نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ALi_Keshtdust (۱۲۴۲ تصویر)

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #در سکوت شب چنان قلبم به یادت میتپد گویی میخواهد زِ سینه پر گُشاید سمت تو ... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #در سکوت شب چنان قلبم به یادت میتپد گویی میخواهد زِ سینه پر گُشاید سمت تو ... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۵ روز پیش
9K
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #شور عِشقَت به دل اُفتاد وَ من فهمیدم تو همان نیمه مشهور که میگویَــندی... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #شور عِشقَت به دل اُفتاد وَ من فهمیدم تو همان نیمه مشهور که میگویَــندی... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۱ هفته پیش
8K
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # # میکُنَم آرام نَجوا،پیشِ گوشَت ماهِ مَن تا نَپوشانی تنَت را وُ بِتابی بَر شبَم... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # # میکُنَم آرام نَجوا،پیشِ گوشَت ماهِ مَن تا نَپوشانی تنَت را وُ بِتابی بَر شبَم... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲ هفته پیش
13K
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #باید مَن از آن غُنچۀ لَبهای تو هِی کام بگیرم تو چِفت شوی در بَغلَم تا کِه مَن آرام بگیرم... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین ...

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #باید مَن از آن غُنچۀ لَبهای تو هِی کام بگیرم تو چِفت شوی در بَغلَم تا کِه مَن آرام بگیرم... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۳ هفته پیش
8K
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #خواب دیدَم به پرواز دَر، آمد تَنِ مَن کاش تعبیر شود،باز نگردم بیدار... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #خواب دیدَم به پرواز دَر، آمد تَنِ مَن کاش تعبیر شود،باز نگردم بیدار... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۱ اردیبهشت 1398
9K
#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #قَدرِ هَر لَحظه بِدان تا نخُوری حَسرتِ این که چرا حَرفِ دِلَت را تُو به عِشقَت نَزدی ... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust # #دوست برای همیشه # #ALiKeshtdust.mihanblog.com # #قَدرِ هَر لَحظه بِدان تا نخُوری حَسرتِ این که چرا حَرفِ دِلَت را تُو به عِشقَت نَزدی ... ع-ک # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲۴ فروردین 1398
7K
#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com##میرسَد شادیِ بی وَصف بِه جانِ من اَگر جُمعه از گرمیِ لبهایِ تو بیدار شَوَم... ع-ک#سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com##میرسَد شادیِ بی وَصف بِه جانِ من اَگر جُمعه از گرمیِ لبهایِ تو بیدار شَوَم... ع-ک#سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۱۶ فروردین 1398
17K
#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com##دل من دست تو افتاد و ای کاش تو هم پرده از عشق گُشایی و به قلبم برسی... ع-ک#سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com##دل من دست تو افتاد و ای کاش تو هم پرده از عشق گُشایی و به قلبم برسی... ع-ک#سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۱۰ فروردین 1398
18K
#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com##نو بهارَست و باید بِزَنم بوسه از آن غُنچۀ سُرخ لبانَت که شکُفتن دارد ...ع-ک#سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com##نو بهارَست و باید بِزَنم بوسه از آن غُنچۀ سُرخ لبانَت که شکُفتن دارد ...ع-ک#سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲ فروردین 1398
9K
#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com##گُلِ مَن با لَبِ خَندان تَنگ دَر آغوشم میزَند ریشِه به قَلبم که بَهار آمده است ... ع-ک#سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com##گُلِ مَن با لَبِ خَندان تَنگ دَر آغوشم میزَند ریشِه به قَلبم که بَهار آمده است ... ع-ک#سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲۷ اسفند 1397
12K
#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com##مینِشینَم روی این صندلیِ خاطره ها جایِ خالیِ تو آتش میزَند قَلبِ مرا... ع-ک#سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com##مینِشینَم روی این صندلیِ خاطره ها جایِ خالیِ تو آتش میزَند قَلبِ مرا... ع-ک#سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲۰ اسفند 1397
13K
#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com##باز موهای بُلَندَت را پریشان میکنی با نِگاهَت این دِلَم را تیرباران میکنی... ع-ک#سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com##باز موهای بُلَندَت را پریشان میکنی با نِگاهَت این دِلَم را تیرباران میکنی... ع-ک#سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۱۲ اسفند 1397
11K
#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com##پُرسید،آرامش زِندگانی در چیست؟ گُفتم بِرسی به دِلبَرت میفهمی... ع-ک#سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com##پُرسید،آرامش زِندگانی در چیست؟ گُفتم بِرسی به دِلبَرت میفهمی... ع-ک#سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۵ اسفند 1397
18K
#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com##دوست دارم بِخوانند همه اَشعار مَرا تا گُل خَنده بِرویَد بِه لَبِ مَعشوقان ...ع-ک#سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com##دوست دارم بِخوانند همه اَشعار مَرا تا گُل خَنده بِرویَد بِه لَبِ مَعشوقان ...ع-ک#سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲۸ بهمن 1397
12K
#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com##عِشق نابِ تو به این مَردِ زِ،پا اُفتاده داده حِسی کِه چِشَد مَزۀ خُوشبَختی را... ع-ک#سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com##عِشق نابِ تو به این مَردِ زِ،پا اُفتاده داده حِسی کِه چِشَد مَزۀ خُوشبَختی را... ع-ک#سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲۱ بهمن 1397
11K
#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com##فکرُ و ذِکرم شُده هَر دَم دعایی بر تو تا که هرگز به تنت راه نیابد دردی ... ع-ک#سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com##فکرُ و ذِکرم شُده هَر دَم دعایی بر تو تا که هرگز به تنت راه نیابد دردی ... ع-ک#سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۱۳ بهمن 1397
17K
#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com##برف در فصل خزان بَهر دِلِ معشوقان میکند سرد هوا را، بَغَلِ هَم بروند... ع-ک#سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com##برف در فصل خزان بَهر دِلِ معشوقان میکند سرد هوا را، بَغَلِ هَم بروند... ع-ک#سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۸ بهمن 1397
15K
#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com##در عطش لبان تو خواب و خیال دیده ام معجزه کن بیا دَمی لب بِنِه بر لبان من... ع-ک#سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com##در عطش لبان تو خواب و خیال دیده ام معجزه کن بیا دَمی لب بِنِه بر لبان من... ع-ک#سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲ بهمن 1397
11K
#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com##بوسۀ داغ تو را قاب گرفتم جانا که دِگَر یخ نزند گونه همچون آبم... ع-ک#سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com##بوسۀ داغ تو را قاب گرفتم جانا که دِگَر یخ نزند گونه همچون آبم... ع-ک#سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۲۰ دی 1397
14K
#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com##چند لحظه با تو باشم، چای سردش میشود!! هفت ساعت میرود وقتی که پلکی میزنم... ع-ک#سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@GhalbeStun

#ALi_Keshtdust##دوست برای همیشه##ALiKeshtdust.mihanblog.com##چند لحظه با تو باشم، چای سردش میشود!! هفت ساعت میرود وقتی که پلکی میزنم... ع-ک#سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/@Ghalbe...

۱۵ دی 1397
12K