نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

no_copy (۱۹۴ تصویر)

آرایشگراولین‌قیچی‌روبه‌موهام‌زد:) گفت‌موهات‌خیلی‌بلندُخوش‌رنگه‌چرامیخای‌کوتاه‌کنی؟:)‌ لبخندی‌زدمُ‌گفتم‌شستنش‌سخت‌بودالانم‌تابستونه‌هواگرمه:) خندیدُگفت‌موهای‌یه‌دختروقتی‌انقدبلندُخوشگل‌ُخوش‌رنگ‌باشه‌ هرچقدم اذیتش‌کنه‌کوتاهش‌نمیکنه:) یکم‌مکث‌کردُادامه‌دادمن‌مامانت‌نیستم‌میتونی‌به‌من‌بگی:) ‌بغض‌کردم‌چشمام‌پره‌اشک‌شدولی‌غرورم‌نذاشت‌گریه‌کنم:) گفت‌70درصده‌دخترایی‌که‌میان‌موهاشونوکوتاهه‌کوتاه‌کنن‌بغض‌میکنن:) مثله‌تومن‌میفهممت:‌) ازتوآینه‌نگاهی‌بهش‌انداختم‌دقت‌نکرده‌بودم‌دیر فهمیدم‌ خودشم‌موهاش‌کوتاهه:) چشاموباز کردم‌قرمزه‌قرمزبود‌:) وقتی‌ماشینوخاموش‌کردچیزی‌که‌توآینه‌میدیدم‌غیرقابل‌باوربود:) من!منی‌که‌موهاموبه‌هرچیزی‌‌ُهرکسی‌ترجیح‌میدادم:) منی‌که‌زندگیم‌به‌موهام‌بسته‌بودحالایکی‌دیگه‌شده‌بودم:) وقتی‌داشتم‌میرفتم‌آرایشگره‌صدام‌کرد:) برگشتم‌نگاش‌کردم‌که‌ببینم‌چیکارم‌داره؟:) یه‌کیسه‌دستش‌بودگفت‌اینا‌ماله‌توئه‌نگهشون‌دار:) گفتم‌ایناچیه؟:) گفت‌احساساتت:) دره‌کیسه‌روبازکردم‌موهام‌توش‌بود:) یه‌نگاه‌به‌آرایشگره‌کردم‌لبخنده‌تلخی‌زدُگفت‌:) امیدوارم‌دفعه‌بعدی‌که‌میای‌اینجادیگه‌نخای‌موهاتوکوتاه‌کنی:) لبخندزدم‌‌ُرفت:) وقتی دیدی کسی موهاشو زده بدون خیلی شکسته

آرایشگراولین‌قیچی‌روبه‌موهام‌زد:) گفت‌موهات‌خیلی‌بلندُخوش‌رنگه‌چرامیخای‌کوتاه‌کنی؟:)‌ لبخندی‌زدمُ‌گفتم‌شستنش‌سخت‌بودالانم‌تابستونه‌هواگرمه:) خندیدُگفت‌موهای‌یه‌دختروقتی‌انقدبلندُخوشگل‌ُخوش‌رنگ‌باشه‌ هرچقدم اذیتش‌کنه‌کوتاهش‌نمیکنه:) یکم‌مکث‌کردُادامه‌دادمن‌مامانت‌نیستم‌میتونی‌به‌من‌بگی:) ‌بغض‌کردم‌چشمام‌پره‌اشک‌شدولی‌غرورم‌نذاشت‌گریه‌کنم:) گفت‌70درصده‌دخترایی‌که‌میان‌موهاشونوکوتاهه‌کوتاه‌کنن‌بغض‌میکنن:) مثله‌تومن‌میفهممت:‌) ازتوآینه‌نگاهی‌بهش‌انداختم‌دقت‌نکرده‌بودم‌دیر فهمیدم‌ خودشم‌موهاش‌کوتاهه:) چشاموباز کردم‌قرمزه‌قرمزبود‌:) وقتی‌ماشینوخاموش‌کردچیزی‌که‌توآینه‌میدیدم‌غیرقابل‌باوربود:) من!منی‌که‌موهاموبه‌هرچیزی‌‌ُهرکسی‌ترجیح‌میدادم:) منی‌که‌زندگیم‌به‌موهام‌بسته‌بودحالایکی‌دیگه‌شده‌بودم:) وقتی‌داشتم‌میرفتم‌آرایشگره‌صدام‌کرد:) برگشتم‌نگاش‌کردم‌که‌ببینم‌چیکارم‌داره؟:) یه‌کیسه‌دستش‌بودگفت‌اینا‌ماله‌توئه‌نگهشون‌دار:) گفتم‌ایناچیه؟:) گفت‌احساساتت:) دره‌کیسه‌روبازکردم‌موهام‌توش‌بود:) یه‌نگاه‌به‌آرایشگره‌کردم‌لبخنده‌تلخی‌زدُگفت‌:) امیدوارم‌دفعه‌بعدی‌که‌میای‌اینجادیگه‌نخای‌موهاتوکوتاه‌کنی:) لبخندزدم‌‌ُرفت:) وقتی دیدی کسی موهاشو زده بدون خیلی شکسته

۱۸ ساعت پیش
4K
بعضیآ تو دلشون هیچی نیست ، هر چی هست تو ذآت خرآبشونه😹 ༊ #no_copy #me

بعضیآ تو دلشون هیچی نیست ، هر چی هست تو ذآت خرآبشونه😹 ༊ #no_copy #me

۱۹ ساعت پیش
3K
‏

‏"میـخوام یه مدت تنهــا باشم " دیالوگی که بوی رفتن آدمـا رو میـده! #no_copy #me :)

۲ روز پیش
4K
#me. #no_copy چِشم بهم بزنی..💦 تولدتِ باز..💀 نفهمیدی چیشد..🕸 اصن شُدش یِ سال..♣ ️

#me. #no_copy چِشم بهم بزنی..💦 تولدتِ باز..💀 نفهمیدی چیشد..🕸 اصن شُدش یِ سال..♣ ️

۲ روز پیش
3K
#no_copy🤘 😂 😂 😂 من جرررر

#no_copy🤘 😂 😂 😂 من جرررر

۲ روز پیش
3K
#هرشب خالیه جات :) @shivvvva #me #no_copy

#هرشب خالیه جات :) @shivvvva #me #no_copy

۴ روز پیش
3K
من بغضامو با دودهای سیگارم فوت میکنم نه با اشکامツ ❥⇡↯『 #no_copy 』⇡↯❥

من بغضامو با دودهای سیگارم فوت میکنم نه با اشکامツ ❥⇡↯『 #no_copy 』⇡↯❥

۵ روز پیش
5K
خُدآیآ هیچ بَندِع ایُ اُنقَد خآر و ذَلیلِش نَکُن کِع فِک کُنِع بآ آیفون داشتن شاخ میشع😹

خُدآیآ هیچ بَندِع ایُ اُنقَد خآر و ذَلیلِش نَکُن کِع فِک کُنِع بآ آیفون داشتن شاخ میشع😹

۷ روز پیش
4K
بغلم کن که الان... بغل تو مونده برا:) #me #elim #no_copy

بغلم کن که الان... بغل تو مونده برا:) #me #elim #no_copy

۱ هفته پیش
6K
الهــــی من ب فداتــ 😻 😻 😻 😻 #no_copy

الهــــی من ب فداتــ 😻 😻 😻 😻 #no_copy

۱ هفته پیش
4K
به روزگار شیرین رفاقت سفره خنده بگسترید و نان شادمانی قسمت کنید. به شبنم این بهانه های کوچک است که در دل، سپیده می دمد و جان تازه می شود #smile #me #no_copy

به روزگار شیرین رفاقت سفره خنده بگسترید و نان شادمانی قسمت کنید. به شبنم این بهانه های کوچک است که در دل، سپیده می دمد و جان تازه می شود #smile #me #no_copy

۱ هفته پیش
8K
{ هَف تاً کُوتولعِ اُفتادَن دُنبآلِش فاّز سِفید بَرفی بَرداشتِهـ 🔞 🔱 💦 }ᷡᷡ]‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ❄ 🔥 #no_copy 🔥 ❄

{ هَف تاً کُوتولعِ اُفتادَن دُنبآلِش فاّز سِفید بَرفی بَرداشتِهـ 🔞 🔱 💦 }ᷡᷡ]‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ❄ 🔥 #no_copy 🔥 ❄

۱ هفته پیش
4K
Thinking is difficult That’s why most people judge ✨ #me #no_copy

Thinking is difficult That’s why most people judge ✨ #me #no_copy

۱ هفته پیش
6K
اینقـد گفتـید آدمای اضافیـع زندگیتونو حذف کنیـد کـ بیــا هـیچکے نمـوندعـ 💤 🚬 #no_copy #me

اینقـد گفتـید آدمای اضافیـع زندگیتونو حذف کنیـد کـ بیــا هـیچکے نمـوندعـ 💤 🚬 #no_copy #me

۲ هفته پیش
7K
دستمو ول نکن که زمین میخورم،توبری ازهمه آدما میبرم..❤ #me&you #No_copy♎

دستمو ول نکن که زمین میخورم،توبری ازهمه آدما میبرم..❤ #me&you #No_copy♎

۲ هفته پیش
8K
My life⚽️:) #me #no_copy #footsal

My life⚽️:) #me #no_copy #footsal

۲ هفته پیش
8K
حال ما را کسی نمی‌فهمد... سال‌ها سوختیم و دود نداشت #no_copy #my_Slf💙

حال ما را کسی نمی‌فهمد... سال‌ها سوختیم و دود نداشت #no_copy #my_Slf💙

۲ هفته پیش
9K
Sessizliğimize yenildik anne✨ #me #no_copy

Sessizliğimize yenildik anne✨ #me #no_copy

۲ هفته پیش
9K
نیاسر جای همگی خالی ❤❤❤ #traver #me #no_copy #نیاسر #ابشار

نیاسر جای همگی خالی ❤❤❤ #traver #me #no_copy #نیاسر #ابشار

۲ هفته پیش
5K
عشق بنده😘😘 سوژه عکاسی من 😜 #my_cousin #no_copy #god #emam #boy #baby

عشق بنده😘😘 سوژه عکاسی من 😜 #my_cousin #no_copy #god #emam #boy #baby

۲ هفته پیش
4K