگران بگیرد. و خون همان اشڪۍ ســــت ڪه از آه دلت جارےمۍ شود... و آن ...

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #شهـــادت فقط در خون غلطیدن نیست! شهادت هنگامی رخ مۍ دهد ڪه #دلــــت از زخمِ #کنــــایه و #تـــڪه_پراڪــــنی دیگران بگیرد. و خون همان اشڪۍ ســــت ڪه از آه دلت جارےمۍ شود... و آن هنگام ڪه مردان به دنبال راهی براے شهادت هــــــستند تو اینجا هر‌روز #شهیــــــد مۍشوے شهیده ...

۲۵ تیر 1398
116
🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 آخــــر الــــزمان است #بانـــــو...🌍 گذشت آن زمان که نفت را #طلای_سیاه میگفتند این روزها طلا تویــــی و سیاه هم چــــادرت #میراث_کهن #تجربه_آرامش #نشر=رفع دین 🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 🆔http://sapp.ir/zynbion

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 آخــــر الــــزمان است #بانـــــو...🌍 گذشت آن زمان که نفت را #طلای_سیاه میگفتند این روزها طلا تویــــی و سیاه هم چــــادرت #میراث_کهن #تجربه_آرامش #نشر=رفع دین 🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 🆔http://sapp.ir/zynbion

۲۵ تیر 1398
60
🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 می گویند

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 می گویند "چــادر" دست و پا گــــیر است... راست می گویند... این "چــادر" یک جاهایی دســـت مرا گرفته که فــکرش را هم نمیتوانند کنند... #میراث_کهن #تجربه_آرامش #نشر=رفع دین 🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 🆔http://sapp.ir/zynbion

۲۴ تیر 1398
94
🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حجـــــاب آسمانی ترین راه به مدینه فاضله است. #میراث_کهن #تجربه_آرامش #نشر_مطلب_صدقه_جاریه 🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 🆔http://sapp.ir/zynbion

🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 #حجـــــاب آسمانی ترین راه به مدینه فاضله است. #میراث_کهن #تجربه_آرامش #نشر_مطلب_صدقه_جاریه 🎀🍃 #زیــنـبـیــــون🍃🎀 🆔http://sapp.ir/zynbion

۲۴ تیر 1398
52