نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نجم (۱ تصویر)

اگر بدانے ڪھ وقتے #چادر بھ سر مے ڪنے و روسری گل گلے ات از پس آن خارج مے شود؛ چقدر براے خدایت دلبر مے شوے، هیچ وقت حتی براے لحظه اے هم از حجابت ...

اگر بدانے ڪھ وقتے #چادر بھ سر مے ڪنے و روسری گل گلے ات از پس آن خارج مے شود؛ چقدر براے خدایت دلبر مے شوے، هیچ وقت حتی براے لحظه اے هم از حجابت غافل نمے شوے! و نسبت به دلبر شدن براے جنس مخالفت بی تفاوت مے شوے. ...

۲۵ تیر 1398
41K