نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پیشاپیش_عید_سعید_غدیر_مبارک (۴ تصویر)

به جز از علی نباشد💚 به جهان گره‌گشایی 💚 طلب مدد از او کن💚 چو رسد غم و بلایی💚 چو به کار خویش مانی💚 در رحمت علی زن 💚 به جز او به زخم دل‌ها💚 ...

به جز از علی نباشد💚 به جهان گره‌گشایی 💚 طلب مدد از او کن💚 چو رسد غم و بلایی💚 چو به کار خویش مانی💚 در رحمت علی زن 💚 به جز او به زخم دل‌ها💚 ننهد کسی دوایی💚 #پیشاپیش_عید_سعید_غدیر_مبارک

۲۸ مرداد 1398
23K
💖به جز از علی نباشد 🍀به جهان گره‌گشایی 💖طلب مدد از او کن 🍀چو رسد غم و بلایی 💖چو به کار خویش مانی 🍀در رحمت علی زن 💖به جز او به زخم دل‌ها 🍀ننهد کسی ...

💖به جز از علی نباشد 🍀به جهان گره‌گشایی 💖طلب مدد از او کن 🍀چو رسد غم و بلایی 💖چو به کار خویش مانی 🍀در رحمت علی زن 💖به جز او به زخم دل‌ها 🍀ننهد کسی دوایی #پیشاپیش_عید_سعید_غدیر_مبارک 🌸🎊🌸

۲۸ مرداد 1398
5K
به جز از علی نباشد💚 به جهان گره‌گشایی 💚 طلب مدد از او کن💚 چو رسد غم و بلایی💚 چو به کار خویش مانی💚 در رحمت علی زن 💚 به جز او به زخم دل‌ها💚 ...

به جز از علی نباشد💚 به جهان گره‌گشایی 💚 طلب مدد از او کن💚 چو رسد غم و بلایی💚 چو به کار خویش مانی💚 در رحمت علی زن 💚 به جز او به زخم دل‌ها💚 ننهد کسی دوایی💚 پیشاپیش عید سعید غدیر خم مبارک 🌸🎊🌸 #پیشاپیش_عید_سعید_غدیر_مبارک

۲۶ مرداد 1398
7K
💖به جز از علی نباشد 🍀به جهان گره‌گشایی 💖طلب مدد از او کن 🍀چو رسد غم و بلایی 💖چو به کار خویش مانی 🍀در رحمت علی زن 💖به جز او به زخم دل‌ها 🍀ننهد کسی ...

💖به جز از علی نباشد 🍀به جهان گره‌گشایی 💖طلب مدد از او کن 🍀چو رسد غم و بلایی 💖چو به کار خویش مانی 🍀در رحمت علی زن 💖به جز او به زخم دل‌ها 🍀ننهد کسی دوایی #پیشاپیش_عید_سعید_غدیر_مبارک 🌸🎊🌸

۲۳ مرداد 1398
6K