نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

کپی_پیگرد_ناموسی_دارد (۲ تصویر)

#😀👐 بقول حامد بهداد ک میگه: لذت میبرم از زیستن حتی ب غلط، پیشیمونی یعنی چی... زندگی کردم اون لحظه رو وجود داشتم،حتی به غلط اصلا کی تعیین میکنه درست و غلط چیه؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــ #کپی_پیگرد_ناموسی_دارد ...

#😀👐 بقول حامد بهداد ک میگه: لذت میبرم از زیستن حتی ب غلط، پیشیمونی یعنی چی... زندگی کردم اون لحظه رو وجود داشتم،حتی به غلط اصلا کی تعیین میکنه درست و غلط چیه؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــ #کپی_پیگرد_ناموسی_دارد #زندگی_کنین_حتی_به_غلط😌☝ #shirinkhanomi💕💕 🌙

۱۴ شهریور 1398
7K
👫💔👫💔👫💔👫💔👫💔 آهــٓای پســٓری ک مــٓوقع پــاییـن کشـیدن شلــٓوار دوس دخــٓترتــٰٓـٰٰٰٓٓٓ خــٓدارو قســٰٓـٰٰٰٓٓٓم مـی خــوری تــٰٓـٰٰٰٓٓٓا آخــرش بــاهــاتم آخــٰٓـٰٰٰٓٓٓرش کــجاســت وقتــٓی بــالاکشیــدی زیــپ شلــٰٓـوارتــٰٓوووووووووو؟?¿?؟ 💔👫💔👫💔👫💔👫💔👫💔👫 میــٰٓدونــٰٓی ب تــٓو چــٰٓـٓی میــٓگن؟! ب تــٰٓـٰٰٰٓٓٓو مــی گــن بــی نــٰٓامــٰٓـٓوس ...

👫💔👫💔👫💔👫💔👫💔 آهــٓای پســٓری ک مــٓوقع پــاییـن کشـیدن شلــٓوار دوس دخــٓترتــٰٓـٰٰٰٓٓٓ خــٓدارو قســٰٓـٰٰٰٓٓٓم مـی خــوری تــٰٓـٰٰٰٓٓٓا آخــرش بــاهــاتم آخــٰٓـٰٰٰٓٓٓرش کــجاســت وقتــٓی بــالاکشیــدی زیــپ شلــٰٓـوارتــٰٓوووووووووو؟?¿?؟ 💔👫💔👫💔👫💔👫💔👫💔👫 میــٰٓدونــٰٓی ب تــٓو چــٰٓـٓی میــٓگن؟! ب تــٰٓـٰٰٰٓٓٓو مــی گــن بــی نــٰٓامــٰٓـٓوس لاشــی زمیــٰٓـن گــٰٓـرده ســٰٓـٓر خــٰٓـٰٰٰٓٓٓواهرت نیــاد ســٰٓـٓر زنــٰٓـٓت میــاد،ســٰٓـر زنــٰٓـٓت نیــٰٓـاد ســٰٓـر دختــٰٓـٓرتــ میــٰٓـاد، 💔👫💔👫💔👫👫💔 ...

۱۴ شهریور 1398
6K