نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پارت_هشتاد_هشت (۲ تصویر)

#پارت_هشتاد_هشت #غریبه_آشنا سهون: داشتم آماده میشدم برم سرقرار...نه عصبانی بودم نه خوشحال،برام اصلا مهم نبود...حاضر شدم برم از خوابگاه اومدم بیرون رفتم جلو در ورودی پشت در یه ماشین منتظرمون بود،معاون لی سومان اومد یوناهم ...

#پارت_هشتاد_هشت #غریبه_آشنا سهون: داشتم آماده میشدم برم سرقرار...نه عصبانی بودم نه خوشحال،برام اصلا مهم نبود...حاضر شدم برم از خوابگاه اومدم بیرون رفتم جلو در ورودی پشت در یه ماشین منتظرمون بود،معاون لی سومان اومد یوناهم هم همراهش بود -سلام آقای اوه +سلام یونا:سلام نگاهیی به یونا انداختم و سرمو تکون ...

۵ روز پیش
39K
#پارت_هشتاد_هشت میدونم سخته ولی میشه . خندیدم و بغلش کردم و گفتم سیمین اگر تو را نداشتم میموردم . خندید و منو از بغلش جدا کرد و گفت خوبه خوبه لوس نشو حالا . برو ...

#پارت_هشتاد_هشت میدونم سخته ولی میشه . خندیدم و بغلش کردم و گفتم سیمین اگر تو را نداشتم میموردم . خندید و منو از بغلش جدا کرد و گفت خوبه خوبه لوس نشو حالا . برو برام شربتی چیزی بیار کف کردم انقدر فک زدم باهات. رفتم آشپزخونه و براش شربت ...

۲ هفته پیش
71K