نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

هر_روز (۶۴ تصویر)

کدامیک از پیامبران کفالت حضرت مریم را برعهده داشت؟ حضرت زکریا ع #بخون #مسابقه_انلاین #هر_روز #برنده_شو

کدامیک از پیامبران کفالت حضرت مریم را برعهده داشت؟ حضرت زکریا ع #بخون #مسابقه_انلاین #هر_روز #برنده_شو

۱۱ مهر 1398
5K
پیامبری که کتاب آسمانی او هرگز تحریف نشده و نخواهد شد؟ حضرت محمد صلی الله علیه و آله #بخون #مسابقه_انلاین #هر_روز #برنده_شو

پیامبری که کتاب آسمانی او هرگز تحریف نشده و نخواهد شد؟ حضرت محمد صلی الله علیه و آله #بخون #مسابقه_انلاین #هر_روز #برنده_شو

۱۱ مهر 1398
5K
عزیز مصر به چند زبان آشنایی داشت؟ هفتاد زبان #بخون #مسابقه_انلاین #هر_روز #برنده_شو

عزیز مصر به چند زبان آشنایی داشت؟ هفتاد زبان #بخون #مسابقه_انلاین #هر_روز #برنده_شو

۱۱ مهر 1398
4K
حضرت یوسف چه مدت در چاه ماند؟ سه روز #بخون #مسابقه_انلاین #هر_روز #برنده_شو

حضرت یوسف چه مدت در چاه ماند؟ سه روز #بخون #مسابقه_انلاین #هر_روز #برنده_شو

۱۱ مهر 1398
4K
برادران حضرت یوسف را به چند درهم به غلامی فروختند؟ بیست درهم #بخون #مسابقه_انلاین #هر_روز #برنده_شو

برادران حضرت یوسف را به چند درهم به غلامی فروختند؟ بیست درهم #بخون #مسابقه_انلاین #هر_روز #برنده_شو

۱۱ مهر 1398
5K
ماجرای ولایت حضرت عیسی علیه السلام در کدامیک از سوره ها بیان شده است؟ در سوره مریم بیان شده است #بخون #مسابقه_انلاین #هر_روز #برنده_شو

ماجرای ولایت حضرت عیسی علیه السلام در کدامیک از سوره ها بیان شده است؟ در سوره مریم بیان شده است #بخون #مسابقه_انلاین #هر_روز #برنده_شو

۱۱ مهر 1398
6K
کدام پیامبر مردگان را زنده می کرد و نابینایان را نیز شفا می داد؟ حضرت عیسی ع #بخون #مسابقه_انلاین #هر_روز #برنده_شو

کدام پیامبر مردگان را زنده می کرد و نابینایان را نیز شفا می داد؟ حضرت عیسی ع #بخون #مسابقه_انلاین #هر_روز #برنده_شو

۱۱ مهر 1398
5K
کدام پیامبر بدون پدر و مادر بدنیا امد؟ حضرت آدم ع #بخون #مسابقه_انلاین #هر_روز #برنده_شو

کدام پیامبر بدون پدر و مادر بدنیا امد؟ حضرت آدم ع #بخون #مسابقه_انلاین #هر_روز #برنده_شو

۱۱ مهر 1398
5K
نام گرامی رسول گرامی اسلام ص چند بار در قران امده است؟ ۵ بار .چهار بار با نام محمد ص،و یکبار با نام احمد ص #بخون #مسابقه_انلاین #هر_روز #برنده_شو

نام گرامی رسول گرامی اسلام ص چند بار در قران امده است؟ ۵ بار .چهار بار با نام محمد ص،و یکبار با نام احمد ص #بخون #مسابقه_انلاین #هر_روز #برنده_شو

۱۱ مهر 1398
6K
کدامیک از پیامبران امدن یکی دیگر از پیامبران را بشارت داد؟ حضرت عیسی ع از قبل آمدن حضرت محمد ص را بشارت داد #بخون #مسابقه_انلاین #هر_روز #برنده_شو

کدامیک از پیامبران امدن یکی دیگر از پیامبران را بشارت داد؟ حضرت عیسی ع از قبل آمدن حضرت محمد ص را بشارت داد #بخون #مسابقه_انلاین #هر_روز #برنده_شو

۱۱ مهر 1398
5K
قران کریم از داستان کدام پیامبر به عنوان احسن القصص (بهترین داستان ها)، یاد کرده است؟ داستان حضرت یوسف ع #بخون #مسابقه_انلاین #هر_روز #برنده_شو

قران کریم از داستان کدام پیامبر به عنوان احسن القصص (بهترین داستان ها)، یاد کرده است؟ داستان حضرت یوسف ع #بخون #مسابقه_انلاین #هر_روز #برنده_شو

۱۱ مهر 1398
5K
دو تن از پیامبرانی که نامشان در قران ذکر شده و تا اخر عمر ازدواج نکرده اند را نام ببرید؟ حضرت یحیی ع و حضرت عیسی ع #بخون #مسابقه_انلاین #هر_روز #برنده_شو

دو تن از پیامبرانی که نامشان در قران ذکر شده و تا اخر عمر ازدواج نکرده اند را نام ببرید؟ حضرت یحیی ع و حضرت عیسی ع #بخون #مسابقه_انلاین #هر_روز #برنده_شو

۱۱ مهر 1398
5K
کدام پیامبر زره می بافت؟ حضرت داوود ع #بخون #مسابقه_انلاین #هر_روز #برنده_شو

کدام پیامبر زره می بافت؟ حضرت داوود ع #بخون #مسابقه_انلاین #هر_روز #برنده_شو

۱۱ مهر 1398
4K
نام ۱۶ پیامبر در یکی از سوره های قران ذکر شده نام ان سوره چیست؟ در سوره انبیاء #بخون #مسابقه_انلاین #هر_روز #برنده_شو

نام ۱۶ پیامبر در یکی از سوره های قران ذکر شده نام ان سوره چیست؟ در سوره انبیاء #بخون #مسابقه_انلاین #هر_روز #برنده_شو

۱۱ مهر 1398
5K
داستان خواب صد ساله حضرت عزیز ع در کدام سوره قران بیان شده است؟ در سوره بقره ایه ۲۵۹ #بخون #مسابقه_انلاین #هر_روز #برنده_شو

داستان خواب صد ساله حضرت عزیز ع در کدام سوره قران بیان شده است؟ در سوره بقره ایه ۲۵۹ #بخون #مسابقه_انلاین #هر_روز #برنده_شو

۱۱ مهر 1398
5K
لقب کدامیک از پیامبران حبیب الله است؟ حضرت محمد ص #بخون #مسابقه_انلاین #هر_روز #برنده_شو

لقب کدامیک از پیامبران حبیب الله است؟ حضرت محمد ص #بخون #مسابقه_انلاین #هر_روز #برنده_شو

۱۱ مهر 1398
5K
کدام پیامبر اولوالعزم داماد حضرت شعیب ع بود؟ حضرت موسی ع #بخون #مسابقه_انلاین #هر_روز #برنده_شو

کدام پیامبر اولوالعزم داماد حضرت شعیب ع بود؟ حضرت موسی ع #بخون #مسابقه_انلاین #هر_روز #برنده_شو

۱۱ مهر 1398
3K
داستان برخورد حضرت موسی ع با دختر حضرت شعیب ع در کدام سوره بیان شده است؟ در سوره قصص ایه ۲۵ #بخون #مسابقه_انلاین #هر_روز #برنده_شو

داستان برخورد حضرت موسی ع با دختر حضرت شعیب ع در کدام سوره بیان شده است؟ در سوره قصص ایه ۲۵ #بخون #مسابقه_انلاین #هر_روز #برنده_شو

۱۱ مهر 1398
5K
داستان شکستن بت ها توسط حضرت ابراهیم ع در کدام سوره قران بیان شده است؟ در سوره انبیا،ایه ۵۷ #بخون #مسابقه_انلاین #هر_روز #برنده_شو

داستان شکستن بت ها توسط حضرت ابراهیم ع در کدام سوره قران بیان شده است؟ در سوره انبیا،ایه ۵۷ #بخون #مسابقه_انلاین #هر_روز #برنده_شو

۱۱ مهر 1398
3K
خداوند متعال به کدام پیامبر علم نجوم و حساب و هیات آموخت؟ به حضرت ادریس #بخون #مسابقه_انلاین #هر_روز #برنده_شو

خداوند متعال به کدام پیامبر علم نجوم و حساب و هیات آموخت؟ به حضرت ادریس #بخون #مسابقه_انلاین #هر_روز #برنده_شو

۱۱ مهر 1398
4K