نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نظام_ارباب_رعیتی (۱۱ تصویر)

تاریخچهء فرآوریشیوهء «مزدبگیرداری» (سرمایه داری)- بخش ششم _________________________________________________________ پیشگفتار: رونهش (توجه) داشته باشید که در تاریخ

تاریخچهء فرآوریشیوهء «مزدبگیرداری» (سرمایه داری)- بخش ششم _________________________________________________________ پیشگفتار: رونهش (توجه) داشته باشید که در تاریخ "مزدبگیر داری" (سرمایه داری) ، پروتستان ها ، همان مردمگروه (طبقهء) "مزدبگیرداران" (سرمایه داران) هستند . این بدان چرائی (دلیل) است که کلیسای کاتولیک خودش از بزرگترین "رعیتداران" بود ، پایابراین (بنابراین) "مزدبگیرداران" ناچار ...

۲ خرداد 1397
184
تاریخچهء فرآوریشیوهء «مزدبگیرداری» (سرمایه داری) – بخش پنجم _______________________________________________________ پیشگفتار: رونهش (توجه) داشته باشید که در تاریخ

تاریخچهء فرآوریشیوهء «مزدبگیرداری» (سرمایه داری) – بخش پنجم _______________________________________________________ پیشگفتار: رونهش (توجه) داشته باشید که در تاریخ "مزدبگیر داری" (سرمایه داری) ، پروتستان ها ، همان مردمگروه (طبقهء) "مزدبگیرداران" (سرمایه داران) هستند . این بدان چرائی (دلیل) است که کلیسای کاتولیک خودش از بزرگترین "رعیتداران" بود ، پایابراین (بنابراین) "مزدبگیرداران" ...

۲ خرداد 1397
594
تاریخچهء فرآوریشیوهء «مزدبگیرداری» (سرمایه داری) – بخش چهار _________________________________________________________ پیشگفتار: رونهش (توجه) داشته باشید که در تاریخ

تاریخچهء فرآوریشیوهء «مزدبگیرداری» (سرمایه داری) – بخش چهار _________________________________________________________ پیشگفتار: رونهش (توجه) داشته باشید که در تاریخ "مزدبگیر داری" (سرمایه داری) ، پروتستان ها ، همان مردمگروه (طبقهء) "مزدبگیرداران" (سرمایه داران) هستند . این بدان چرائی (دلیل) است که کلیسای کاتولیک خودش از بزرگترین "رعیتداران" بود ، پایابراین (بنابراین) "مزدبگیرداران" ...

۲ خرداد 1397
172
تاریخچهء فرآوریشیوهء «مزدبگیرداری» (سرمایه داری) - بخش سوم ___________________________________________________________ پیشگفتار: رونهش (توجه) داشته باشید که در تاریخ

تاریخچهء فرآوریشیوهء «مزدبگیرداری» (سرمایه داری) - بخش سوم ___________________________________________________________ پیشگفتار: رونهش (توجه) داشته باشید که در تاریخ "مزدبگیر داری" (سرمایه داری) ، پروتستان ها ، همان مردمگروه (طبقهء) "مزدبگیرداران" (سرمایه داران) هستند . این بدان چرائی (دلیل) است که کلیسای کاتولیک خودش از بزرگترین "رعیتداران" بود ، پایابراین (بنابراین) "مزدبگیرداران" ...

۲ خرداد 1397
190
روند پدید آمدن و گسترش فرآوریشیوهء رعیت دارسالاری (301 تا 1850) ______________________________________________________________________ از سال 235 زادروزی ، آشفتگی سودآورشی (اقتصادی) بزرگی ، سراسر امپراتوری روم را فرا گرفت ؛ و فرآوری کالا ، به کاری ...
عکس بلند

روند پدید آمدن و گسترش فرآوریشیوهء رعیت دارسالاری (301 تا 1850) ______________________________________________________________________ از سال 235 زادروزی ، آشفتگی سودآورشی (اقتصادی) بزرگی ، سراسر امپراتوری روم را فرا گرفت ؛ و فرآوری کالا ، به کاری زیانبار دگرش یافت (تبدیل شد) ؛ و در پیامد (در نتیجه) ،زمینداران به فروش برده ...

۳۱ اردیبهشت 1397
11
تاریخ فرآوریشیوهء مزدبگیرداری {سرمایه داری}(بخش هفتم ) : انگلستان ، نخستین کشور مزدبگیرداری {سرمایه داری} جهان {1} :::::::::::::::::::::::::::::: پیشگفتار هنگامیکه نوشتارهء (مقالهء) زیر را می خوانید ، این شدنیگی (امکان) هست که ارزیابی شما از ...
عکس بلند

تاریخ فرآوریشیوهء مزدبگیرداری {سرمایه داری}(بخش هفتم ) : انگلستان ، نخستین کشور مزدبگیرداری {سرمایه داری} جهان {1} :::::::::::::::::::::::::::::: پیشگفتار هنگامیکه نوشتارهء (مقالهء) زیر را می خوانید ، این شدنیگی (امکان) هست که ارزیابی شما از مزدبگیرداری {سرمایه داری} این بشود که این فرآوریشیوه (شیوهء تولید) ، رعیت ها را از ...

۱۲ تیر 1396
131
تاریخ فرآوریشیوهء مزدبگیردارسالاری ناچیرگی خواه (بخش ششم ) {1} :::::::::::::::::::::::::::::: در سال 1574 ، در فرانسه هانری سوم (کاتولیک مذهب) به پادشاهی رسید ؛ ولی کنشانه (عملا) ، یک سوم از فرمانروائی در دست

تاریخ فرآوریشیوهء مزدبگیردارسالاری ناچیرگی خواه (بخش ششم ) {1} :::::::::::::::::::::::::::::: در سال 1574 ، در فرانسه هانری سوم (کاتولیک مذهب) به پادشاهی رسید ؛ ولی کنشانه (عملا) ، یک سوم از فرمانروائی در دست "اتاژنرو" (کاتولیک مذهب) {1}؛ یک سوم دیگر آن در دست "همپیمانیهء (اتحادیهء) کاتولیکی" به رهبری "هانری ...

۱۵ خرداد 1396
48
تاریخ فرآوریشیوهء مزدبگیردارسالاری ناچیرگی خواه (بخش پنجم ) {1} :::::::::::::::::::::::::::::: در سال 1562 زادروزی ، جنگ های مذهبی سی ساله میان پروتستان های (هوگنوهای) فرانسه و کاتولیک های فرانسه آغاز شد (1). انگلستان و کشوره ...

تاریخ فرآوریشیوهء مزدبگیردارسالاری ناچیرگی خواه (بخش پنجم ) {1} :::::::::::::::::::::::::::::: در سال 1562 زادروزی ، جنگ های مذهبی سی ساله میان پروتستان های (هوگنوهای) فرانسه و کاتولیک های فرانسه آغاز شد (1). انگلستان و کشوره های (ایالات) پروتستان "امپراتوری مسیحی آلمان" به پروتستان ها و اسپانیا به کاتولیک ها یاری ...

۷ خرداد 1396
82
تاریخ فرآوریشیوهء مزدبگیردارسالاری ناچیرگی خواه (بخش چهارم ) {1} :::::::::::::::::::::::::::::: در سال 1530 زادروزی ، پادشاه فرانسه (فرانسوای اول) برای باز کردن راه پیشرفت دانش و هنر ، و پشتیبانی از نوگرائی (تجدد) ، و ...

تاریخ فرآوریشیوهء مزدبگیردارسالاری ناچیرگی خواه (بخش چهارم ) {1} :::::::::::::::::::::::::::::: در سال 1530 زادروزی ، پادشاه فرانسه (فرانسوای اول) برای باز کردن راه پیشرفت دانش و هنر ، و پشتیبانی از نوگرائی (تجدد) ، و جلوگیری از کارشکنی (اخلال) رهبران دینی و دانشگاه های کهنه گرا "کالج دو فرانس" را ...

۴ خرداد 1396
28
تاریخ فرآوریشیوهء مزدبگیردارسالاری ناچیرگی خواه (بخش سوم ) :::::::::::::::::::::::::::::: از آغاز سدهء شانزدهم زادروزی ، جنبش

تاریخ فرآوریشیوهء مزدبگیردارسالاری ناچیرگی خواه (بخش سوم ) :::::::::::::::::::::::::::::: از آغاز سدهء شانزدهم زادروزی ، جنبش "انسانگرائی (اومانیزم)" و مبارزهء نگره ای (نظری) مزدبگیرداران با کلیسای کاتولیک ، که پشتیبان "رعیت داران" بود ، به هنگامهء (دورهء) نوینی پا گذارد ؛ و در همهء دانشگاه های اروپا ، انجمن های ...

۲ خرداد 1396
87
فرآوریشیوهء رعیت دارسالاری (از پیرامون سال 300 تا 1850 زادروزی) ::::::::::: در فرآوریشیوهء

فرآوریشیوهء رعیت دارسالاری (از پیرامون سال 300 تا 1850 زادروزی) ::::::::::: در فرآوریشیوهء "رعیت دارسالاری" ، دارایش (مالکیت) افزارهای فرآوری (وسایل تولید) ، همچنان در دست شمار بسیار اندکی بود ، و پایابراین (بنابراین) رعیت ها ، گرچه کمی بیشتر از برده ها از کارآوردها (محصولات کار) بهره مند می ...

۱۹ اردیبهشت 1396
9